A A A A A
Bible Book List

सफन्या 3 Marathi Bible: Easy-to-Read Version (ERV-MR)

यरुशलेमचे भविष्य

यरुशलेम, तुझे लोक देवाविरुध्द लढले. त्यांनी दुसऱ्यांना दुखाविले आणि तुला पापाचा डाग लागला. तुझ्या लोकांनी माझे ऐकले नाही. त्यांनी माझी शिकवण आत्मसात केली नाही. यरुशलेमने परमेश्वरावर विश्वास ठेवला नाही. ती तिच्या देवाला शरण केली नाही. यरुशलेममधील नेते गुरगुरणाऱ्या सिंहाप्रमाणे आहेत. तिचे न्यायाधीश संध्याकाळी मेंढ्यांवर हल्ला करुन, सकाळी आपल्या भक्ष्याची काहीही नामोनिशाणी न ठेवणाऱ्या भुकेल्या लांडग्याप्रमाणे आहेत. तिचे संदेष्टे अविचारी असून जास्तीच जास्त हडप करण्यासाठी नेहमीच कट करीत असतात तिचे याजक पवित्र गोष्टी अपवित्र गोष्टींप्राणेच हाताळतात. देवाच्या शिकवणुकीचा त्यांनी वाईट उपयोग केला आहे. पण देव अजूनही त्या नगरीत आहे. आणि तो नेहमीच चांगला वागतो. देव कोणाचाही कधीच अपराध करीत नाही. तो त्याच्या लोकांना नेहमीच मदत करीत राहतो. योग्य निर्णय घेण्यास तो लोकांना रोजय मदत करतो. पण वाईट लोकांना त्यांनी केलेल्या वाईट गोष्टींची लाज वाटत नाही.

देव म्हणतो, “मी संपूर्ण राष्ट्रांचा नाश केला आहे. मी सरंक्षक बुरुज नष्ट केले आहेत. मी त्यांच्या रस्त्यांचा नाश केला आहे. आता येथून कोणीही जात नाही. त्यांची गावे निर्जन झाली आहेत. तेथे कोणीही राहात नाही. तू ह्यापासून धडा शिकावास, म्हणून तुला मी ह्या गोष्टी सांगत आहे. तू मला घाबरावेस व माझा मान राखावास, असे मला वाटते. जर तू असे वागलास, तर तुझ्या घराचा नाश होणार नाही. ठरविल्याप्रमाणे मग मी तुला शिक्षाही करणार नाही.” पण ते वाईट लोक, केल्या आहेत त्यापेक्षा अधिक वाईट गोष्टीच करु इच्छीत होते.

परमेश्वर म्हणाला, “थोडे थांब मी ऊभा राहून तुझा न्यायनिवाडा करण्याची वाट बघ! अनेक राष्ट्रांतील लोकांना गोळा करुन, तुला सजा देण्यासाठी त्यांचा वापर करण्याचा मला हक्‌क आहे. माझा तुझ्यावरचा राग दाखविण्यासाठी मी त्या लोकांचा उपयोग करीन. मी किती चिडलो आहे हे त्यावरुन कळेल. संपूर्ण देशाचा नाश होईल. त्यानंतर इतर देशातील लोकांना मी बदलून टाकीन. मग ते स्पष्ट भाषा बोलतील आणि परमेश्वराचे नाव घेतील. ते सर्वजण खांद्याला खांदा लावून एक होऊन. माझी उपासना करतील. 10 कूश देशातील नदीपलीकडचे लोकसुध्दा येतील. माझी विखुरलेली माणसे मला शरण येतील. माझी उपासना करणारे मला वाहण्यासाठी काही गोष्टी घेऊन येतील.

11 “मग, यरुशलेम, तुझ्या लोकांनी माझ्याविरुध्द केलेल्या दुष्कृत्यांची तुला लाज वाठणार नाही. का? कारण त्या वाईट लोकांना मी यरुशलेममधून बाहेर घालवीन. त्या गर्विष्ठांना मी दूर नेईन. माझ्या पवित्र पर्वतावर त्या माणसांतील कोणीही गर्विष्ठ असणार नाही. 12 माझ्या नगरीत (यरुशलेममध्ये) मी फक्त नम्र व लीन लोकांनाच राहू देईन. ते परमेश्वराच्या नावावर श्रध्दा ठेवतील. 13 इस्राएलमधील जिवंत राहिलेले लोक वाईट कृत्ये करणार नाहीत. ते खोटे बोलणार नाहीत. खोट्याच्या आधारे ते इतरांना फसविणार नाहीत. चरुन आडव्या होणाऱ्या मेंढ्यांप्रमाणे ते शांत राहतील त्यांना कोणीही त्रास देणार नाही.”

हर्षगीतह्य

14 यरुशलेम, गा आणि सुखी हो!
    इस्राएल, आनंदाने जल्लोष कर!
यरुशलेम, आनंदात राहा! मजा कर!
15 का? कारण परमेश्वराने तुला शिक्षा करण्याचे थांबविले आहे.
    त्यांने तुझ्या शत्रूंचे भक्‌कम मोर्चे नष्ट केले आहेत.
इस्राएलचा राजा, परमेश्वर तुझ्याबरोबर आहे.
    आता तुला कोणत्याही अरिष्टाची काळजी करण्याचे कारण नाही.
16 त्या वेळेला, यरुशलेमला, असे सांगितले जाईल.
    समर्थ हो! घाबरु नको!
17 परमेश्वर तुझा देव, तुमच्याबरोबर आहे.
    तो बलवान वीराप्रमाणे आहे.
    तो तुला वाचवील.
तो तुझ्यावर किती प्रेम करतो,
    हे तो तुला दाखवून देईल.
तुझ्याबरोबर तो किती सुखी आहे, हेही तुला दिसेल.
18     मेजवानीच्या वेळेला लोक असे हासतात,
आनंदात असतात, तसाच तो तुझ्याबरोबर हासेल आनंदात असेल.
    परमेश्वर म्हणाला, “मी तुझी अप्रतिष्ठा दूर करीन.
    त्या लोकांना मी तुला दुखवू देणार नाही. [a]
19 त्या वेळी, तुला हजा करणाऱ्यांना मी शिक्षा करीन.
    माझ्या इजा झालेल्या माणसांना मी वाचवीन.
    बळजबरीने दूर पळून जायला लागलेल्या माझ्या माणसांना मी परत आणीन.
मी त्यांना कीर्ती मिळवून देईन.
    सर्व लोक त्यांची प्रशंसा करतील.
20 त्या वेळी, मी तुला परत आणीन.
    मी तुम्हा सर्वांना परत एकत्र आणीन.
मी तुला प्रसिध्दी मिळवून देईन, सगळीकडचे लोक तुझी स्तुती करतील
    प्रत्यक्ष तुझ्या डोळ्यांदेखत मी कैद्यांना परत आणीन, तेव्हाच हे सर्व घडून येईल.”
परमेश्वरच असे म्हणाला आहे.

Footnotes:

  1. सफन्या 3:18 मी तुझी … देणार नाही हिब्रूमधील या ओवीचा अर्थ समजत नाही.
  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes