A A A A A
Bible Book List

1 Kungaboken 4 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Salomos ämbetsmän

Kung Salomo var nu kung över hela Israel. Dessa var hans förnämsta män: Asarja, Sadoks son, var präst. Shishas söner Elihoref och Ahia var sekreterare.[a] Joshafat, Ahiluds son, var kansler[b]. Benaja, Jojadas son, var överbefälhavare. Sadok och Ebjatar var präster. Asarja, Natans son, var satt över fogdarna. Sabud, Natans son, en präst, var kungens vän. Ahishar var överförvaltare. Adoniram, Abdas son, hade uppsikt över de allmänna arbetena.

Salomo hade tolv fogdar över hela Israel som sörjde för vad kungen och hans hus behövde. Var och en hade en månad om året då han skulle sörja för deras behov. Detta var deras namn: Ben-Hur var fogde i Efraims bergsbygd, Ben-Deker i Makas, Shaalbim, Bet-Shemesh, Elon och Bet-Hanan, 10 Ben-Hesed i Arubbot, med Soko och hela Heferlandet. 11 Ben-Abinadab var fogde i hela Nafat-Dor. Han fick Salomos dotter Tafat till hustru. 12 Baana, Ahiluds son, var fogde i Taanak och Megiddo och i hela den del av Bet-Shan som ligger nära Saretan, nedanför Jisreel, från Bet-Shan ända till Abel-Mehola och bortom Jokmeam. 13 Ben-Geber var fogde i Ramot i Gilead. Han hade Manasses son Jairs byar i Gilead och landsträckan Argob i Bashan, sextio stora städer med murar och kopparbommar. 14 Ahinadab, Iddos son, var fogde i Mahanajim 15 och Ahimaas i Naftali. Också han hade tagit en dotter till Salomo, Basemat, till hustru. 16 Baana, Hushajs son, var fogde i Asher och Alot, 17 Joshafat, Paruas son, i Isaskar, 18 Shimei, Elas son, i Benjamin. 19 Geber, Uris son, hade Gileads land, det land som hade tillhört Sichon, amoreernas kung, och Og, kungen i Bashan. Det var bara en fogde i det landet.

Salomos makt och visdom

20  Juda och Israel var talrika som sanden vid havet. De åt och drack och var glada. 21  Salomo regerade över alla riken från floden till filisteernas land och ända ner till Egyptens gräns.[c] De förde gåvor till Salomo och tjänade honom så länge han levde.

22 De livsmedel som Salomo behövde för varje dag var trettio korer fint mjöl och sextio korer[d] vanligt mjöl, 23 tio gödda oxar, tjugo valloxar och hundra får förutom hjortar, gaseller, dovhjortar och gödda fåglar.

24 Han rådde över hela landet på denna sidan floden, från Tifsa[e] ända till Gaza, över alla kungar på denna sidan floden. Han hade fred på alla sidor runt omkring 25  så att Juda och Israel bodde i trygghet, var och en under sin vinstock och sitt fikonträd, från Dan till Beer-Sheba[f] så länge Salomo levde.

26  Salomo hade 40 000[g] stallplatser för sina vagnshästar och 12 000 ridhästar. 27 Och fogdarna sörjde var sin månad för kung Salomos behov och för alla som kom till kung Salomos bord. De lät ingenting fattas. 28 Säden och halmen för hästarna och travarna förde de i tur och ordning till den plats där han uppehöll sig.

29 Gud gav Salomo vishet och mycket stort förstånd och kunskap så rik som sanden på havets strand. 30 Salomos vishet var större än alla österlänningars vishet och alla egyptiers vishet. 31  Han var visare än alla andra människor, visare än esraiten Etan[h] och Mahols söner Heman[i], Kalkol och Darda. Hans namn var känt bland alla hednafolk runt omkring. 32 Han författade 3 000 ordspråk[j] och 1 005 sånger.[k] 33 Han talade om träden, från cedern på Libanon till isopen som växer ur väggen. Han talade om fyrfotadjuren, om fåglarna, om kräldjuren och om fiskarna. 34  Från alla folk kom man för att höra Salomos visdom, från jordens alla kungar som hade hört talas om hans vishet.

Footnotes:

 1. 4:3 sekreterare   Kan ha haft hand om utrikeskorrespondens.
 2. 4:3 kansler   Kan ha skött förvaltningens dokument. Annan översättning: ”historieskrivare”.
 3. 4:21 från floden … till Egyptens gräns   Området från Eufrat till Egypten, de gränser som Gud utlovade i Sinaiförbundet (2 Mos 23:31, jfr 5 Mos 1:7, Jos 1:4).
 4. 4:22 trettio … sextio korer   Ca 6 500 liter och 13 000 liter.
 5. 4:24 Tifsa   Troligen Thapsakos vid Eufrat i norra Syrien, nära gränsen till Turkiet.
 6. 4:25 från Dan till Beer-Sheba   Dvs hela Israel från norr till söder (jfr ”från Smygehuk till Treriksröset”).
 7. 4:26 40 000   Kanske ett avskrivningsfel för 4 000 (jfr 2 Krön 9:25).
 8. 4:31 esraiten Etan   Troligen identisk med Davids lovsångsledare (1 Krön 15:19) som skrev Ps 89, enligt dess överskrift.
 9. 4:31 Heman   En av Davids profeter (1 Krön 25:4f) och lovsångsledare (1 Krön 16:41) som skrev Ps 88, enligt dess överskrift.
 10. 4:32 3 000 ordspråk   Ett urval av dessa finns samlade i Ords 10-29.
 11. 4:32 1 005 sånger   Andra handskrifter (Septuaginta): ”5 000 sånger”. Salomo anges som författare till Ps 72 och 127 samt Höga Visan.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

1 Kungaboken 4 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Salomos närmaste män

Kung Salomo härskade över hela Israel. Dessa var hans närmaste män:

Asarja, Sadoks son, var präst.

Elichoref och Achia, Shishas söner var kungens sekreterare.

Joshafat, Achiluds son, var kansler.

Benaja, Jojadas son, var överbefälhavare för hären.

Sadok och Evjatar var präster.

Asarja, Natans son, var överfogde.

Savud, Natans son, en präst, var kungens personlige rådgivare.

Achishar hade hand om palatsets affärer.

Adoniram, Avdas son, hade ansvaret för tvångsarbetena.

Det fanns också tolv fogdar vid Salomos hov som var sin månad under året fick sörja för kungens och hovets underhåll.

Namnen på dessa var:

Hurs son[a] över Efraims bergsbygd.

Dekers son över Makas, Shaalvim, Bet Shemesh, Elon och Bet Hanan.

10 Heseds son över Arubbot som också innefattade Soko och hela Heferlandet.

11 Avinadavs son över hela Dors högland; han fick Salomos dotter Tafat till hustru.

12 Baana, Achiluds son, över Taanak och Megiddo, hela den del av Bet-Shean som ligger vid sidan av Saretan, nedanför Jisreel och hela trakten från Bet-Shean ända till Avel Mechola och bortom Jokmeam.

13 Gevers son över Ramot i Gilead, vilket innefattade Jairs byar, den Jair som var son till Manasse i Gilead och dessutom området Argov i Bashan med sextio stora städer med murar och kopparportar.

14 Achinadav, Iddos son, över Machanajim.

15 Achimaas, han som hade gift sig med Basemat, en annan av Salomos döttrar, över Naftali.

16 Baana, Hushajs son, över Asher och Alot.

17 Joshafat, Paruachs son, över Isaskar.

18 Shimi, Elas son, över Benjamin.

19 Gever, Uris son, över Gilead med de områden som hade tillhört Sichon, amoréernas kung, och Og, kungen i Bashan. Det fanns bara en fogde i det landet.

Salomos välde

20 Juda och Israel var talrika som havets sand och folket åt och drack och var nöjda. 21 Kung Salomo regerade över alla rikena från floden Eufrat ända till filistéernas land och ner till Egyptens gräns. De betalade skatt till Salomo och de fortsatte att tjäna honom så länge han levde.

22 För försörjningen i palatset behövdes dagligen 9 000 liter[b] fint mjöl och dubbelt så mycket vanligt mjöl, 23 10 gödda oxar, 20 valloxar och 100 får och getter, förutom hjort, gasell, dovhjort och gödfågel.

24 Salomos välde sträckte sig över alla riken väster om floden Eufrat, från Tifsach till Gaza, och landet hade fred på alla sidor.

25 Under hela Salomos livstid levde Juda och Israel, från Dan till Beer Sheva, i trygghet, var och en under sin vinstock och sitt fikonträd.

26 Salomo ägde 4 000[c] stallar för vagnshästar och 12 000 hästar.

27 Varje månad sörjde fogdarna för underhållet åt kung Salomo och alla som kom till hans bord så att ingenting fattades 28 och de ansvarade också för att hästarna fick korn och halm var kungen än befann sig.

Salomo blir berömd för sin vishet

29 Gud gav Salomo stor vishet och mycket förstånd, omätligt som havets sand. 30 Han var visare än de visaste i Östern och hans visdom var större än hela Egyptens. 31 Han var visare än någon annan människa, visare än esrachiten Etan och visare än någon av Machols söner Heman, Kalkol och Darda. Ryktet om honom spred sig till folken runt omkring. 32 Han diktade 3 000 ordspråk och komponerade 1 005 sånger. 33 Han kunde förklara växternas liv, alltifrån Libanons cedrar till den lilla isopen som tränger fram i murarnas springor. Han undervisade om allt slags djur- och fågelliv, om kräldjur och fiskar. 34 Från alla länder kom människor för att lyssna till Salomos vishet, sända av alla kungar som hört om hans vishet.

Footnotes:

 1. 4:8 ff. son (ben på hebreiska) kan också lämnas oöversatt och är då en del av namnet Ben Hur, Ben Deker osv.
 2. 4:22 kor på hebreiska. 1 kor motsvarade 10 efa och 1 efa mellan 20 och 40 liter (har varierat genom tiderna). Här är beräkningen gjord utifrån genomsnittet 30 liter: 30 kor=300 efa=9 000 liter. 1 efa beräknas ofta motsvara 36 liter.
 3. 4:26 Enligt vissa Septuaginta-handskrifter; se även 2 Krön 9:25. Enligt den masoretiska texten 40 000.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes