A A A A A
Bible Book List

1 Pedro 2 Amuzgo de Guerrero (AMU)

Ncˈe na luaaˈ, catjeiˈndyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ cwii cwii nnom natia, chaˈtso na maquiuˈnnˈaⁿnaˈ, chaˈtso na we waa na machˈee tsˈaⁿ, chaˈtso na cwilaˈta̱a̱ˈ nˈom nnˈaⁿ ncˈiaana, chaˈtso na cwitioˈñˈoom nnˈaⁿ ntˈomcheⁿ. Chaˈxjeⁿ yoˈndaa na ˈndaandye cwilˈueena ndaatsuuˈ tsondyeena, cjooˈ nˈomˈyoˈ na calˈueˈyoˈ ndaatsuu ñequiiˈ cantyja ˈnaaⁿˈ Espíritu, cha cantyja ˈnaaⁿˈ joˈ nntsanajnda̱ˈyoˈ na laxmaⁿˈyoˈ nnˈaⁿ na macwjiˈnˈmaaⁿñe Tyˈo̱o̱tsˈom, xeⁿ na aa mayuuˈcheⁿ jnda̱ cwiqueⁿˈyoˈ cwenta na jeeⁿ ya cwiluiiñe nqueⁿ na matsa̱ˈntjoom ˈo.

Cristo cwiluiiñê tsjo̱ˈ na wandoˈ

Joˈ chii calaˈcandyooˈndyoˈ jo nnom nqueⁿ na cwiluiiñê tsjo̱ˈ na wandoˈ, nqueⁿ na tjeiiˈ nnˈaⁿ cwenta na xocwilˈueñê, sa̱a̱ tjeiˈ Tyˈo̱o̱tsˈom jom na lˈueñê ndoˈ jnda ntyjii jom. Ndoˈ mati ˈo, na cwiluiindyoˈ ljo̱ˈ na cwitaˈndoˈ, quiandyoˈ na mawilˈueeˈñe Tyˈo̱o̱tsˈom ˈo na cwiluiindyoˈ watsˈom yuu na mˈaaⁿ Espíritu, cwiluiindyoˈ cwii tmaaⁿˈ ntyee na ljuˈ nˈom, na cantyja ˈnaaⁿˈ Jesucristo cwilaˈtˈmaaⁿˈndyoˈ Tyˈo̱o̱tsˈom, tsˈiaaⁿ cantyja ˈnaaⁿˈ Espíritu na jeeⁿ cwijaaweeˈ tsˈoom.

Ee naquiiˈ ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na teiljeii matsonaˈ:
    Quiiˈ tsjoom Sión maqua̱ⁿya cwii tsjo̱ˈ na tseixmaⁿnaˈ tsjo̱ˈ nquii tsiaⁿtsjo̱ˈ wˈaa.

Matso Tyˈo̱o̱tsˈom:
    Ja tjeiiˈa jom cwentaya ndoˈ jeeⁿ ndyaˈ jnda cwiluiiñê;
    Meiⁿˈñeeⁿcheⁿ tsˈaⁿ na matseiyuˈ ñˈeⁿñê,
    tijoom xuee nntsˈaanaˈ na cweˈ tsˈiaaⁿˈndyo na ñentyjaaˈ tsˈom jom.

Cantyja ˈnaⁿˈ ˈo na cwilaˈyuˈyoˈ ñˈeⁿ nqueⁿ na cwiluiiñê tsjo̱ˈwaa, jeeⁿ jnda cwiluiiñê sa̱a̱ cantyja ˈnaaⁿ joo nnˈaⁿ na ticalayuˈ ñˈeⁿñê, matseicanda̱a̱ˈñenaˈ na matso ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na teiljeii:
    Juu tsjo̱ˈ na tquieeˈ luañê na cwilˈa wˈaa,
    tseixmaⁿnaˈ tsjo̱ˈ nqui tsiaⁿtsjo̱ˈ.

Ndoˈ mati waa cwiicheⁿ ñˈoom na matseineiⁿnaˈ cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ:
    Jom matseijomnaˈ chaˈcwijom cwii tsjo̱ˈ tyˈa, cwii tsjo̱ˈ na matseiquiaanaˈ nnˈaⁿ.

Tquiaandyena ee tilañˈoomˈndyena ñˈoom cantyja naaⁿˈaⁿ ee luaaˈ teijnoomna.

Nnˈaⁿ na cwiluiindye cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom

Sa̱a̱ ˈo cwiluiindyoˈ tmaaⁿ nnˈaⁿ na macwjiˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cwentaaⁿˈaⁿ, cwii tmaaⁿˈ ntyee na cwindyeˈntjomˈyoˈ nnom nqueⁿ na tjacantyja cwiluiiñê na matsa̱ˈntjoom, cwiluiindyoˈ nnˈaⁿ cwii tsjoomnancue na ljuˈ tsˈom, cwii tmaaⁿˈ nnˈaⁿ na mˈaⁿˈyoˈ cwentaaⁿˈaⁿ, nmeiiⁿˈ laxmaⁿˈyoˈ cha nntjeiˈyuuˈndyoˈ na jeeⁿ tˈmaⁿ tsˈiaaⁿ machˈeeⁿ ñˈeⁿndyoˈ, nqueⁿ na tˈmaaⁿ ˈo na caluiˈyoˈ naquiiˈ najaaⁿ ndoˈ na nlajomndyoˈ ñequio na neiⁿncooˈ naxuee na cwiluiiñê. 10 Ñetˈomˈyoˈ na tîlaxmaⁿˈyoˈ tmaaⁿˈ cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom, sa̱a̱ jeˈ jeˈ cwilaˈxmaⁿˈyoˈ juunaˈ. Jaachˈeeti xuee tîcaliuˈyoˈ na candyaˈ tsˈoom ˈo, sa̱a̱ jeˈ jeˈ cwiliuˈyoˈ na ljoˈ jom ñˈeⁿndyoˈ.

Xcwe cˈomˈyoˈ cha nnda̱a̱ ndyeˈntjomˈyoˈ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom.

11 ˈO nnˈaⁿya na jeeⁿ wiˈ tsˈo̱o̱ⁿya, ncˈe na cwiluiindyoˈ chaˈcwijom nnˈaⁿ na cweˈ cwiquieya, ndoˈ cweˈ cwiwinomˈyoˈ tsjoomnancue, macaⁿˈa nda̱a̱ˈyoˈ na tañequiandyoˈ na joo na lˈue nˈom seiiˈyoˈ na nncˈoochonaˈ ˈo xjeⁿ ˈnaaⁿnaˈ. 12 Xcwe cˈomˈyoˈ quiiˈntaaⁿ nnˈaⁿ na ticˈom nacje ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom, ee na nlˈaˈyoˈ na ljoˈ meiiⁿ na tia ñˈoom cwilaneiⁿna nacjoˈyoˈ na chaˈcwijom tiannˈaⁿndyoˈ, nlqueⁿna cwenta naya na cwilˈaˈyoˈ ndoˈ xuee quia na nñequiana cwenta nnom Tyˈo̱o̱tsˈom, nlaˈtˈmaaⁿˈndyena jom cantyja ˈnaⁿˈyoˈ.

13 Ndoˈ cweˈ ncˈe na cwiluiindyoˈ cwentaaˈ nquii Ta Jesús, joˈ chii catueˈndyoˈcjeˈyoˈ nda̱a̱ chaˈtso nnˈaⁿ na mˈaⁿ nˈiaaⁿ. Najndyee nnom nquii tsaⁿmaⁿtsˈiaaⁿtˈmaⁿ, 14 ndoˈ mati nda̱a̱ nnˈaⁿ na matsa̱a̱ⁿˈa̱ⁿ nacje ˈnaaⁿˈaⁿ na cwicˈeeⁿ nˈiaaⁿ. Ee joona cwitoˈñoomna ñˈoom na catuˈxeⁿna nnˈaⁿ na cwilˈa natia. Ndoˈ mati cwilaˈtˈmaaⁿˈndyena nnˈaⁿ na cwilˈa yuu na matyˈiomyanaˈ. 15 Ee lˈue tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom na calˈaˈyoˈ yuu na matyˈiomyanaˈ cha cantyja ˈnaaⁿˈ joˈ nntseicheⁿnaˈ nnˈaⁿ na tijndo̱ˈ nˈom na ntjeiⁿ ljoˈ cwilˈa.

16 ˈO cwiluiindyoˈ nnˈaⁿ na jnda̱ seicandyaañe Tyˈo̱o̱tsˈom naquiiˈ natia. Sa̱a̱ ticalaˈtiuuˈyoˈ na ljoˈ sˈaaⁿ ñˈeⁿndyoˈ cha nncjuˈnaaⁿñenaˈ na nlˈaˈtiˈyoˈ na ticatyˈiomyanaˈ. Calˈaˈyoˈ chaˈxjeⁿ na macaⁿnaˈ na calˈa nnˈaⁿ na cwiluiindye moso jo nnoom. 17 Cˈomˈyoˈ na cwilaˈtˈmaaⁿˈndyoˈ cwii cwii tsˈaⁿ cantyjati na matsonaˈ. Mati cˈomˈyoˈ na jnda nquiuˈyoˈ nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈ. Calaˈtˈmaaⁿˈndyoˈ Tyˈo̱o̱tsˈom ñequio na jnda nquiuˈyoˈ jom. Mati tsaⁿmaⁿtsˈiaaⁿ tˈmaⁿ, calaˈtˈmaaⁿˈndyoˈ jom.

Juu na tjom Cristo na wiˈ tˈmaⁿ, luaa maˈmo̱ⁿnaˈ.

18 ˈO na tyeⁿ mˈaⁿˈyoˈ moso nda̱a̱ patrom ˈnaⁿˈyoˈ, catueˈndyoˈcjeˈyoˈ nda̱a̱ joona meiiⁿ aa ya nnˈaⁿndyena oo aa tiannˈaⁿndyena. 19 Ee jeeⁿ ya cantyja ˈnaaⁿˈ tsˈaⁿ quia mañequiaañe na ñecuaa na ticatyˈiomyanaˈ ljoˈ matjoom ee ntyjeeⁿ xcwe mˈaaⁿ jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom. 20 Ee xeⁿ cwilaˈseiˈna ˈo ncˈe cwii nnom na tia na jnda̱ lˈaˈyoˈ, ¿yuu waa naya ˈnaⁿˈyoˈ meiiⁿ na mˈaⁿˈyoˈ na cwiljoya nˈomˈyoˈ na cwicachoˈyoˈ? Sa̱a̱ xeⁿ cwilaˈquii nˈomˈyoˈ quia na cwicachoˈyoˈ jnaaⁿˈ na lˈaˈyoˈ yuu na ya, luaaˈ jeeⁿ xcwe jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom. 21 Tˈmaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom ˈo na caljoya nˈomˈyoˈ meiiⁿ na nntjomˈyoˈ nmeiⁿˈ, ee teinom Cristo na wiˈtˈmaⁿ, cwii na nluiiˈndyoˈ jom na ntsantyjo̱ˈyoˈ ˈnaaⁿ ncˈeeⁿ. 22 Ee meiⁿcwii tîcatseitjo̱o̱ñê meiⁿ tîquinquiuˈnnˈaaⁿ. 23 Quia na jlaˈjnaaⁿˈ nnˈaⁿ jom, tîtseilcweeⁿˈeⁿ ñˈoom jnaaⁿˈ nda̱a̱na. Quia na taˈwiˈna jom, sa̱a̱ tîcoˈweeⁿˈeⁿ joona, cweˈ ˈndiiñetoom ñequio lˈo̱ Tyˈo̱o̱tsˈom na xcwe macuˈxeⁿ. 24 Ñequio seiiⁿˈeⁿ tjachom jnaaⁿya nacjooˈ tsˈoomˈnaaⁿ cha nlaˈxmaaⁿya lˈoo jo nnom jnaⁿ ndoˈ quiiˈntaaⁿ nnˈaⁿ ncˈo̱o̱ⁿya chaˈxjeⁿ na matyˈiomyanaˈ. 25 Ee cwitjo̱o̱cheⁿ na tajnaⁿˈyoˈ Cristo, ñeseijomnaˈ ˈo chaˈna canmaⁿ na jnda̱ tsuundyeyooˈ, sa̱a̱ jeˈ na jnda̱ lcweˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ Cristo, machˈeeⁿ cwenta añmaaⁿˈyoˈ chaˈxjeⁿ mateixˈee sto quiooˈñeeⁿ ndoˈ na mawañoomˈm ˈo.

Amuzgo de Guerrero (AMU)

Copyright © 1973, 1999 by La Liga Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes