A A A A A
Bible Book List

1 Timoteo 4 Amuzgo de Guerrero (AMU)

Nnˈaⁿ na cwitjeiiˈndye cantyja ˈnaaⁿˈ ñˈoom na cwilaˈyuuˈa

Maˈmo̱ⁿjndaaˈñe Espíritu Santo na ncuee na macanda̱ ntˈom nnˈaⁿ nntjeiiˈndye cantyja na matseiyuˈya tsˈom tsˈaⁿ ñˈeⁿ Cristo, na nlaˈjomndyena ñequio jndye espíritu na cwinquioˈnnˈaⁿ, ndoˈ ñˈeⁿ ñˈoom na cwilaˈcwanom naⁿjndii. Nnˈaⁿ na tixcwe ˈoomˈaⁿ na cantundyena nlˈana na luaaˈ. Ncˈe natia na cwilˈana, juu na mˈaaⁿˈ nˈomna leicaˈmo̱ⁿnaˈ nda̱a̱na na tixcwe ˈoomˈaⁿna. Cwilue naⁿˈñeeⁿ na ticwanaaⁿ na ncoco tsˈaⁿ, ndoˈ na niom nantquie na cwitsa̱ˈntjomna na ticwanaaⁿ na nlcwaˈ tsˈaⁿ, meiiⁿ na mañequiaa Tyˈo̱o̱tsˈom joonaˈ na jaa nnˈaⁿ na cwilaˈyuuˈa cwiwilˈueeˈndyo̱ joonaˈ ndoˈ cwiñeˈquiaaya na quianlˈuaaⁿˈaⁿ, ndoˈ mati nnˈaⁿ na cwitaˈjnaaⁿˈ ñˈoom na mayuuˈ. Ee chaˈtso na tqueeⁿ, ya laxmaⁿ joonaˈ, meiⁿ ticatsonaˈ na cˈo̱o̱ⁿya na ticueeˈ nˈo̱o̱ⁿya joonaˈ na nñequiaaya na quianlˈuaaⁿˈaⁿ cantyja ˈnaaⁿnaˈ, ee cantyja ˈnaaⁿˈ ñˈoomˈm ñequio na cwilana̱a̱ⁿya nnoom, joˈ na maqueⁿljuˈnaˈ joonaˈ.

Tsˈaⁿ na xcwe mandiˈntjom nnom Jesucristo

Xeⁿ na mˈmo̱ⁿˈ ñˈoommeiⁿˈ nda̱a̱ nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈ, nntseixmaⁿˈ cwii mosooˈ Jesucristo na canda̱a̱ˈ wjaawijnduˈ cantyja ˈnaaⁿˈ ñˈoom na cwilaˈyuuˈa ñequio ñˈoom na xcweti mˈaaⁿ na matseijomndyuˈ.

Tintseiñˈoomˈndyuˈ ñˈoom na tiyuuˈnaˈ na cweˈ tsˈiaaⁿˈndyo na ticjaaweeˈ tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom. Queⁿya tsˈomˈ na matseitˈmaaⁿˈndyuˈ jom. Waa na mateijndeiinaˈ tsˈaⁿ quia na matseitsˈeiiñê na maleinoom. Sa̱a̱ tˈmaⁿti mateijndeiinaˈ jom quia na matseijneiⁿ na matseitˈmaaⁿˈñê Tyˈo̱o̱tsˈom. Ee quia na cwilaˈtˈmaaⁿˈndyo̱ jom jndye mateijndeiinaˈ jaa chaˈwaa xuee na mˈaaⁿya tsjoomnancue ndoˈ mati na nncˈo̱o̱ⁿya na ticantycwii na cwitando̱o̱ˈa. Ñˈoommeiⁿˈ jeeⁿ xcwe cwitˈmo̱o̱ⁿnaˈ, joˈ chii chaˈtsondye nnˈaⁿ macaⁿnaˈ na catoˈñoomna joonaˈ. 10 Ee jaa nnˈaⁿ na cwilaˈyuuˈa cwilaˈjnda̱a̱ya tsˈiaaⁿ ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom ndoˈ cwiñeˈquiandyo̱ na wiˈ cwitjo̱o̱ⁿya ee na mˈaaⁿya na ntyjaaˈtyeⁿ nˈo̱o̱ⁿya ñˈeⁿ nqueⁿ na wanoomˈm. Chaˈtsondye nnˈaⁿ nnda̱a̱ nluiˈnˈmaaⁿndye cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ ndoˈ majndeiiticheⁿ cwiluiˈnˈmaaⁿndye joo nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈ ñˈeⁿñê.

11 Caˈmo̱ⁿˈ ñˈoommeiⁿˈ nda̱a̱ nnˈaⁿ. Catsa̱ˈntjomˈ na calaˈcanda̱a̱ˈndyena joonaˈ. 12 Tiñequiaandyuˈ na ticueeˈ nˈom nnˈaⁿ ˈu cweˈ ee na titquiendyuˈ. Cantyja na matseineiⁿˈ, catseixmaⁿˈ cwii na mˈmo̱ⁿnaˈ nda̱a̱ nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈ chiuu na nncˈoomˈaⁿna, ndoˈ mati cantyja chiuu na wjaamˈaaⁿndyuˈ nda̱a̱ nnˈaⁿ, ndoˈ cantyja na mˈaaⁿˈ na wiˈ tsˈomˈ joona, ndoˈ cantyja na matseiˈyuˈyaˈ tsˈomˈ ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom, ndoˈ cantyja na ljuˈ nquiu nnˈaⁿ cantyja ˈnaⁿˈ. 13 Cwitjo̱o̱cheⁿ na nncua̱cano̱o̱ⁿya na mˈaaⁿˈ, queⁿndyuˈ na catseiˈnaⁿˈ ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na jnda̱ teiljeii nda̱a̱ nnˈaⁿ. Cwilˈueeˈndyuˈ juunaˈ cha nñequiaanaˈ na tˈmaⁿ nˈomna ndoˈ caˈmo̱ⁿˈ juunaˈ nda̱a̱na. 14 Joo najndeii na tseixmaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom na tquiaaⁿ na matseixmaⁿˈ cha nnda̱a̱ nndiˈntjomˈ nnoom ya ya cwilˈueeˈndyuˈ joonaˈ. Ee jndaˈ joonaˈ quia tioo nnˈaⁿ na cwiluiitquiendye lueena nacjoˈ ndoˈ jlaˈneiⁿna ñˈoom cantyja ˈnaⁿˈ na tˈmo̱ⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom naquiiˈ nˈomna.

15 Ñequio na xcweeˈ tsˈomˈ queⁿndyuˈ naquiiˈ ñˈoommeiⁿˈ, cha jo nda̱a̱ chaˈtsondye nnˈaⁿ nleitquiooˈ na xcweti wjaamˈaaⁿˈ.

16 Catsˈaandyuˈ cwenta cantyja ˈnaⁿˈ ndoˈ cantyja ñˈoom na maˈmo̱o̱ⁿˈ. Ticwinchqueⁿˈ na macheˈ tsˈiaaⁿ ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. Ee xeⁿ luaaˈ nlqueⁿndyuˈ nchii macanda̱ nncuˈ nluiˈnˈmaaⁿndyuˈ mati nnˈaⁿ na cwindye ñˈoom na mañequiaaˈ.

Amuzgo de Guerrero (AMU)

Copyright © 1973, 1999 by La Liga Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes