A A A A A
Bible Book List

2 Pedro 2 Amuzgo de Guerrero (AMU)

Mˈaⁿ nnˈaⁿ na tiyuuˈ ñˈoom cwitˈmo̱o̱ⁿ

Mati tiempoˈñeeⁿ tyomˈaⁿ profetas na tiyuuˈ ñˈoom tyoñequia nda̱a̱ nnˈaⁿ Israel, ndoˈ majoˈti nntsˈaanaˈ quiiˈntaaⁿˈyoˈ. Joona cweˈ ntyˈiu ntˈmo̱o̱ⁿna ñˈoom na nntseiˈndaaˈnaˈ ˈo, hasta nluena na tiyuuˈ ñˈoom cantyja ˈnaaⁿˈ nqueⁿ na macwjiˈnˈmaaⁿñê joona, ndoˈ na luaaˈ nˈomna tyuaaˈ nntˈuiiwiˈnaˈ joona. Jndye nnˈaⁿ nlaˈjomndye natia na jeeⁿ wiˈ laxmaⁿna, ndoˈ jnaaⁿˈ na luaaˈ laxmaⁿ naⁿˈñeeⁿ, tisˈa ñˈoom ncwineiⁿ cantyja ˈnaaⁿˈ ñˈoom naya ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. Ncˈe na jeeⁿ queeⁿ nˈomna sˈom, joˈ na nlˈana nawiˈ ˈo ñequio ñˈoom na cwitˈmo̱o̱ⁿna nda̱a̱ˈyoˈ na tiyuuˈ sa̱a̱ Tyˈo̱o̱tsˈom teiyo seijndaaˈñê na nntˈuiityeⁿnaˈ joona, ndoˈ maxjeⁿ nluii chaˈxjeⁿ na jnda̱ seijndaaˈñê.

Ee ángeles na lˈa jnaⁿ tîcatseitˈmaⁿ tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom. Tioom joona naquiiˈ bˈio yuu na jaaⁿñe, na chuˈtyeⁿndyena lˈuaancjo na caljooˈndyetyeⁿna joˈ joˈ na nncwindooˈna hasta quia na nncuˈxeeⁿ chaˈtso. Meiⁿ nnˈaⁿ na tyomˈaⁿ tsjoomnancue teiyo, tîcatseitˈmaⁿ tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom joona quia seiquioom ndaaluaˈntyˈa nacjoona na tia nnˈaⁿndyena. Manda̱ tjeiˈnˈmaaⁿñê Noé, ndi ñˈeeⁿ ntquieeˈ nnˈaaⁿˈ tsaⁿˈñeeⁿ. Jom tsaⁿ na tyoñequiaa ñˈoom nda̱a̱ nnˈaⁿ na cˈomna cantyja na matyˈiomyanaˈ. Ndoˈ mati seijndaaˈñe Tyˈo̱o̱tsˈom na tyuiiˈ tsjoom Sodoma ñˈeⁿ Gomorra na tco ñˈeⁿnaˈ cweˈ tsjaaˈ ˈndiinaˈ. Sˈaaⁿ na ljoˈ cha na mˈmo̱ⁿnaˈ nda̱a̱ nnˈaⁿ na quia nncˈom na talˈana chaˈxjeⁿ tyolˈa naⁿˈñeeⁿ. Sa̱a̱ seicandyaañê Lot na tyomˈaaⁿ tsjoomˈñeeⁿ ee tyotseixmaⁿ cantyja na matyˈiomyanaˈ. Tyotseiˈndaaˈnaˈ ntyjeeⁿ na tyontyˈiaaⁿˈaⁿ na cwajndii natia na tyolˈa naⁿˈñeeⁿ. Juu Lotˈñeeⁿ tyoluiiñê cantyja na matyˈiomyanaˈ. Joˈ chii ˈio ndi ˈio tyotseiˈndaaˈnaˈ ntyjeeⁿ na tyontyˈiaaⁿˈaⁿ ndoˈ tyoñeeⁿ chaˈtso nnom natia na tyolˈa naⁿˈñeeⁿ. Joˈ chii nnˈaⁿ na cwiñequiandyeñˈeⁿ cantyja na lˈue tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom, mantyjiijndaaˈñê chiuu nntseicandyaañê tsˈaⁿ quia na maqueⁿnaˈ xjeⁿ juu. Ndoˈ mati nnˈaⁿ na cwiñequiandye cantyja ˈnaaⁿˈ natia, nljooˈndyena nacje ˈnaaⁿˈ nawiˈ na ntˈuiityeⁿnaˈ joona xuee na nntuˈxeⁿndye nnˈaⁿ.

10 Maluaaˈ nntsˈaaⁿ ñequio nnˈaⁿ na cweˈ cwiñeˈquiandyeto cantyja na neiⁿnco nquiu nnˈaⁿ tsjoomnancue, ndoˈ na ticueeˈ nˈomna na nntsa̱ˈntjom Ta Jesús joona. Tjaa na matseicatyˈuenaˈ joona na cwiñeˈquiandyetona cantyja na lˈue nˈom nquieena. Meiⁿ tinquiaana na nluena cwii ñˈoomntjeiⁿ nacjoo joo na jnda̱ti na tˈmaⁿ cwiluiindye na mˈaⁿ yuu na jeeⁿ neiⁿncooˈ, 11 sa̱a̱ wandyo̱ˈ waa cantyja ˈnaaⁿ ángeles ee meiiⁿ na jnda̱tina ndoˈ tˈmaⁿti laxmaⁿna, sa̱a̱ tiquilaˈjnaaⁿˈna joo na jeeⁿ tˈmaⁿ cwiluiindye jo nnom nquii na matsa̱ˈntjom.

12 Sa̱a̱ joo nnˈaⁿ na tiyuuˈ ñˈoom na cwiñequia matseijomnaˈ joona chaˈcwijom quiooˈ na tijndo̱ˈ nˈom. Ee quiooˈ cweˈ cwilˈatoyoˈ. Tuiindyeyoˈ na nda̱a̱ nntˈue nnˈaⁿ na nlaˈcwjeena jooyoˈ. Naⁿˈñeeⁿ meiiⁿ ñˈoom na ticalaˈno̱ⁿˈna sa̱a̱ cwilaneiⁿna ñˈoom ntjeiⁿ cantyja ˈnaaⁿnaˈ, ndoˈ nncwjena chaˈxjeⁿ cwiwje quiooˈ, 13 nntˈuiiwiˈnaˈ joona ncˈe na jnda̱ taˈwiˈna ntˈomcheⁿ. Joona mˈaⁿna na neiiⁿna na cwiñequiandyena cantyja ˈnaaⁿ joo na neiⁿnco nquiu nnˈaⁿ tsjoomnancue. Matseijnaaⁿˈnaˈ ˈo na cwilajomndyena ñˈeⁿndyoˈ quia cwicwaˈyoˈ na cwilaˈtˈmaaⁿˈndyoˈ xjeⁿ na cwilaˈneiiⁿˈndyena na cwiñequiandyena ñequio na neiⁿnco nˈomna na manquiuˈnnˈaⁿnaˈ joona.

14 Na ntyˈiaana cwii yuscu, queeⁿ nˈomna jom, tyoojaacjoona na cwilaˈtjo̱o̱ndyena. Nnˈaⁿ na tityeⁿ cwilaˈyuˈ, cwiˈoochoondyena naⁿˈñeeⁿ na nˈndye ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. Laxmaⁿna nnˈaⁿ na queeⁿ nˈom ˈnaaⁿˈ cwiicheⁿ tsˈaⁿ na ñeˈcuaanaˈ lueena. Laxmaⁿna nnˈaⁿ na nlcoˈwiˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. 15 Laˈxmaⁿ naⁿmˈaⁿˈ nnˈaⁿ na jnda̱ tsuundye ee jnda̱ ˈndyena nato na yuu. Joona cwilaˈjomndyena ñˈoom na tyoñequiaa profeta Balaam jnda Beor na tyoqueⁿ tsˈoom na nncwantjoom sˈom cantyja ˈnaaⁿˈ natia na nntsˈaaⁿ. 16 Sa̱a̱ na tia na sˈaaⁿ, jndiˈtiaaⁿˈaⁿ ñˈoom ˈndyoo tsˈaⁿ na seineiⁿ snom tsmeiiⁿˈeⁿ, ndoˈ na ljoˈ seitsaaⁿˈñenaˈ na ntjeiⁿ ljoˈ wjacatsˈaaⁿ.

17 Naⁿmˈaⁿˈ na cwitˈmo̱o̱ⁿ nda̱a̱ˈyoˈ, laˈxmaⁿna chaˈcwijom luiˈ na jnda̱ tcaaⁿ, chaˈcwijom nchquiu na lomañjaaⁿ mantquie jndye. Ndoˈ jnda̱ teijndaaˈ cantyja ˈnaaⁿna na ticantycwii na ljooˈndyetyeⁿna yuu na jaaⁿ ntom. 18 Naⁿmˈaⁿˈ sˈa ñˈoom cwilaneiⁿna na tixocateijndeiinaˈ tsˈaⁿ na cˈoom chaˈxjeⁿ na lˈue tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom, cantyja ˈnaaⁿˈ natia na cwiluii ndoˈ na queeⁿ nˈom nnˈaⁿ, cwilˈa naⁿmˈaⁿˈ na joo nnˈaⁿ na quia jnaⁿcheⁿnaˈ na cwindyaandye natia na matseixmaⁿ tsjoomnancue, quiandye naⁿˈñeeⁿ cantyja na lˈue nˈomna. 19 Cwiluena xeⁿ nntseijomñe tsˈaⁿ ñequio ñˈoom na cwiñequiana, nncˈoom candyaañe tsˈaⁿ sa̱a̱ nquiee tquiena laxmaⁿna na cwindyeˈntjomtyeⁿna nda̱a̱ natia, ee meiⁿquia na maqueⁿnaˈ xjeⁿ ˈnaaⁿˈnaˈ tsˈaⁿ, tseixmaⁿ tsaⁿˈñeeⁿ tsˈaⁿ na mandiˈntjomtyeⁿ nnom juunaˈ. 20 Ee quia matseiyuˈ tsˈaⁿ ñequio nquii na cwiluiiñe na matsa̱ˈntjom, nquii Jesucristo na macwjiˈnˈmaaⁿñe nnˈaⁿ, ee na matseiyuˈ tsˈaⁿ joˈ jnda̱ jndyaañê natia na matseixmaⁿ tsjoomnancue ndoˈ nda̱quia xeⁿ nntseijomñennaaⁿˈaⁿ ñequio natiameiⁿˈ, cwajndiiti nntjoom, nchiiti na tjom jñeeⁿ. 21 Titˈmaⁿti nntˈuiinaˈ naⁿmˈaⁿˈ xeⁿ tyootajnaaⁿˈna ñˈoom na mayuuˈ, sa̱a̱ ncˈe na taˈjnaaⁿˈna juunaˈ ndoˈ nda̱quia tjeiiˈlcweˈndyena, tyeⁿti ntˈuiinaˈ joona ncˈe taˈjnaaⁿˈna ñˈoom na ljuˈ na matsa̱ˈntjomnaˈ. 22 Ndoˈ na luaaˈ waa maˈmo̱ⁿnaˈ na mayuuˈ ñˈoom na tjañoomˈ. Matso ñˈoomˈñeeⁿ: “Juu catsueˈ wjaacwaˈnnaaⁿˈaⁿ ˈnaⁿ na jnda̱ to̱o̱ⁿ. Ndoˈ catscu na jnda̱ seicanda̱a̱ˈ tsˈaⁿ, wjaalcweˈyoˈ, nntseicantyeeⁿñenndaˈyoˈ quiiˈ tsooˈ.”

Amuzgo de Guerrero (AMU)

Copyright © 1973, 1999 by La Liga Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes