A A A A A
Bible Book List

Binuhatan 24 Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Gin-akusar si Pablo sang mga Judio

24 Sang makaligad ang lima ka adlaw, nagkadto sa Cesarea si Ananias nga pangulo nga pari. Kaupod niya ang pila ka mga manugdumala sang mga Judio kag ang abogado nga si Tertulus. Nag-atubang sila kay Gobernador Felix kag ginsugid nila sa iya ang ila akusasyon kontra kay Pablo. Pagtawag kay Pablo, nagsugod si Tertulus sa pag-akusar kay Pablo. Nagsiling siya, “Talahuron nga Gobernador, tungod sa imo maayo nga pagdumala nagluntad ang kalinong sa amon nasyon. Kag madamo ang imo nahimo nga kaayuhan para sa amon nasyon. Gani dako gid ang amon pagpasalamat sa imo kag indi gid namon ini malipatan. Karon, tungod nga indi namon gusto nga maatrasar ang imo oras, ginapangabay ko lang nga kon mahimo, pamatian mo anay ang malip-ot namon nga panaysayon. Nakita namon nga ini nga tawo perwisyo. Nagadala siya sang gamo sa mga Judio sa bug-os nga kalibutan, kag nagadumala siya sang sekta nga ginatawag Nazaretnon.[a] Bisan ang amon templo gintinguhaan niya nga dagtaan. Gani gindakop namon siya. [Sentensyahan na namon siya kuntani suno sa amon Kasuguan, pero nag-abot ang kumander nga si Lysias kag ginpuwersa niya kuha sa amon si Pablo. Dayon nagsiling siya nga kon sin-o ang may akusasyon kontra kay Pablo kinahanglan magkadto sa imo.] Kon usisaon mo ini nga tawo mahibaluan mo ang tanan nga amon ginaakusar sa iya.” Kag nagsiling man ang mga lider sang mga Judio, “Matuod gid ang tanan niya nga ginasugid.”

Ginsabat ni Pablo ang mga Akusasyon Kontra sa Iya

10 Pagkatapos sadto, ginsinyasan sang Gobernador si Pablo nga siya naman ang maghambal. Dayon nagsiling si Pablo, “Nahibaluan ko nga madugay ka na nga nangin hukom sa sini nga nasyon. Gani ginakalipay ko ang pagpangapin sang akon kaugalingon sa imo atubangan. 11 Kon imo usisaon, mahibaluan mo nga dose pa lang ka adlaw ang nagligad nga nag-abot ako sa Jerusalem agod magsimba. 12 Ini nga mga Judio wala gid nakakita nga nagpakigbais ako bisan kay sin-o ukon naggamo sang mga tawo didto sa templo, ukon sa mga simbahan sang mga Judio, ukon sa bisan diin nga lugar sa siyudad sang Jerusalem. 13 Indi gani nila mapamatud-an sa imo nga matuod ang ila mga akusasyon sa akon. 14 Pero ang akon ginaako sa imo amo ini: ginasimba ko ang Dios sang amon mga katigulangan sa pamaagi nga suno sa sini nga mga tawo, iya sang sala nga sekta. Pero nagatuo man ako sa tanan nga nasulat sa Kasuguan ni Moises kag sa tanan nga sinulatan sang mga propeta. 15 Ang akon paglaom sa Dios pareho man sang ila paglaom, nga ang tanan nga tawo, maayo kag malain, pagabanhawon niya. 16 Gani ginatinguhaan ko nga maghimo sang maayo agod limpyo permi ang akon konsensya sa Dios kag sa mga tawo.

17 “Pagkaligad sang pila ka tuig nga wala ako sa Jerusalem, nagbalik ako didto agod magdala sang kuwarta nga bulig sa akon imol nga mga kasimanwa kag agod makahalad man ako sa Dios didto sa templo. 18 Kag naabtan nila ako didto sa templo nga nagahalad pagkatapos sang akon pagtuman sang ginasiling sang Kasuguan parte sa pagpakatinlo. Diutay lang ang mga tawo didto sang sadto nga tion; kag wala sing kinagamo. 19 Pero may mga Judio didto nga halin sa probinsya sang Asia.[b] Sila amo kuntani ang mag-atubang sa imo kon may akusasyon gid man sila kontra sa akon. 20 Pero tungod kay wala sila diri, pasugira ang mga tawo nga ari diri kon ano nga sala ang ila nakita sa akon sang gin-imbistigar ako sang Korte. 21 Kay wala ako sing iban nga ginhambal sang nagatindog ako didto kundi ini: ‘Ginaakusar ninyo ako subong tungod nga nagapati ako nga ang mga patay pagabanhawon.’ ”

22 Tungod nga madamo na ang nahibaluan sadto ni Felix parte sa pamaagi nga ginawali sang mga sumulunod ni Jesus, gin-untat niya ang bista. Nagsiling siya, “Sentensyahan ko ugaling ang kaso nga ini kon mag-abot na diri si kumander Lysias.” 23 Pagkatapos ginmanduan niya ang kapitan nga pabantayan si Pablo, pero hatagan man siya sing diutay nga kahilwayan, kag tugutan ang iya mga abyan sa pagbulig sa iya mga kinahanglanon.

Si Pablo sa Atubangan ni Felix kag ni Drusila

24 Pagkaligad sang pila ka adlaw, nagbalik si Felix kag gindala niya ang iya asawa nga si Drusila, nga isa ka Judio. Ginpatawag niya si Pablo kag nagpamati siya sa iya pagsaysay parte sa pagtuo kay Cristo Jesus. 25 Pero sang nagahambal na si Pablo parte sa matarong nga kabuhi, sa pagpugong sang kaugalingon, kag parte sa palaabuton nga adlaw sang paghukom, hinadlukan si Felix kag nagsiling siya kay Pablo, “Husto na lang ina anay! Ipatawag ko lang liwat ikaw ugaling kon may tiyempo ako.” 26 Permi niya ginapatawag si Pablo kag magpakighambal sa iya, kay nagapaabot-abot siya nga hatagan siya ni Pablo sing kuwarta. 27 Pagkaligad sang duha ka tuig, ginbuslan si Felix ni Porcius Festus bilang gobernador. Tungod nga gusto ni Felix nga maluyagan siya sang mga Judio, ginpabay-an niya si Pablo sa prisohan.

Footnotes:

  1. 24:5 Nazaretnon: Amo ini ang tawag sa mga tumuluo tungod nga mga sumulunod sila ni Jesus nga taga-Nazaret.
  2. 24:19 mga Judio… sang Asia: Ini sila ang nagsutsot sa mga tawo nga dakpon si Pablo. Tan-awa ang 21:27.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes