A A A A A
Bible Book List

Ezekiel 23 Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Ang Duha ka Mag-utod nga Babayi nga mga Malain

23 Nagsiling ang Ginoo sa akon, “Tawo, sadto anay may duha ka mag-utod nga babayi. Sang bataon pa sila, nagabaligya sila sang ila lawas sa Egipto. Ginapabay-an lang nila ang mga lalaki nga magpaayaw sa ila mga lawas. Ang ngalan sang magulang amo si Ohola, kag ang manghod amo si Oholiba. Ginpangasawa ko sila nga duha kag may mga anak kami. Si Ohola amo ang Samaria, kag si Oholiba amo ang Jerusalem.

“Bisan asawa ko na si Ohola, nagapadayon gihapon siya sa pagbaligya sang iya lawas, kag nagalagas gid siya sa iya mga kerido nga mga taga-Asiria nga malapit sa iya. Mga guwapo sila kag bataon nga mga lalaki. Mga kapitan sila kag mga kumander nga nakauniporme sang asol, kag mga manugkabayo pa. Nagpakighilawas si Ohola sa tanan nga opisyal sang Asiria, kag gindagtaan niya ang iya kaugalingon paagi sa pagsimba sa ila mga dios-dios. Wala gid siya nag-untat sa pagbaligya sang iya lawas halin sang didto pa siya sa Egipto. Sang bataon pa siya nagpakighilawas na siya, kag ang mga lalaki nagpaayaw sa iya lawas.

“Gani gintugyan ko siya sa kamot sang iya mga kerido nga mga taga-Asiria nga ginalagas gid niya. 10 Gin-ubahan nila siya, ginpatay paagi sa espada, kag ginbihag ang iya mga anak. Ang natabo nga pagsilot sa iya amo ang ginahambalan sang mga kababayihan.

11 “Bisan pa nga nakita ni Oholiba ang natabo sa iya utod, nagpadayon gihapon siya sa pagbaligya sang iya lawas, kag nangin mas malain pa siya nga babayi sang sa iya utod. 12 Naglagas man siya sa mga taga-Asiria nga mga guwapo kag bataon nga mga lalaki. Ini sila mga kapitan kag mga kumander nga nakauniporme, kag mga manugkabayo pa. 13 Nakita ko nga pareho siya sa iya utod; gindagtaan man niya ang iya kaugalingon.

14-15 “Nagdugang pa gid ang pagbaligya ni Oholiba sang iya lawas. Naluyag man siya sa manugkarwahe nga mga opisyal sang Babilonia sang makita niya ang ila larawan sa mga dingding. Ini nga mga opisyal nakauniporme sang pula, may mga wagkos sa hawak, kag may mga turban. 16 Tungod nga naluyag siya sa ila, nagpasugo siya sa Babilonia sa pag-imbitar sa sini nga mga opisyal sa pagkadto sa iya. 17 Gani nagkadto sila sa iya kag nagpakighilawas sa iya. Sa ila nga pagpakighilawas sa iya, gindagtaan nila siya. Pero sang ulihi tinak-an siya kag nagbulag siya sa ila.

18 “Ginkangil-aran kag gintalikdan ko si Oholiba pareho sang akon ginhimo sa iya utod tungod kay nagapadayon siya sa pagbaligya sang iya lawas sing hayag. 19 Pero sa pihak sini, padayon pa gid siya nga nagbaligya sang iya lawas pareho sang iya ginhimo didto sa Egipto sang bataon pa siya. 20 Nagalagas gid siya sa iya mga kerido nga ang ila kinatawo pareho kadako sang iya sang mga asno kag ang ila semilya pareho kadamo sang iya sang mga kabayo. 21 Gani, Oholiba, nagbalik ka sa imo binastos nga buluhaton nga imo ginhimo sadto sa Egipto sang bataon ka pa. Didto nagpaayaw ang mga lalaki sa imo lawas.

22 “Gani ako, ang Ginoong Dios, nagasiling sa imo Oholiba, ipasalakay ko ikaw sa imo mga kerido nga imo gintalikdan sang tinak-an ka na sa ila. 23 Sila amo ang mga taga-Babilonia kag ang mga Kaldeanhon nga halin sa Pekod, Shoa, Koa, kag ang mga taga-Asiria. Ini sila mga guwapo kag bataon nga mga lalaki. Mga kapitan sila, mga kumander, mga manugkarwahe nga mga opisyal, kag iban pa nga mataas nga opisyal. Mga manugkabayo pa sila tanan. 24 Magasalakay sila sa imo halin sa aminhan nga may madamo nga mga soldado, mga kabayo, kag mga karwahe. May mga taming sila kag mga helmet, kag libutan ka nila. Itugyan ko ikaw sa ila para silutan, kag silutan ka nila sang silot nga suno sa ila bagay sa imo. 25 Sa akon puwerte nga kaakig sa imo, pasilutan ko ikaw sa ila. Kag sa ila kaakig utdon nila ang imo ilong kag mga dulunggan. Bihagon nila ang imo mga anak, kag ang mabilin sa imo pamatyon nila sa espada ukon sunugon. 26 Ubahan man nila ikaw kag kuhaon ang imo mga alahas. 27 Mauntat na dayon ang imo binastos nga buluhaton nga amo ang pagbaligya sang imo lawas, nga gin-umpisahan mo sa Egipto. Indi mo na pagdumdumon ina, kag kalimtan mo na ang Egipto. 28 Kay ako, ang Ginoong Dios, nagasiling nga itugyan ko ikaw sa kamot sang mga tawo nga imo ginadumtan; atong imo mga gintalikdan sang tinak-an ka na sa ila. 29 Silutan ka nila sa ila kaakig, kag kuhaon nila ang tanan mo nga mga ginpangabudlayan. Bayaan ka nila nga hublas, kag makita sang mga tawo ang makahuluya mo nga kahimtangan tungod sang imo binastos nga buluhaton nga amo ang pagbaligya sang imo lawas. 30 Amo ini ang nagdala sa imo sa kalaglagan, kay nagpakighilawas ka sa mga taga-iban nga mga nasyon kag ginhigkuan mo ang imo kaugalingon paagi sa pagsimba sa ila mga dios-dios. 31 Ginsunod mo ang ginhimo sang imo utod nga babayi, gani silutan ko man ikaw pareho sang akon pagsilot sa iya.

32 Huo, ako, ang Ginoong Dios, nagasiling nga silutan ko ikaw pareho sang akon pagsilot sa imo utod nga babayi. Ang akon silot pareho sang ilimnon sa kupa nga dako kag madalom. Kag kon mainom mo na ini nga kupa nga puno sang akon kaakig, pagayagutaon kag pagainsultuhon ka. 33 Mahubog ka kag masubuan, kay ang kupa nga ini puno sang kalaglagan. Amo ini ang kupa sang pag-antos nga nainom sang imo utod nga Samaria. 34 Siputon mo gid ini inom, kag dayon buk-on mo ang kupa, kag pukpukon mo ang imo dughan sa kasubo. Matabo gid ini, kay ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini. 35 Kag tungod kay ginkalimtan mo ako kag gintalikdan, ako, ang Ginoong Dios, nagasiling nga magaantos ka gid tungod sang imo binastos nga buluhaton nga amo ang pagbaligya sang imo lawas.”

36 Nagsiling liwat ang Ginoo sa akon, “Tawo, sentensyahi si Ohola kag si Oholiba. Ipahibalo sa ila ang ila makangilil-ad nga mga binuhatan. 37 Kay nagpanginlalaki sila kag nagpamatay. Nagpanginlalaki sila paagi sa pagsimba sa mga dios-dios, kag ang ila mga anak mismo, nga gindedikar nila sa akon sang natawo sila, ginhalad nila sa mga dios-dios bilang pagkaon sini. 38-39 Wala labot sina, gindagtaan pa nila ang akon templo kag ang mga Adlaw nga Inugpahuway nga ginapatuman ko sa ila. Sang adlaw nga ginhalad nila ang ila mga anak sa ila dios-dios, nagsulod sila sa akon templo, kag Adlaw pa ato nga Inugpahuway. 40 Nagpasugat pa gani sila sang mga lalaki halin sa malayo nga mga lugar. Kag sang pag-abot sini nga mga lalaki, nagpaligo sila kag nagpaguwapa, kag nagsuksok sang mga alahas. 41 Nagpungko dayon sila sa matahom nga katre, nga sa atubang sini may lamisa. May ginbutang sila didto sa lamisa nga insenso kag lana nga ihalad kuntani sa akon. 42 Mabatian sa ila kuwarto ang ginahod sang mga hubog kag nagapatawhay-tawhay nga mga tawo, nga naghalin sa kamingawan. Ginpasuksukan sila sang sini nga mga tawo sang pulseras kag ginbutangan sang matahom nga korona. 43 Dayon nagsiling ako sa akon kaugalingon, ‘Pagusto sila nga magpakighilawas sa sina nga mga babayi nga nagtigulang na lang sa pagbaligya sang ila lawas.’ 44 Amo gani ang ila ginhimo. Naghulid sila sa kay Ohola kag kay Oholiba, ang duha ka bastos nga mga babayi nga nagabaligya sang ila lawas. 45 Pero ini nga mga babayi silutan sang matarong nga mga tawo sing silot nga nagakabagay gid sa ila nga pagpanginlalaki kag pagpamatay.

46 Ako, ang Ginoong Dios, magasugo sang mga tawo nga magasalakay sa ila. Ini nga mga tawo magapahadlok sa ila, magaagaw sang ila mga pagkabutang, 47 magabato sa ila, kag magapatay sa ila sa espada. Pamatyon man ang ila mga kabataan kag sunugon ang ila mga balay. 48 Sa sini nga paagi mapauntat ko ang binastos nga buluhaton sa sini nga nasyon. Kag ini mangin paandam man sa iban nga indi gid magsunod sa ila ginhimo. 49 Kag kamo nga duha ka mag-utod, magaantos gid kamo tungod sa inyo binastos nga buluhaton kag pagsimba sa mga dios-dios. Dayon mahibaluan ninyo nga ako amo ang Ginoong Dios.”

Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Ezekiel 23 New International Version (NIV)

Two Adulterous Sisters

23 The word of the Lord came to me: “Son of man, there were two women, daughters of the same mother. They became prostitutes in Egypt, engaging in prostitution from their youth. In that land their breasts were fondled and their virgin bosoms caressed. The older was named Oholah, and her sister was Oholibah. They were mine and gave birth to sons and daughters. Oholah is Samaria, and Oholibah is Jerusalem.

“Oholah engaged in prostitution while she was still mine; and she lusted after her lovers, the Assyrians—warriors clothed in blue, governors and commanders, all of them handsome young men, and mounted horsemen. She gave herself as a prostitute to all the elite of the Assyrians and defiled herself with all the idols of everyone she lusted after. She did not give up the prostitution she began in Egypt, when during her youth men slept with her, caressed her virgin bosom and poured out their lust on her.

“Therefore I delivered her into the hands of her lovers, the Assyrians, for whom she lusted. 10 They stripped her naked, took away her sons and daughters and killed her with the sword. She became a byword among women, and punishment was inflicted on her.

11 “Her sister Oholibah saw this, yet in her lust and prostitution she was more depraved than her sister. 12 She too lusted after the Assyrians—governors and commanders, warriors in full dress, mounted horsemen, all handsome young men. 13 I saw that she too defiled herself; both of them went the same way.

14 “But she carried her prostitution still further. She saw men portrayed on a wall, figures of Chaldeans[a] portrayed in red, 15 with belts around their waists and flowing turbans on their heads; all of them looked like Babylonian chariot officers, natives of Chaldea.[b] 16 As soon as she saw them, she lusted after them and sent messengers to them in Chaldea. 17 Then the Babylonians came to her, to the bed of love, and in their lust they defiled her. After she had been defiled by them, she turned away from them in disgust. 18 When she carried on her prostitution openly and exposed her naked body, I turned away from her in disgust, just as I had turned away from her sister. 19 Yet she became more and more promiscuous as she recalled the days of her youth, when she was a prostitute in Egypt. 20 There she lusted after her lovers, whose genitals were like those of donkeys and whose emission was like that of horses. 21 So you longed for the lewdness of your youth, when in Egypt your bosom was caressed and your young breasts fondled.[c]

22 “Therefore, Oholibah, this is what the Sovereign Lord says: I will stir up your lovers against you, those you turned away from in disgust, and I will bring them against you from every side 23 the Babylonians and all the Chaldeans, the men of Pekod and Shoa and Koa, and all the Assyrians with them, handsome young men, all of them governors and commanders, chariot officers and men of high rank, all mounted on horses. 24 They will come against you with weapons,[d] chariots and wagons and with a throng of people; they will take up positions against you on every side with large and small shields and with helmets. I will turn you over to them for punishment, and they will punish you according to their standards. 25 I will direct my jealous anger against you, and they will deal with you in fury. They will cut off your noses and your ears, and those of you who are left will fall by the sword. They will take away your sons and daughters, and those of you who are left will be consumed by fire. 26 They will also strip you of your clothes and take your fine jewelry. 27 So I will put a stop to the lewdness and prostitution you began in Egypt. You will not look on these things with longing or remember Egypt anymore.

28 “For this is what the Sovereign Lord says: I am about to deliver you into the hands of those you hate, to those you turned away from in disgust. 29 They will deal with you in hatred and take away everything you have worked for. They will leave you stark naked, and the shame of your prostitution will be exposed. Your lewdness and promiscuity 30 have brought this on you, because you lusted after the nations and defiled yourself with their idols. 31 You have gone the way of your sister; so I will put her cup into your hand.

32 “This is what the Sovereign Lord says:

“You will drink your sister’s cup,
    a cup large and deep;
it will bring scorn and derision,
    for it holds so much.
33 You will be filled with drunkenness and sorrow,
    the cup of ruin and desolation,
    the cup of your sister Samaria.
34 You will drink it and drain it dry
    and chew on its pieces—
    and you will tear your breasts.

I have spoken, declares the Sovereign Lord.

35 “Therefore this is what the Sovereign Lord says: Since you have forgotten me and turned your back on me, you must bear the consequences of your lewdness and prostitution.”

36 The Lord said to me: “Son of man, will you judge Oholah and Oholibah? Then confront them with their detestable practices, 37 for they have committed adultery and blood is on their hands. They committed adultery with their idols; they even sacrificed their children, whom they bore to me, as food for them. 38 They have also done this to me: At that same time they defiled my sanctuary and desecrated my Sabbaths. 39 On the very day they sacrificed their children to their idols, they entered my sanctuary and desecrated it. That is what they did in my house.

40 “They even sent messengers for men who came from far away, and when they arrived you bathed yourself for them, applied eye makeup and put on your jewelry. 41 You sat on an elegant couch, with a table spread before it on which you had placed the incense and olive oil that belonged to me.

42 “The noise of a carefree crowd was around her; drunkards were brought from the desert along with men from the rabble, and they put bracelets on the wrists of the woman and her sister and beautiful crowns on their heads. 43 Then I said about the one worn out by adultery, ‘Now let them use her as a prostitute, for that is all she is.’ 44 And they slept with her. As men sleep with a prostitute, so they slept with those lewd women, Oholah and Oholibah. 45 But righteous judges will sentence them to the punishment of women who commit adultery and shed blood, because they are adulterous and blood is on their hands.

46 “This is what the Sovereign Lord says: Bring a mob against them and give them over to terror and plunder. 47 The mob will stone them and cut them down with their swords; they will kill their sons and daughters and burn down their houses.

48 “So I will put an end to lewdness in the land, that all women may take warning and not imitate you. 49 You will suffer the penalty for your lewdness and bear the consequences of your sins of idolatry. Then you will know that I am the Sovereign Lord.

Footnotes:

  1. Ezekiel 23:14 Or Babylonians
  2. Ezekiel 23:15 Or Babylonia; also in verse 16
  3. Ezekiel 23:21 Syriac (see also verse 3); Hebrew caressed because of your young breasts
  4. Ezekiel 23:24 The meaning of the Hebrew for this word is uncertain.
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes