A A A A A
Bible Book List

Filipenses 3 Amuzgo de Guerrero (AMU)

Cwii na mayuuˈcheⁿ na jndanaˈ

Ndoˈ jeˈ jeˈ ˈo nnˈaⁿya na cwilaˈyuˈyoˈ, quiaanaˈ na neiⁿˈyoˈ na cwiluiindyoˈ cwentaaˈ Ta Jesús. Ticjo̱meintyja̱a̱ˈa na nntsjo̱o̱nndaˈa ñˈoom na jnda̱ seiljeiya nda̱a̱ˈyoˈ ndoˈ mateijndeiinaˈ ˈo. Calˈandyoˈ cwenta cantyja ˈnaaⁿ naⁿmˈaⁿ na chaˈcwijom calueˈ joona natia na cwilˈana na cwityjena seiiˈ tsˈaⁿ, ee jaa laxmaaⁿya nnˈaⁿ na mayuuˈcheⁿ tuii ˈnaaⁿ, jaa na cwilaˈtˈmaaⁿˈndyo̱ Tyˈo̱o̱tsˈom ncˈe Espíritu Santo, na mˈaaⁿya na neiiⁿya na laxmaaⁿya cantyja ˈnaaⁿˈ Cristo Jesús meiⁿ ticantyjaaˈ nˈo̱o̱ⁿya ˈnaaⁿ na tuii seiiˈ tsˈaⁿ. Cantyja ˈnaⁿ ja luaa, wanaaⁿ na nntseicantyjaaˈ tsˈo̱o̱ⁿ chaˈna tsˈiaaⁿwaaˈ. Xeⁿ aa mˈaaⁿ tsˈaⁿ na matseitiuu wanaaⁿ na matseicantyjaaˈ tsˈom tsˈiaaⁿmeiⁿˈ, majndeiiticheⁿ ja, jnda̱ ñeeⁿ xuee na tuiindyo̱ tuii ˈnaaⁿ tjaaⁿya. Tsˈaⁿ tsjaaⁿ nnˈaⁿ Israel ja, tmaaⁿˈ cwentaaˈ Benjamín, tsˈaⁿ hebreo ja ndoˈ tsotya̱ tsondyo̱ mannˈaⁿ hebreos joona. Cantyja ˈnaaⁿˈ ljeii na tqueⁿ Moisés, tsˈaⁿ tmaaⁿˈ fariseo ja. Cantyja na tyojooˈ tsˈo̱o̱ⁿ naquiiˈ ñˈoom cwileinˈom nnˈaⁿ judíos, tyontyjo̱ya tmaaⁿˈ nnˈaⁿ na macwjiˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cwentaaⁿˈaⁿ. Cantyja ˈnaaⁿˈ na matseicanda̱a̱ˈñe tsˈaⁿ jo nnom ljeii na tqueⁿ Moisés, tjaa ˈñeeⁿ juu na nnda̱a̱ mˈmo̱ⁿ na tyootseicanda̱a̱ˈndyo̱ jo nnom juunaˈ. Sa̱a̱ chaˈtso nmeiⁿˈ na tandyo xuee tjeiiˈa cwenta na tjacantyja na jnda laxmaⁿnaˈ, jeˈ ncˈe na mˈaaⁿya cantyja ˈnaaⁿˈ Cristo macwjiiˈa cwenta na cweˈ tsˈiaaⁿˈndyo laxmaⁿnaˈ, ndoˈ nchii macanda̱ luaaˈ, tjaaˈnaⁿ cwiicheⁿ na jnda ntyjiiya quia na macwjiiˈa cwenta na tjacantyja naya tseixmaⁿnaˈ na cwiluiindyo̱ cwentaaˈ Cristo Jesús na cwiluiiñê na matsa̱ˈntjoom ja. Ncˈe jom, chaˈtso na ñetjeiiˈa cwenta na jnda laxmaⁿnaˈ, jeˈ macwjaaˈndyo̱ cwenta na laxmaⁿnaˈ chaˈcwijom toˈ cha nnda̱a̱ nntseixmaⁿya cwentaaⁿˈaⁿ, ndoˈ na nleitquiooˈ na matseitjoomˈnaˈ ja cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ. Nchii malˈua̱ya na matseixmaⁿya tsˈaⁿ na tjaa jnaaⁿˈ ncˈe matseicanda̱a̱ˈndyo̱ ljeii na tqueⁿ Moisés sa̱a̱ ncˈe na matseiyuˈya tsˈo̱o̱ⁿ ñˈeⁿ Cristo. 10 Ñeˈcatseiljeiiˈndyo̱ cantyja ˈnaaⁿˈ Cristo ndoˈ na nntseixmaⁿya juu najndeii na matseixmaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom na sˈaa na tandoˈxcoom, ndoˈ na nntseijomndyo̱ ñequio joo nawiˈ na teinoom ndoˈ na nntseixmaⁿya chaˈxjeⁿ na seixmaaⁿ xjeⁿ na tueeⁿˈeⁿ, 11 ee na ntyjaaˈ tsˈo̱o̱ⁿ na ñˈa̱ⁿ quia na nntaˈndoˈxco nnˈaⁿ na jnda̱ tja̱.

Calaˈjnda̱a̱ya cha nntantjo̱o̱ⁿya

12 Nchii ñeˈcatsjo̱o̱ na jnda̱ mamatseixmaⁿya chaˈtso nmeiⁿˈ meiⁿ nchii na canda̱a̱ˈ matseixmaⁿya sa̱a̱ matseijndo̱ya tsˈo̱o̱ⁿ na macantyjaaˈ tsˈo̱o̱ⁿ na ntseixmaⁿya joonaˈ ncˈe nquii Cristo tjeiˈjñeeⁿ ja. 13 ˈO nnˈaⁿya na cwilaˈyuˈyoˈ, nchii matsjo̱o̱ya na mamatseixmaⁿya juunaˈ, sa̱a̱ luaa matsˈaa, cwitsuuˈyaya tsˈo̱o̱ⁿ ljoˈ ñeseixmaⁿya jaachˈee xuee ndoˈ matseijndo̱yaya na nncua̱ˈntyjo̱ya juu na waa jo nno̱o̱ⁿ, 14 cha nncua̱caño̱o̱ⁿya yuu na jnda̱ tˈmo̱ⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom no̱o̱ⁿ ndoˈ na nntoˈño̱o̱ⁿya naya na nñequiaa nqueⁿ na maˈmaaⁿ jaa cantyja ˈnaaⁿˈ Cristo Jesús.

15 Chaˈtsondyo̱ jaa na laxmaaⁿya na canda̱a̱ˈ cwilaˈyuˈya nˈo̱o̱ⁿya matsonaˈ na laaˈtiˈ cˈoomˈ nˈo̱o̱ⁿya. Ndoˈ xeⁿ waa cwiicheⁿ nnom na mˈaaⁿˈ nˈomˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ ñˈoomwaaˈ, nntseijndo̱ˈ Tyˈo̱o̱tsˈom nˈomˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈnaˈ. 16 Sa̱a̱ ñˈoom na mayuuˈcheⁿ, macaⁿnaˈ na tjoomˈ cˈo̱o̱ⁿya cantyja ˈnaaⁿ ñˈoom na jnda̱ toˈño̱o̱ⁿya.

17 ˈO nnˈaⁿya na cwilaˈyuˈyoˈ, calaˈljeiiˈndyoˈ chaˈxjeⁿ na matsˈaa. Ndoˈ mati queⁿˈyoˈ cwenta cwaaⁿ ncˈiaaˈyoˈ na cwilaˈljeiiˈndye chaˈxjeⁿ na cwilˈaayâ, caluiiˈndyoˈ joona. 18 Jndye ndiiˈ jnda̱ ñetsjo̱o̱ya nda̱a̱ˈyoˈ, ndoˈ ñequio na matˈio̱o̱ya matsjo̱o̱nndaˈa, jndye nnˈaⁿ mˈaⁿ na jndoo ñˈoom cantyja ˈnaaⁿˈ na tueˈ Cristo nacjooˈ tsˈoomˈnaaⁿ, 19 sa̱a̱ na macanda̱ maxjeⁿ nntsuundyena. Ñequiiˈcheⁿ cwilaˈtˈmaaⁿˈndyena juu na lˈue nˈom seiina. Matsonaˈ na cˈomna na jnaaⁿna cantyja ˈnaaⁿˈnaˈ sa̱a̱ juu na matsonaˈ na cˈomna na jnaaⁿna, cwitjeiiˈsˈandyena cantyja ˈnaaⁿˈnaˈ. 20 Sa̱a̱ jaa nmeiiⁿ laˈxmaaⁿya cantyja ˈnaaⁿˈ cañoomˈluee, juu joˈ tseixmaⁿnaˈ tsjoomya, ndoˈ cwimeiⁿndo̱ˈntyˈiaandyo̱ na joˈ joˈ nnaⁿ nquii na macwjiˈnˈmaaⁿñe jaa, juu Jesucristo. 21 Jom nntseichueeⁿˈeⁿ seiiˈa na jeeⁿ cje tseixmaⁿnaˈ na nntseijomnaˈ joonaˈ chaˈna seiiⁿˈeⁿ na xocwiˈndaaˈ na matseixmaaⁿ jnda̱ na wandoˈxcoom. Nntsˈaaⁿ na ljoˈ ncˈe najndeii na tseixmaaⁿ na nlqueeⁿ xjeⁿ chaˈtso na niom.

Amuzgo de Guerrero (AMU)

Copyright © 1973, 1999 by La Liga Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes