A A A A A
Bible Book List

Hê-bơ-rơ 8 Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Chúa Giê-xu là thầy tế lễ tối cao của chúng ta

Đây là điểm chúng ta đang nói: Chúng ta có một thầy tế lễ tối cao đang ngồi bên phải [a] ngôi của Thượng Đế trên thiên đàng. Thầy tế lễ tối cao của chúng ta phục vụ Nơi Chí Thánh [b], chỗ thờ phụng thật sự [c], không phải do loài người lập mà do Thượng Đế lập ra.

Thầy tế lễ nào cũng được chỉ định dâng của lễ và hi sinh cho Thượng Đế, nên thầy tế lễ tối cao của chúng ta cũng phải dâng món gì cho Ngài. Nếu thầy tế lễ tối cao của chúng ta vẫn đang sống trên đất thì không phải là thầy tế lễ nữa, vì đã có các thầy tế lễ khác trên đất đang tuân theo luật pháp mà dâng của lễ cho Thượng Đế rồi. Nhiệm vụ tế lễ chỉ là tượng trưng và hình bóng của những việc trên thiên đàng. Vì thế Thượng Đế căn dặn Mô-se rất kỹ khi ông chuẩn bị dựng Lều Thánh: “Hãy thận trọng làm y theo như sơ đồ ta chỉ cho ngươi trên núi.” [d] Nhưng nhiệm vụ tế lễ giao cho Chúa Giê-xu lớn hơn nhiệm vụ của các thầy tế lễ kia rất nhiều. Cũng thế, giao ước mới mà Chúa Giê-xu mang từ Thượng Đế xuống cho dân Ngài lớn hơn giao ước cũ. Giao ước mới dựa trên lời hứa về những điều tốt đẹp hơn.

Nếu giao ước đầu tiên không có khuyết điểm gì thì không cần phải thay thế bằng giao ước thứ nhì. Nhưng Thượng Đế thấy dân sự Ngài sơ xuất nên Ngài phán:

“Chúa phán, thời kỳ đến
    khi ta lập một giao ước mới
    với dân Ít-ra-en và dân Giu-đa.
Không giống như giao ước
    ta lập với tổ tiên họ
    khi ta dắt họ ra khỏi Ai-cập.
Nhưng vì họ không tôn trọng giao ước ấy,
    nên ta quay mặt khỏi họ,
Chúa phán vậy.
10 Chúa phán,
Đây là giao ước ta sẽ lập
    với dân Ít-ra-en lúc bấy giờ,
Ta sẽ đặt luật lệ ta trong trí họ,
    ghi những lời ấy vào lòng họ.
Ta sẽ làm Thượng Đế của họ,
    còn họ sẽ làm dân ta.
11 Không ai còn cần dạy
    xóm giềng hay thân quyến mình
    học biết về Chúa nữa,
    vì mọi người đều sẽ biết ta,
    từ người thấp kém nhất
    cho đến người cao trọng nhất.
12 Ta sẽ tha thứ họ
    về những điều ác họ làm,
Ta sẽ không nhớ đến tội lỗi họ nữa.”

13 Thượng Đế gọi giao ước nầy là mới cho nên Ngài biến giao ước đầu tiên thành cũ. Cái gì đã cũ và vô dụng thì sẽ biến mất.

Footnotes:

  1. Hê-bơ-rơ 8:1 bên phải Vị trí tôn trọng và quyền lực.
  2. Hê-bơ-rơ 8:2 Nơi Chí Thánh Nguyên văn, “chỗ cực thánh,” một nơi thiêng liêng nơi Thượng Đế ngự và được thờ kính.
  3. Hê-bơ-rơ 8:2 chỗ thờ phụng thật sự Nguyên văn, “Đền Tạm” hay “Lều Tạm.”
  4. Hê-bơ-rơ 8:5 Hãy thận trọng … trên núi Xuất 25:40.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Hê-bơ-rơ 8 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Chức Vụ Thượng Tế của Ðức Chúa Jesus

Ðiểm chính yếu của những điều chúng ta vừa nói là thế nầy: Chúng ta có một Vị Thượng Tế như thế đang ngồi bên phải ngai của Ðấng Tôn Nghiêm trên trời; Ngài đang phục vụ trong đền thánh, là đền tạm thật, do chính Chúa, chứ không do loài người, dựng lên.

Vì mỗi vị thượng tế được lập lên để dâng các lễ vật và các thú vật hiến tế, nên Vị Thượng Tế nầy cũng cần có vật chi để dâng. Tuy nhiên nếu Ngài ở thế gian, Ngài không phải làm tư tế, vì đã có các vị khác dâng các lễ vật theo Luật Pháp dạy rồi. Những vị ấy phục vụ trong một đền thờ chỉ là mô phỏng và hình bóng của ngôi đền thật trên trời, như Môi-se đã được căn dặn khi ông sắp xây dựng đền tạm,

“Hãy cẩn thận làm theo kiểu mẫu đã chỉ cho ngươi trên núi.”[a]

Nhưng hiện nay Ngài có một chức vụ cao trọng hơn, và như thế Ngài cũng làm Ðấng Trung Gian cho một giao ước tốt hơn, một giao ước được lập trên những lời hứa tốt hơn. Vì nếu giao ước thứ nhất đã toàn hảo thì không cần phải tìm giao ước thứ hai để thay thế làm gì. Tuy nhiên Ðức Chúa Trời đã hạch tội họ khi Ngài phán,

“Nầy, những ngày đến, Chúa phán,
Ta sẽ lập một giao ước mới với nhà I-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa;
Giao ước đó sẽ không như giao ước Ta đã lập với tổ phụ chúng,
Trong ngày Ta nắm tay chúng,
Dẫn chúng ra khỏi đất Ai-cập.
Vì chúng chẳng tiếp tục giữ giao ước của Ta,
Nên Ta không quan tâm đến chúng nữa, Chúa phán.
10 Vì đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà I-sơ-ra-ên,
Sau những ngày ấy, Chúa phán,
Ta sẽ đặt luật pháp Ta vào tâm trí chúng,
Ta sẽ ghi khắc luật pháp Ta vào lòng chúng,
Ta sẽ làm Ðức Chúa Trời của chúng,
Và chúng sẽ làm dân Ta.
11 Chúng sẽ không phải dạy đồng bào mình,
Cũng không ai phải dạy anh chị em mình rằng,
‘Hãy nhìn biết Chúa,’
Vì tất cả sẽ biết Ta, từ kẻ nhỏ nhất đến người lớn nhất;
12 Bởi vì Ta sẽ tỏ lòng thương xót đối với các gian ác của chúng,
Còn các tội lỗi của chúng, Ta sẽ không nhớ đến nữa.”[b]

13 Khi Ngài phán, “một giao ước mới,” có nghĩa là Ngài làm cho giao ước thứ nhất trở nên lỗi thời; và những gì trở nên lỗi thời và cũ kỹ sẽ biến mất chẳng bao lâu.

Footnotes:

  1. Hê-bơ-rơ 8:5 Xuất 25:40
  2. Hê-bơ-rơ 8:12 Giê 31:31-34
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Hê-bơ-rơ 8 New Vietnamese Bible (NVB)

Chúa Cứu Thế Là Vị Thượng Tế Của Chúng Ta

Đại ý những điều vừa nói là chúng ta có một vị thượng tế như thế, đang ngồi bên phải ngai uy nghiêm trên các tầng trời, và đang phục vụ trong Nơi Thánh là đền thật do Chúa dựng lên, không do loài người xây cất.

Mỗi thượng tế đều được lập lên để dâng lễ vật và sinh tế, nên thượng tế này cũng cần dâng một vật gì. Nếu chỉ ở dưới đất, thì Ngài không làm thượng tế vì đã có những người dâng tế lễ theo Kinh Luật. Họ phục vụ trong một đền thờ nhưng đó chỉ là cái bản sao và hình bóng của những vật trên trời, nên Môi-se đã được nhắc nhở khi sắp dựng đền tạm: “Con hãy cẩn thận làm tất cả mọi sự đúng theo khuôn mẫu đã chỉ cho con trên núi!” Nhưng hiện nay, Đức Giê-su nhận lãnh một chức vụ cao quý hơn của các thượng tế cũng như giao ước mà Ngài là Đấng Trung Gian cao quý hơn giao ước cũ vì giao ước này được lập trên các lời hứa tốt đẹp hơn.

Vì nếu giao ước thứ nhất đã toàn hảo, thì không cần tìm kiếm giao ước thứ hai. Nhưng Đức Chúa Trời đã hạch tội họ rằng:

Chúa phán:

“Này, sẽ đến ngày ta lập
    Với nhà Y-sơ-ra-ên
Và nhà Giu-đa
    Một giao ước mới.
Không theo giao ước
    Mà ta đã lập với tổ phụ họ[a]
Trong ngày ta cầm tay họ
    Dắt ra khỏi Ai-cập,
Vì họ không tiếp tục giữ giao ước Ta,
    Nên ta bỏ mặc họ.
CHÚA phán vậy.”
10 Vì đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên:
    “Sau những ngày đó, Chúa phán:
Ta sẽ ban Kinh Luật Ta trong trí họ,
    Và sẽ ghi khắc vào lòng họ,[b]
Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ
    Và họ sẽ làm dân Ta.
11 Không ai còn phải dạy cho công dân mình,
    Cũng không ai bảo anh chị em mình rằng:
‘Hãy nhận biết Chúa’ nữa, vì tất cả đều sẽ biết Ta,[c]
    Từ kẻ nhỏ nhất đến người lớn nhất.
12 Ta sẽ thương xót các sự bất chính của họ
    Và không còn nhớ đến tội lỗi họ nữa.”[d]

13 Đã gọi là “giao ước mới,” thì Ngài đã làm cho giao ước thứ nhất thành cũ kỹ, và cái gì cũ mòn thì sắp tiêu biến đi.

New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)

Hebrews 8 New International Version (NIV)

The High Priest of a New Covenant

Now the main point of what we are saying is this: We do have such a high priest, who sat down at the right hand of the throne of the Majesty in heaven, and who serves in the sanctuary, the true tabernacle set up by the Lord, not by a mere human being.

Every high priest is appointed to offer both gifts and sacrifices, and so it was necessary for this one also to have something to offer. If he were on earth, he would not be a priest, for there are already priests who offer the gifts prescribed by the law. They serve at a sanctuary that is a copy and shadow of what is in heaven. This is why Moses was warned when he was about to build the tabernacle: “See to it that you make everything according to the pattern shown you on the mountain.”[a] But in fact the ministry Jesus has received is as superior to theirs as the covenant of which he is mediator is superior to the old one, since the new covenant is established on better promises.

For if there had been nothing wrong with that first covenant, no place would have been sought for another. But God found fault with the people and said[b]:

“The days are coming, declares the Lord,
    when I will make a new covenant
with the people of Israel
    and with the people of Judah.
It will not be like the covenant
    I made with their ancestors
when I took them by the hand
    to lead them out of Egypt,
because they did not remain faithful to my covenant,
    and I turned away from them,
declares the Lord.
10 This is the covenant I will establish with the people of Israel
    after that time, declares the Lord.
I will put my laws in their minds
    and write them on their hearts.
I will be their God,
    and they will be my people.
11 No longer will they teach their neighbor,
    or say to one another, ‘Know the Lord,’
because they will all know me,
    from the least of them to the greatest.
12 For I will forgive their wickedness
    and will remember their sins no more.[c]

13 By calling this covenant “new,” he has made the first one obsolete; and what is obsolete and outdated will soon disappear.

Footnotes:

  1. Hebrews 8:5 Exodus 25:40
  2. Hebrews 8:8 Some manuscripts may be translated fault and said to the people.
  3. Hebrews 8:12 Jer. 31:31-34
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Hebrews 8 King James Version (KJV)

Now of the things which we have spoken this is the sum: We have such an high priest, who is set on the right hand of the throne of the Majesty in the heavens;

A minister of the sanctuary, and of the true tabernacle, which the Lord pitched, and not man.

For every high priest is ordained to offer gifts and sacrifices: wherefore it is of necessity that this man have somewhat also to offer.

For if he were on earth, he should not be a priest, seeing that there are priests that offer gifts according to the law:

Who serve unto the example and shadow of heavenly things, as Moses was admonished of God when he was about to make the tabernacle: for, See, saith he, that thou make all things according to the pattern shewed to thee in the mount.

But now hath he obtained a more excellent ministry, by how much also he is the mediator of a better covenant, which was established upon better promises.

For if that first covenant had been faultless, then should no place have been sought for the second.

For finding fault with them, he saith, Behold, the days come, saith the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah:

Not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt; because they continued not in my covenant, and I regarded them not, saith the Lord.

10 For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord; I will put my laws into their mind, and write them in their hearts: and I will be to them a God, and they shall be to me a people:

11 And they shall not teach every man his neighbour, and every man his brother, saying, Know the Lord: for all shall know me, from the least to the greatest.

12 For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more.

13 In that he saith, A new covenant, he hath made the first old. Now that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away.

Viewing of
Cross references
Footnotes