A A A A A
Bible Book List

Hebreos 10 Amuzgo de Guerrero (AMU)

Ñejom tueˈ Cristo cwentaa chaˈtsondye nnˈaⁿ

10  Juu ljeii na tqueⁿ Moisés matseijomnaˈ juunaˈ cweˈ cwii ncwaaⁿˈ joo naya na tseixmaⁿ Cristo na quia nntoˈño̱o̱ⁿya, nchii tseixmaⁿnaˈ cwii na nlqueⁿnaˈ tsˈaⁿ na canda̱a̱ˈñe jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom. Ncˈe na luaaˈ, juu ljeiiˈñeeⁿ tijoom canda̱a̱ nlqueⁿnaˈ na canda̱a̱ˈ laˈxmaⁿ nnˈaⁿ na chu ndoˈ chu cwilacandyooˈndyena na mˈaaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom. Ee cantyja ˈnaaⁿˈ ljeiiˈñeeⁿ, xeⁿ waa na nnda̱a̱ nlqueⁿnaˈ tsˈaⁿ na tjaa jnaⁿ tseixmaaⁿ, quia joˈ jnda̱ ˈndye nnˈaⁿ Israel na cwilaˈcwjeena quiooˈ cha nntseitˈmaⁿ tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom joona. Sa̱a̱ ncˈe na chu ndoˈ chu ñejlaˈcwjeena quiooˈ cha catseitˈmaⁿ tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom jnaⁿ na laxmaⁿna, na luaaˈ ñelˈana yacheⁿ sˈaanaˈ na tjañjoomˈ nˈomna na ndicwaⁿ laxmaⁿna jnaⁿ, ee tijoom jndaa nljuˈñe tsˈaⁿ jnaaⁿˈaⁿ cweˈ ee na cwiquioo nioom quioondyo ñequio canchˈioo.

Macweˈ joˈ quia jndyo Cristo tsjoomnancue, tsoom nnom Tyˈo̱o̱tsˈom:
    Tileiquiaanaˈ na nljoya ntyjiˈ na cweˈ quiooˈ cwilaˈcwjee nnˈaⁿ, ñequio ˈnaⁿ na cwiñeˈquiana na cwilaˈtˈmaaⁿˈndyena ˈu.
    Joˈ chii tquiaaˈ na tsˈaⁿ ja cha nncˈio̱ cwentaa nnˈaⁿ cha nntseitˈmaⁿ tsˈomˈ jnaⁿ na laˈxmaⁿna.
    Tineiⁿˈ na cwilaˈcona quiooˈ ñequio ntˈomcheⁿ na cwilˈana naya ˈU cha nnda̱a̱ nntseitˈmaⁿ tsˈomˈ jnaaⁿna.

Joˈ chii tsjo̱o̱:
    “Luaa ja Ta, waa ñˈoom na teiljeii cantyja ˈnaⁿya na matsonaˈ:
    ˈU Tyˈo̱o̱tsˈom, jnda̱ jndyo̱o̱ na nntsˈaaya yuu na lˈueˈ tsˈomˈ,
    chaˈxjeⁿ ñˈoom na teiljeii cantyja ˈnaⁿya nacjooˈ libro.”

Najndyee tso Cristo na tineiiⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom quiooˈ na cwilaˈcwjeena na cwilaˈcona nnom tio, ñequio ntˈomcheⁿ nnom na cwilˈana naya jom meiiⁿ juu ljeii na matsa̱ˈntjomnaˈ ñequio najndeiˈnaˈ matsonaˈ na calˈana naljoˈ. Jnda̱ joˈ tsoom: “Jnda̱ jndyo̱o̱ na nntsˈaa yuu na lˈue tsˈomˈ.” Ñˈoomwaaˈ maˈmo̱ⁿnaˈ na matseityueeⁿˈeⁿ ñˈoom na cwilaˈcwjee nnˈaⁿ quiooˈ cha nntseitˈmaⁿ tsˈoom jnaaⁿna ndoˈ macwjaaˈñê ñˈoom xco na jnda̱ we na ñejom ndiiˈ nncueˈ Cristo cwentaa jnaaⁿ nnˈaⁿ. 10 Jnda̱ tqueⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom jaa na ljuˈ nˈo̱o̱ⁿya ncˈe sˈaa Jesucristo cantyja na lˈue tsˈoom, na tquiaañe cheⁿnqueⁿ na tueeⁿˈeⁿ cwentaaya, ñejom tuii na ljoˈ cwentaa chaˈtsondyo̱ñˈa̱a̱ⁿ.

11 Ntyee cwentaa nnˈaⁿ judíos na ñetˈom nacje ˈnaaⁿˈ ñˈoom najndyee na tacatyeeⁿtyeⁿ, ˈio ndi ˈio mañeˈjoo mañeˈjoo tsˈiaaⁿ tyolˈana na tyolaˈcwjeena quiooˈ cha nntseitˈmaⁿ tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom joona. Sa̱a̱ tijoom canda̱a̱ na nntseicanduuˈ Tyˈo̱o̱tsˈom jnaaⁿ nnˈaⁿ cantyja ˈnaaⁿ joˈ. 12 Sa̱a̱ Cristo ñejom ndiiˈ tquiaañê nnom Tyˈo̱o̱tsˈom na cueeⁿˈeⁿ cha nnda̱a̱ nljuˈndyo̱ cantyja ˈnaaⁿˈ jnaaⁿya. Jnda̱ joˈ tjawacatyeeⁿ ntyjaaˈ tsˈo̱ Tyˈo̱o̱tsˈom ntyjaya yuu na matseitˈmaaⁿˈñenaˈ jom. 13 Jeˈ meinomˈm hasta xjeⁿ na nntsa̱ˈ Tyˈo̱o̱tsˈom nnˈaⁿ na jndoo jom na nntseijomnaˈ naⁿˈñeeⁿ chaˈcwijom tsˈoom na ntyjo ncˈeeⁿ, 14 ee ñejom ndiiˈ na tquiaañê na tueeⁿˈeⁿ, ndoˈ ncˈe na ljoˈ, juu na canda̱a̱ˈ na maqueⁿnaˈ na ljuˈ nˈom nnˈaⁿ na cwicantyjaaˈ nˈomna jom, ticantycwiinaˈ. 15 Ndoˈ mati nquii Espíritu Santo macwjiˈyuuˈñê na ljoˈ nda̱a̱ya, na tsoom:

16 Nqueⁿ na matsa̱ˈntjoom tsoom:
    “Luaa ñˈoom na nlqua̱a̱ⁿxco̱ ñˈeⁿ nnˈaⁿ Israel jnda̱ na tjacaa jndye ntyu.
    Nlqua̱a̱ⁿya ñˈoom na matsa̱ˈntjomnaˈ quiiˈ nˈomna,
    ndoˈ nntseiljeiya joonaˈ naquiiˈ nqueⁿna.”

17 Jnda̱ joˈ tsotyeeⁿcheⁿ:
    Meiⁿ xocjaañjoomˈti tsˈo̱o̱ⁿya jnaaⁿna ñequio natia na cwilˈana.

18 Joˈ chii quia jnda̱ seitˈmaⁿ tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom jnaaⁿ nnˈaⁿ, tacaⁿtinaˈ na cwiicheⁿ nncueˈnndaˈ.

Calacandyooˈndyo̱ na mˈaaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom

19 Joˈ chii ˈo nnˈaⁿya na cwilaˈyuˈyoˈ ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom, cwiñˈo̱o̱ⁿtˈmaaⁿˈndyo̱ nˈo̱o̱ⁿya na ndyeyu macwitsaaquia̱a̱ˈa yuu na tseixmaⁿ na ljuˈticheⁿ na mˈaaⁿ. Ee nioomˈ Jesucristo mañequiaanaˈ na wanaaⁿ na calˈaaya na ljoˈ. 20 Cwitsquia̱a̱ya joˈ joˈ cantyja ˈnaaⁿˈ nato xco. Juunaˈ mañequiaanaˈ na ticantycwii na wandoˈ tsˈaⁿ. Cristo seijndaaˈñê natowaaˈ quia na tjaaˈñe tsˈaⁿ lantsa tseiˈntsqueeⁿˈeⁿ. Na luaaˈ tjoom matseijomnaˈ chaˈcwijom quia na tˈiooˈ liaa tco na ñentyja yuu na tyowjaaquieeˈ tyee cuarto na macanda̱ na ljuˈticheⁿ. 21 Jesús cwiluiiñê tyee cwentaaya na tjacantyja na cwiluiitˈmaⁿñê na matsa̱ˈntjoom nnˈaⁿ na cwiluiindye cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. 22 Joˈ chii jndeiˈnaˈ na calaˈcandyooˈndyo̱ na mˈaaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom ñequio na xcweeˈya nˈo̱o̱ⁿya, ñequio na canda̱a̱ˈya na cwilaˈyuˈya nˈo̱o̱ⁿya ñˈeⁿñê, ee jnda̱ seiljoomˈm jaa naquiiˈ nˈo̱o̱ⁿya cha tincˈo̱o̱ⁿya na macoˈtianaˈ nquiuuya na nntsaantyjaaˈa jom, na jnda̱ tmaaⁿ jaa na chaˈwaandyo̱ ñequio cwii na matseijomnaˈ ndaatioo ljuˈ. 23 Caljooˈndyo̱tya̱a̱ⁿya ñequio ñˈoom na cwicantyjaaˈ nˈo̱o̱ⁿya. Tilˈaaya na we waa cantyja ˈnaaⁿˈnaˈ. Ee ñˈoom na jnda̱ tso Tyˈo̱o̱tsˈom nda̱a̱ya na nntsˈaaⁿ, maxjeⁿ nntseicanda̱a̱ˈñê. 24 Mati laˈxmaaⁿya na cateijndeiiya nnˈaaⁿya na cwilaˈyuˈ cha na cantyja ˈnaaⁿˈ joˈ nntseiqueeⁿnaˈ nˈomna na mati nncˈomna na wiˈ nˈomna ncˈiaana, ndoˈ na calˈana yuu na ya. 25 Tacalˈaaya na ticalaˈjomndyo̱ quia cwitjomndye nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈ. Mˈaⁿ nnˈaⁿ na cwilˈa na ljoˈ sa̱a̱ jaa quiaaya na tˈmaⁿ nˈom chaˈtsondye nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈ. Majndeiiticheⁿ jeˈ na cwintyˈiaaya na wjaawindyooˈ na nncwjeeˈnndaˈ nquii Ta Jesús.

26 Ee xeⁿ cwilˈaayaaya na nlaˈtjo̱o̱ndyo̱ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom ndoˈ macwitaˈjnaaⁿˈa ñˈoom na mayuuˈ, tjaaˈnaⁿ cwiicheⁿ nnom na nncˈo̱ juunaˈ ñequiondyo̱ cantyja ˈnaaⁿˈ jnaⁿ na cwilˈaatya̱a̱ya. 27 Xeⁿ cwilˈaaya na ljoˈ, macanda̱ meiⁿndooˈnaˈ na nncuˈxeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom jaa, ee waa cwii na matseicatyˈuenaˈ ee ncuaa chom na jeeⁿ wˈii na nntˈuiinaˈ nnˈaⁿ na cwiˈoo nacjoomˈm. 28 Tyowaa na teiyo na meiⁿquia tsˈaⁿ na tiñeˈcatseicanda̱ ñˈoom na tqueⁿ Moisés, cweˈ ñequio ñˈoom ˈndyoo meiiⁿ ñeˈwe ndyee tsˈaⁿ na ntyjii na ljoˈ machˈee tsaⁿˈñeeⁿ, seijndaaˈñenaˈ na cueeⁿˈeⁿ. Maxjeⁿ tjaa ˈñeeⁿ nncˈoom na wiˈ tsˈom tsaⁿˈñeeⁿ. 29 Ncˈe na luaaˈ waa, cˈoomˈya nˈomˈyoˈ cwanti na wiˈti nntjom cwii tsˈaⁿ na matseiyuˈ na machˈeeya jnaaⁿˈ. Chaˈcwijom macandyueeⁿ Jnda Tyˈo̱o̱tsˈom. Machˈeeⁿ na ticueeˈ tsˈoom na juu nioomˈ Jesús na maqueⁿtyeⁿnaˈ ñˈoom xco na matseijndaaˈñê, sˈaaⁿ na cweˈ cwantindyo niomˈñeeⁿ ndoˈ juunaˈ maqueⁿnaˈ jom na tseixmaaⁿ cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. Matseijnaaⁿˈ tsaⁿˈñeeⁿ nquii Espíritu na cwiluiiñe Tyˈo̱o̱tsˈom na jom jeeⁿ wiˈ tsˈoom juu. 30 Ee manquiuuya na tso Tyˈo̱o̱tsˈom: “Ja tseixmaⁿya na nntioom nnˈaⁿ no̱o̱ⁿya cantyja na cwilaˈtjo̱o̱ndyena. Chaˈtso na nnjoom, nnco̱ nntsˈaa na nntioomna.” Ndoˈ mati waa cwiicheⁿ ñˈoom na tsoom: “Nquii Ta Tyˈo̱o̱tsˈom nncuˈxeeⁿ nnˈaaⁿˈaⁿ cantyja na jnda̱ jlaˈtjo̱o̱ndyena nnoom.” 31 Jeeⁿ cwajndii nlcoˈwiˈnaˈ tsˈaⁿ na nncjuˈnaˈ juu lˈo̱ Tyˈo̱o̱tsˈom na wandoˈ.

32 Cjaañjoomˈya nˈomˈyoˈ ncuee na ñejndyocaanaˈ, quia na to̱ˈyoˈ na cwilaˈyuˈyoˈ ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom, tyolaˈquiiyaya nˈomˈyoˈ na jeeⁿ wiˈ tyotjomˈyoˈ na laˈxmaⁿˈyoˈ cwentaaⁿˈaⁿ. 33 Ñˈeeⁿˈndyo ˈo na tyocaluiˈjnaaⁿˈndyoˈ lˈa nnˈaⁿ ndoˈ na tyotaˈwiˈna ˈo jo nda̱a̱ ntˈomcheⁿ, ndoˈ ntˈomndyoˈ ˈo tyoteijndeiˈyoˈ nnˈaⁿˈyoˈ na cwilaˈyuˈ na teinomna nawiˈñeeⁿ. 34 Mati tˈomˈyoˈ na wiˈ nˈomˈyoˈ nnˈaⁿˈyoˈ na cwilaˈyuˈ na tooˈndyena wˈaancjo, teijndeiˈyoˈ joona ˈnaⁿ na ñetcaⁿnaˈ. Ndoˈ quia tjeiiˈ nnˈaⁿ ˈnaⁿˈyoˈ ncˈe na cwilaˈyuˈyoˈ, tyomˈaⁿˈyoˈ na neiⁿˈyoˈ meiiⁿ na tjomˈyoˈ na ljoˈ. Ee cwilaˈno̱ⁿˈyoˈ na cañoomˈluee waa cwii nnom na jndati tseixmaⁿnaˈ, na tixontycwiinaˈ. 35 Joˈ chii ncˈe na nmeiⁿˈ jnda̱ teinomˈyoˈ, ticaˈndyencˈuaaˈndyoˈ na cwicantyjaaˈ nˈomˈyoˈ Tyˈo̱o̱tsˈom, ee juunaˈ matseijndaaˈñenaˈ na nntoˈñoomˈyoˈ cwii na jeeⁿ jnda tseixmaⁿ. 36 Macaⁿnaˈ na calaˈquii nˈomˈyoˈ nawiˈ na cwiwinomˈyoˈ. Ee na nlˈaˈyoˈ na ljoˈ, nlaˈjomndyoˈ ñequio na lˈue tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom ndoˈ na nnda̱a̱ nñequiaaⁿ na nntoˈñoomˈyoˈ chaˈtso na jnda̱ tsoom na nntsˈaaⁿ. 37 Ee waa ñˈoomˈm na teiljeii cantyja ˈnaaⁿˈ Cristo na matsonaˈ:

Nqueⁿ na waa ñˈoom na nncwjeeⁿˈeⁿ,
mawaa mawaa xjeⁿ na nncwjeeˈcañoom.
Tayo mancwjeeⁿˈeⁿ.
38 Tsˈaⁿ na maqua̱ⁿ na tjaa jnaⁿ tseixmaⁿ,
nncˈoom cantyja ˈnaⁿya ncˈe na matseiyuˈya tsˈoom ñˈeⁿndyo̱;
sa̱a̱ xeⁿ lcweˈntyaaⁿˈaⁿ cantyja ˈnaⁿya,
xocˈo̱o̱ⁿya na neiⁿya jom.

39 Sa̱a̱ jaa ticalaˈxmaaⁿya chaˈna nnˈaⁿ na cwitjeiiˈlcweeˈndye na cantyja ˈnaaⁿˈ joˈ cwitsuundye. Jaa laˈxmaaⁿya nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈya nˈo̱o̱ⁿya ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom, ndoˈ na ljoˈ maqueeⁿ jaa na cwicaluiˈnˈmaaⁿndyo̱.

Amuzgo de Guerrero (AMU)

Copyright © 1973, 1999 by La Liga Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes