A A A A A
Bible Book List

I Phi-rơ 1 Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Phia-rơ, sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu,

Kính gởi dân được Thượng Đế chọn lựa hiện đang sống ly hương rải rác quanh các miền Bông-tu, Ga-la-ti, Cáp-ba-đốc, Á-châu và By-thi-ni. Từ xưa Thượng Đế là Cha đã trù liệu việc lựa chọn anh chị em làm dân thánh cho Ngài. Đó là công tác của Thánh Linh. Ngài muốn anh chị em vâng phục Ngài và trở nên tinh sạch nhờ huyết [a] qua sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nguyền xin ân phúc và sự bình an ở với anh chị em càng thêm.

Chúng ta có một hi vọng sống

Chúc tụng Thượng Đế, Cha của Giê-xu, Chúa Cứu Thế chúng ta. Nhờ lòng nhân ái lớn lao của Ngài chúng ta được sinh lại để nhận một hi vọng sống vì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã sống lại từ trong kẻ chết. Hiện nay chúng ta nuôi hi vọng về ân phúc Thượng Đế đã dành cho con cái Ngài. Ân phúc ấy không tiêu mất, không hư hỏng, không tàn héo hiện đang được để dành trên thiên đàng cho anh chị em. Quyền năng của Thượng Đế đã giữ gìn anh chị em qua đức tin cho đến khi sự cứu rỗi được tỏ ra cho anh chị em vào lúc tận thế. Anh chị em rất vui về điều nầy, mặc dù hiện nay những khốn khổ tạm thời đang khiến anh chị em buồn bã trong ít lâu. Những khốn khổ xảy đến để chứng tỏ đức tin anh chị em thật tinh khiết, quí hơn vàng đã được thử lửa. Tuy nhiên sự tinh khiết của đức tin anh chị em sẽ khiến anh chị em nhận được sự khen ngợi, vinh hiển và tôn trọng khi Chúa Cứu Thế Giê-xu hiện ra. Anh chị em chưa thấy Ngài nhưng yêu mến Ngài. Hiện anh chị em chưa thể thấy Ngài nhưng vẫn tin Ngài. Do đó, anh chị em tràn ngập vui mừng khôn tả, một niềm vui đầy vinh hiển. Anh chị em đang nhận mục đích của đức tin tức là sự cứu rỗi cho linh hồn mình.

10 Các nhà tiên tri đã tìm tòi kỹ lưỡng và cố gắng học biết về sự cứu rỗi nầy. Họ đã nói tiên tri về ân phúc sẽ đến với anh chị em. 11 Thánh Linh của Chúa Cứu Thế ngự trong các nhà tiên tri và báo cho họ biết trước về những khổ hình mà Đấng Cứu Thế phải chịu cùng với vinh hiển đến sau đó. Các nhà tiên tri ấy cố gắng học hỏi điều Thánh Linh đã tiết lộ cho họ, để biết khi nào những sự việc ấy sẽ xảy ra và thế gian sẽ như thế nào vào thời kỳ ấy. 12 Họ được biết rằng công tác của họ không phải ích lợi cho chính họ mà cho anh chị em, khi họ giảng cho anh chị em biết về chân lý mà anh chị em hiện đang nghe. Những người rao giảng Tin Mừng thuật cho anh chị em các điều ấy—những điều mà chính các thiên sứ cũng ao ước được thấy—qua sự soi dẫn của Thánh Linh, Đấng từ thiên đàng sai xuống.

Kêu gọi sống thánh khiết

13 Cho nên anh chị em hãy chuẩn bị tinh thần phục vụ và hãy tiết độ. Anh chị em hãy đặt hết hi vọng nơi ân phúc mà Thượng Đế sẽ cho anh chị em khi Chúa Cứu Thế hiện ra. 14 Hiện nay anh chị em đã trở nên con cái vâng phục của Thượng Đế nên đừng sống theo lối cũ nữa. Trước kia anh chị em không hiểu biết nên làm những điều ác theo ý mình. 15 Nhưng hãy thánh hóa trong mọi hành vi, như Thượng Đế, Đấng gọi anh chị em là thánh, thì anh chị em cũng hãy thánh hóa. 16 Thánh Kinh viết, “Các ngươi hãy thánh hóa vì ta là thánh.” [b]

17 Anh chị em cầu nguyện với Thượng Đế và gọi Ngài là Cha, Ngài cân nhắc công việc mỗi người một cách công bằng. Cho nên trong khi còn là lữ khách trên đất hãy sống một cuộc đời kính sợ Thượng Đế. 18 Trước kia anh chị em sống một cuộc đời vô dụng, theo nếp sống của tổ tiên truyền lại. Nhưng nay anh chị em đã được cứu khỏi cuộc sống vô dụng ấy rồi. Anh chị em được cứu chuộc, không phải bằng thứ có thể hư nát như vàng hay bạc, 19 nhưng là bằng chính huyết quí báu của Chúa Cứu Thế. Như chiên con tinh sạch hoàn toàn, 20 Chúa Cứu Thế đã được chọn từ trước khi sáng thế nhưng vì anh chị em mà Ngài được tỏ ra cho thế gian vào các thời kỳ cuối cùng nầy. 21 Nhờ Chúa Cứu Thế, anh chị em tin nhận Thượng Đế, là Đấng khiến Ngài sống lại từ kẻ chết và ban cho Ngài sự vinh hiển. Vì thế đức tin và hi vọng anh chị em được đặt trong Thượng Đế.

22 Nay anh chị em đã làm linh hồn mình tinh khiết do vâng phục chân lý để có một tình yêu chân thành đối với các anh chị em tín hữu khác, vậy hãy hết lòng yêu mến nhau. 23 Anh chị em đã được sinh lại, sự sống mới nầy không phải đến từ hột giống mục nát mà đến từ hột giống còn sống mãi qua lời còn đời đời của Thượng Đế. 24 Thánh Kinh viết,

“Mọi người đều như cỏ,
    và mọi vinh hiển họ giống như hoa đồng nội.
Cỏ héo, hoa rơi,
25 nhưng lời của Thượng Đế còn đời đời.”

Đó là lời đã được giảng ra cho anh chị em.

Footnotes:

  1. I Phi-rơ 1:2 tinh sạch nhờ huyết Hay “sự rưới huyết,” câu nầy có thể so sánh giao ước mới do sự hi sinh bằng huyết của Chúa Cứu Thế (Mác 14:23) với sự rưới huyết của súc vật chịu hi sinh mà Mô-se làm trên toàn dân Ít-ra-en để buộc chặt giao ước mà Thượng Đế lập với họ (Xuất 24:3-8). Xem thêm Hê 9:15-26.
  2. I Phi-rơ 1:16 Các ngươi … là thánh Lê-vi 11:44; 19:2; 20:7.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

I Phi-rơ 1 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Lời Mở Ðầu

Phi-rơ, một sứ đồ của Ðức Chúa Jesus Christ, kính gởi những người được chọn giữa các kiều dân sống rải rác trong các xứ Pôn-tơ, Ga-la-ti, Cáp-pa-đô-xi-a, A-si-a, và Bi-thy-ni-a theo sự biết trước của Ðức Chúa Trời là Cha và được thánh hóa bởi Ðức Thánh Linh, để vâng phục Ðức Chúa Jesus Christ và được rảy bằng máu Ngài. Nguyện xin ân sủng và bình an gia tăng trên anh chị em bội phần.

Hy Vọng Sống

Chúc tụng Ðức Chúa Trời và Cha của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, Ðấng vì lòng thương xót lớn lao của Ngài đã cho chúng ta được tái sinh để có một hy vọng sống, qua sự sống lại từ cõi chết của Ðức Chúa Jesus Christ, để hưởng một cơ nghiệp không hư mất, không ô nhơ, và không phai tàn, đã dành sẵn trên thiên đàng cho anh chị em, là những người nhờ đức tin được quyền năng Ðức Chúa Trời bảo vệ, để hưởng ơn cứu rỗi sẵn sàng được tỏ ra trong thời cuối cùng.

Vì cớ đó anh chị em hãy vui mừng hớn hở dù hiện nay phải chịu khổ ít lâu vì những thử thách. Những thử thách ấy nhằm tinh luyện đức tin anh chị em là điều quý hơn vàng –thứ sẽ bị hư mất dù được trui luyện bằng lửa– để đem lại sự khen ngợi, vinh hiển, và tôn trọng khi Ðức Chúa Jesus Christ hiện đến. Ngài là Ðấng anh chị em yêu kính dù không thấy, tin thờ dù bây giờ chưa gặp mặt, và anh chị em vui mừng với niềm vui tuyệt vời vô tả; vì anh chị em đang hưởng kết quả của đức tin mình, tức sự cứu rỗi linh hồn mình.

10 Về sự cứu rỗi ấy các vị tiên tri đã tìm tòi, nghiên cứu cẩn thận, và báo trước về ân sủng dành cho anh chị em. 11 Họ khảo cứu để biết cách nào và thời điểm nào Linh của Ðấng Christ ở trong họ tỏ cho họ biết, khi Ngài làm chứng trước về sự đau khổ của Ðấng Christ và những vinh hiển theo sau. 12 Những điều được mặc khải ấy không phải để giúp cho họ, nhưng cho anh chị em; đó là những điều ngày nay những người rao truyền Tin Mừng đã rao giảng cho anh chị em trong Ðức Thánh Linh, Ðấng được phái xuống từ trời, và cũng là những điều mà các vị thiên sứ hằng ước ao được trông thấy.

Khuyên Sống Thánh Khiết

13 Vậy hãy chuẩn bị tâm trí anh chị em để hành động, hãy tỉnh táo, hãy đặt hy vọng hoàn toàn vào ân sủng sẽ được đem đến anh chị em khi Ðức Chúa Jesus Christ hiện ra. 14 Như những người con biết vâng lời, anh chị em đừng làm theo những dục vọng trước kia, khi anh chị em chưa hiểu biết. 15 Nhưng như Ðấng đã gọi anh chị em là thánh, anh chị em cũng phải nên thánh trong mọi cách ăn nết ở của mình, 16 vì có lời chép,

“Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là thánh.”Lê 11:44-45; 19:2; 20:7, 26

17 Nếu anh chị em gọi Ðấng xét đoán việc làm của mọi người một cách không thiên vị là Cha, thì hãy sống với lòng kính sợ trong thời gian tạm cư của mình, 18 biết rằng anh chị em được chuộc khỏi nếp sống hư không do tổ tiên truyền lại không bằng những thứ có thể hư nát như bạc hoặc vàng, 19 nhưng bằng huyết báu của Ðấng Christ, là Chiên Con không tì vết và không hoen ố, 20 đã được biết trước trước khi dựng nên vũ trụ, và được tỏ ra trong thời cuối cùng vì cớ anh chị em. 21 Nhờ Ngài anh chị em trở thành những người tin thờ Ðức Chúa Trời, Ðấng đã làm cho Ngài sống lại từ cõi chết và ban cho Ngài vinh hiển, để đức tin và hy vọng của anh chị em đặt vào Ðức Chúa Trời.

22 Nhờ vâng theo chân lý, linh hồn anh chị em được thanh tẩy để yêu mến nhau chân thành, hãy yêu thương nhau nồng nàn với tấm lòng trong sạch. 23 Anh chị em được tái sinh không bởi hạt giống có thể hư mất, nhưng bởi hạt giống không bao giờ hư mất, tức Lời hằng sống và hằng còn của Ðức Chúa Trời. 24 Vì,

“Mọi xác thịt đều như cỏ,
Mọi vinh hiển của nó như hoa cỏ;
Cỏ khô, hoa rụng,
25 Nhưng Lời Chúa còn lại đời đời.”Ê-sai 40:6-8 LXX

Lời đó là Tin Mừng đã được rao giảng cho anh chị em.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Viewing of
Cross references
Footnotes