A A A A A
Bible Book List

Jehaun 19 Reimer 2001 (REIMER)

19 Donn neem Pielatus Jesus en leet am feheiwe.

En dee Soldote flochte ne Kroon fonn Dorne en sade am daen oppem Kopp, en neeme am en Purpurrok omm,

En kjeeme fer am en saede: "Wie jreese die, du Jude Kjeenich!" en schluage am oppe Backe.

Pielatus jinkj donn wada rut, en saed to an: "Kjikjt! ekj brinj am rut no ju, daut jie weete sele daut ekj kjeene Schult en am finj."

Donn kjeem Jesus rut met dee Dornekroon oppem Kop en daen Purpurrok omm sikj. En Pielatus saed to an: "Kjikjt, hia es dee Maun!"

Aus dee Huagapriesta en dee Deena am sage, shrieeje see en saede: "Aum Kjriets met am! Aum Kjriets met am!" Pielatus saed to an: "Naemt jie am en doot am krietsje; dan ekj finj kjeene Schult en am."

De Jude auntwuade am: "Wie ha en Jesats, en no daut Jesats no sull hee stoawe, wiel hee sikj selfst to Gott sien Saen muak."

Aus Pielatus daut Wuat head, engst hee sikj noch dolle,

en jinkj wada em Rechthus enenn en saed to Jesus: "Fonn wua best du?" Oba Jesus jeef am kjeene auntwuut.

10 Donn saed Pielatus to am: "Raetst du nich to mie? Weetst du nich daut ekj de Follmacht ha die loos to lote, en ekj ha uk de Follmacht die to Kjrietsje?"

11 Jesus auntwuad: "Du hast kjeene Follmacht aewa mie, wan die dee nich fonn bowe jejaeft es. Doaromm haft dee, dee mie die aewajaeft haft, de jratre Sind."

12 Fonn donn aun socht Pielatus am loos to lote; oba de Jude bloade en saede: "Wan du dis Maun loos latst, best du nich daem Kjeisa sien Frint; en Jiedra dee sikj toom Kjeenich moakt, raet jaejen daem Kjeisa."

13 Aus Pielatus daut head, brocht hee Jesus rut, en sad sikj oppem Rechtstool dee aum Steenplosta stunnt, oba enn Hebraeesch Gabata jenannt woat.

14 Nu wea daut dee Tiet reed to moake fa daut Pasafast, onnjefaea Klok Twalw opp Meddach; en hee saed to de Jude: "Kjikjt, hia es jun Kjeenich!"

15 Oba dee bloade: "Wajch! Wajch! Kjrietsicht am!" Pielatus saed to an: "Saul ekj jun Kjeenich kjrietsje?" Dee Huagapriestasch auntwuade: "Wie ha kjeen Kjeenich buta daen Kjeisa!"

16 Donn aewajeef Pielatus am no aea Wele daut see am kjrietsje kunne.

En see neeme Jesus, en leide am wajch.

17 En hee druach sien eajnet Kjriets, en jinkj no ne Staed daen see Schaedel nannde; enn Hebraeisch, Golgata,

18 wua see am Kjrietsjde, en met am twee aundre, aun jiedat sied eena, en Jesus enne Med.

19 Pielatus schreef ne Aewaschreft en stald daut oppem Kjriets. Dee Aewaschreft wea: JESUS FONN NATSARET, DE JUDE KJEENICH.

20 Dise Aewaschreft lause fael fonn de Jude wiel dee Staed wea dicht bie de Staut wua Jesus jekrietsicht wea; en daut wea enn Hebraeisch, enn Lateenisch, en enn Jriechisch jeschraewe.

21 Donn saede de Jude aeare Huugepriesta to Pielatus: "Schriew nich; De Jude Kjeenich; oba daut hee saed: 'Ekj sie de Jude Kjeenich.'"

22 Pielatus auntwuad: "Waut ekj jeschraewe hab, hab ekj jeschraewe."

23 Aus dee Soldota donn Jesus jekjrietsicht haude, neeme see Jesus siene Kjleeda en deelde dee en feeha Deel, een Deel fa enn jieda Soldot, uk daen Wanikj. Oba dee Wanikj wea one Not, fonn bowe bet unja enn eent jewaeft.

24 Donn saede see eena tom aundre: "Wel wie daen nich tweiriete, wel wie leewa Leesa trakje, tom seene waea daen saul habe;" daut dee Schreft mucht erfelt woare: "See deelde sikj miene Kjleeda enn, en loosde aewa mien Wanikj". Doaromm deede dee Soldote daut so.

25 Oba bie Jesus sien Kjriets stunnde siene Mutta, en aeare Sesta Marie daen Kleofas siene Fru, en Marie Magdaleena.

26 Aus Jesus siene Mutta sach, uk daen Jinja daen hee leef haud bie aea stone, saed hee to siene Mutta: "Fru; Kjikj, daut es dien Saen."

27 Donn saed hee to daen Jinja: "Kjikj! daut es diene Mutta!" En fonn dee Stunnd aun neem dee Jinja aea no sien Hus.

28 No dit, aus Jesus wist daut nu aules foadich wea, omm daut dee Schreft mucht erfelt woare, saed hee: "Mie darscht!"

29 Doa wea en Jefaes met Wienaedikj; donn neeme see en Schwam dee foll daen Aedikj jesoppt wea en spekjte daen opp en Rooha en hilde am daut nom Mul.

30 Aus Jesus daen Wienaedikj jekraeaje haud, saed hee: "Nu es aules foadich!" en buach sien Kopp rauf en jeef sien Jeist opp.

31 Wiel dit dee Dach wea tom reed moake tom Fast, so daut dee Doodes nich wudde oppem Kjriets bliewe aum Saubat, - wiel daut wea en groota Saubat - fruage see Pielatus daut de Been muchte jebroake woare, daut dee kunne fomm Kjriets jenome woare.

32 Donn kjeeme dee Soldota en bruake daem easchte de Been, uk daem aundra dee met am jekjrietsicht weare;

33 oba aus see bott Jesus kjeeme en sage daut hee aul jestorwe wea, bruake see nich siene Been;

34 oba eena fonn dee Soldota stuak am metem Spies enne Sied, en fuats rand Bloot en Wota doa rut.

35 En dee waut daut jeseene haft, haft Zeichnes jejaeft, en sien Zeichnes es Woa, en hee weet daut hee de Woarheit raet, daut jie uk jleewe kjenne.

36 Dit passead so daut de Schreft mucht erfaelt woare: "Nich eent fonn siene Knoakes saul jebroake woare".

37 Noch eene Schreft sajt: "See woare daem seene daem see derchjespekjt habe".

38 No dit kjeem Joosaf fonn Aramatia, eena fonn Jesus siene Jinja, oba heemlich ut angst fe de Jude, en fruach Pielatus auf hee mucht Jesus sien Lief wajch naeme. Pielatus jeef am de Frieheit. Donn kjeem hee en neem sien Lief wajch.

39 Nikodeemus uk, dee eara no Jesus jekome wea enne Nacht, kjeem en haud hunndat Punnt Mire en Aloe toopjemenjt.

40 Dee beid neeme donn Jesus sien Lief en wekjelde daen en Loakes met de Kjriedarie soo aus de Jude aeare Mood es tom begrowe.

41 Doa wua Jesus jekjrietsicht wort wea en Goade, en enn daen Goade wea en niehet Grauf wua noch kjeena benne jelaeaje haud.

42 Wiel daut dee Jude aea Dach wea tom reed moake fa daut Fast, en daut Grauf dicht bie wea, laede see Jesus doa enenn.

Reimer 2001 (REIMER)

Copyright © 2001 by Elmer Reimer

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes