A A A A A
Bible Book List

Juan 13 Amuzgo de Guerrero (AMU)

Tmaⁿ Jesús ncˈeeˈ nnˈaⁿ na cwilaˈjomndye ñˈeⁿñê

13  Cantyjati na jnaⁿnaˈ na tˈmaⁿ Jesús jâ na cwilajomndyô̱ ñˈeⁿñê, tˈmo̱o̱ⁿ na jeeⁿ candyaˈ tsˈoom jâ. Ntyjeeⁿ na jnda̱ jaaweˈntyjo̱ xjeⁿ na nlueeⁿˈeⁿ tsjoomnancuewaañe na nncjaalcweˈnnaaⁿˈaⁿ na mˈaaⁿ Tsotyeeⁿ. Joˈ chii quia majaaweˈntyjo̱ xjeⁿ na nlatya̱a̱ⁿ jaa nnˈaⁿ judíos xuee pascua quia cwilacwja̱a̱ya canmaⁿ, tˈmo̱ⁿtyeeⁿ na jeeⁿ tˈmaⁿ waa na candyaˈ tsˈoom jâ.

Cwicwaaˈâ ñˈeⁿ Jesús natmaaⁿ. Xjeⁿˈñeeⁿ jnda̱ seijndo̱ˈ tsaⁿjndii tsˈom xˈiaayâ Judas Iscariote, jnda Simón, na quiaa tsaⁿˈñeeⁿ cwenta jom. Ndoˈ jom majndaaˈya ntyjeeⁿ na lˈo̱o̱ⁿ jnda̱ tquiaa Tsotyeeⁿ na meiⁿcwii tintjoom na nchii ñˈoomˈ nquii. Mantyjeeⁿ na jnaaⁿ na mˈaaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom, ndoˈ na majoˈ wjaalcweeⁿˈeⁿ. Teicantyjaaⁿ yocheⁿ na cwicwaaˈâ natmaaⁿ. Tjeiiⁿˈeⁿ liaatco na cweⁿ, toˈñoom cwii liaa na cwityueeˈ lua̱a̱yâ, seityeeⁿ juunaˈ tsiaⁿˈaⁿ. Jnda̱ joˈ tioom ndaatioo tsˈom ˈnaⁿ na cwicandyuuˈâ. To̱o̱ⁿˈo̱ⁿ na mamaaⁿ ncˈa̱a̱ˈâ na tˈmaaⁿ na calajomndyô̱ ñˈeⁿñê, jnda̱ chii maweeˈñê ncˈa̱a̱ˈâ ñequio liaaˈñeeⁿ.

Ndoˈ quia na tueˈcañoom yuu na wacatyeeⁿ Simón Pedro, matso tsaⁿˈñeeⁿ nnoom:

—Ta, ¿aa mmaⁿˈ ncˈa̱ya?

Tˈo̱o̱ⁿ nnom, matsoom:

—Tsˈiaaⁿ na matsˈaa tileicatseiˈno̱ⁿˈ na majeˈndyo, sa̱a̱ nda̱quiacheⁿ nntseiˈno̱ⁿˈ.

Matso Pedro nnoom:

—Xoya na mmaⁿˈ ncˈa̱ya.

Tˈo̱ Jesús, matsoom nnom:

—Xeⁿ ticamaaⁿya ncˈeˈ ticatseixmaⁿˈ cantyja ˈnaⁿya.

Matso Simón Pedro nnoom:

—Xeⁿ luaaˈwaa Ta, nchii macanda̱ ncˈa̱. Mati camaⁿˈ lˈo̱o̱ya ñequio xqua̱a̱ⁿya.

10 Matso Jesús nnom:

—Cwii tsˈaⁿ na jnda̱ jnda̱a̱ˈ, ticaⁿnaˈ na nntmaⁿñe na chaˈwaañe ee jnda̱ ljuˈñe, manda̱ ncˈee macaⁿnaˈ na nntmaⁿ. ˈO laxmaⁿˈyoˈ na ljuˈ nˈomˈyoˈ sa̱a̱ tichaˈtsondyoˈ.

11 Ee ntyjeeⁿ ˈñeeⁿ juu nñequiaa cwenta jom luee ntyee. Macweˈ joˈ na matsoom: “Sa̱a̱ tichaˈtsondyoˈ laxmaⁿˈyoˈ na ljuˈ nˈomˈyoˈ.”

12 Quia na jnda̱ tmaaⁿ ncˈa̱a̱ˈâ, ndoˈ tcweennaaⁿˈaⁿ liaatco ˈnaaⁿˈaⁿ, jnda̱ joˈ tjacjoonnaaⁿˈaⁿ nacañoomˈ meiⁿsa. Matsoom nda̱a̱yâ:

—¿Aa cwilaˈno̱ⁿˈyoˈ cantyja na sˈaaya ˈo? 13 ˈO cwilacajndyuˈyoˈ ja Maestro ndoˈ na cwiluiindyo̱ na matsa̱ˈntjo̱ⁿya ˈo. Ndoˈ matyˈiomyanaˈ na ljoˈ cwinduˈyoˈ, ee maxjeⁿ joˈ ja. 14 Ndoˈ na jnda̱ tmaaⁿya ncˈeeˈyoˈ na cwiluiindyo̱ na matsa̱ˈntjo̱ⁿya ˈo ndoˈ na maˈmo̱o̱ⁿya ñˈoom naya ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom nda̱a̱ˈyoˈ, mati ˈo matsonaˈ na nntueˈndyoˈcjeˈyoˈ na nndyeˈntjomˈyoˈ nda̱a̱ ncˈiaaˈyoˈ. 15 Ee jnda̱ sˈaaya cwii nnom na maˈmo̱ⁿnaˈ nda̱a̱ˈyoˈ cha mati calˈaˈyoˈ ñequio ntˈomcheⁿ chaˈxjeⁿ jnda̱ sˈaaya ˈo. 16 Ñˈoom na mayuuˈcheⁿ matsjo̱o̱ya nda̱a̱ˈyoˈ, juu tsˈaⁿ na mˈaaⁿ moso ticaluiitˈmaⁿñe chaˈna nquii tsˈaⁿ na matsa̱ˈntjom juu. Mati tsˈaⁿ na mawjaa tsˈiaaⁿ na jñom tsˈaⁿ juu, ticaluiitˈmaⁿñeti chaˈxjeⁿ nquii tsˈaⁿ na jñom juu. 17 Xeⁿ cwilaˈno̱ⁿˈyoˈ ñˈoommeiⁿˈ ndoˈ cwilˈaˈyoˈ na ljoˈ, nntioˈnaaⁿñe Tyˈo̱o̱tsˈom ˈo.

18 ’Nchii matsjo̱o̱ ñˈoomwaaˈ cantyja ˈnaⁿˈyoˈ na chaˈtsondyoˈ. Mantyjiiya chiuu nˈomˈ ˈo na jnda̱ tjeiiˈndyo̱. Ee maxjeⁿ macaⁿnaˈ na catseicanda̱a̱ˈñenaˈ ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na teiljeii. Matsonaˈ: “Manquii na macwaˈ ñˈeⁿndyo̱ malcweˈ nacjoya.” 19 Jeˈ matsjo̱o̱ya ñˈoomwaaˈ nda̱a̱ˈyoˈ cwii tjo̱o̱cheⁿ na nluii na ljoˈ, cha quia na nntseicanda̱a̱ˈñenaˈ nlayuˈyoˈ na ja cwiluiindyo̱ manquiiti na jnda̱ tsjo̱o̱ nda̱a̱ˈyoˈ. 20 Ñˈoom na mayuuˈcheⁿ matsjo̱o̱ nda̱a̱ˈyoˈ. ˈÑeeⁿ juu na matseiljo tsˈaⁿ na majño̱o̱ⁿya, ja matseiljo tsaⁿˈñeeⁿ. Ndoˈ ˈñeeⁿ juu na matseiljo ja, matseiljo tsaⁿˈñeeⁿ nqueⁿ na jñoom ja.

Matso Jesús na nñequiaa Judas cwenta jom

21 Jnda̱ na tso Jesús ñˈoomwaaˈ, seiˈndaaˈnaˈ ntyjeeⁿ, ndoˈ ndyeyu tjeiˈyuuˈñê nda̱a̱yâ. Tsoom:

—Ñˈoom na mayuuˈcheⁿ matsjo̱o̱ nda̱a̱ˈyoˈ, cwiindyoˈ ˈo nñequiaa cwenta ja.

22 Quia joˈ jâ nnˈaⁿ na cwilajomndyô̱ ñˈeⁿñê tyontyˈiaa ntyja̱a̱yâ nda̱a̱yâ. Ee ticalaˈno̱o̱ⁿˈâ ˈñeeⁿ cwiindyo̱ jâ na matsoom na luaaˈ nntsˈaa. 23 Xjeⁿˈñeeⁿ ja Juan na jeeⁿ candyaˈ tsˈom Jesús, mawacatya̱ⁿ nacañomˈm na cwicwaaˈâ. 24 Ndoˈ Simón Pedro sˈo̱o̱ lˈo̱o̱ⁿ no̱o̱ⁿ na cwaxˈa̱ ˈndyoo Jesús cwaaⁿ cwiindyo̱ jâ na nñequiaa cwenta jom. 25 Joˈ chii seintyjo̱ndyo̱ jo ndoˈ jndya Jesús, taxˈa̱ya nnoom, tsjo̱o̱:

—Aa ndiˈ Ta, ¿ˈñeeⁿ cwii jâ na nntsˈaa na ljoˈ?

26 Tˈo̱o̱ⁿ no̱o̱ⁿ, tsoom:

—Majuu tsˈaⁿ na nnom nñequiaya cwii taⁿˈ tyooˈ xjeⁿ na jnda̱ seicandaˈa juunaˈ.

Ndoˈ quia na jnda̱ seicanaⁿˈaⁿ tyooˈñeeⁿ tquiaaⁿ juunaˈ nnom Judas Iscariote, jnda Simón. 27 Ndoˈ Judas, jnda̱ na toˈñoom taⁿˈ tyooˈñeeⁿ, mana tuo̱ Satanás quiiˈ tsˈoom. Ndoˈ tso Jesús nnoom:

—Queⁿndyuˈ tsˈiaaⁿ na nntsaˈ.

28 Sa̱a̱ meiⁿcwiindyo̱ jâ na meindyuaandyô̱ nacañoomˈ meiⁿsa ñˈeⁿñê tîcalaˈno̱o̱ⁿˈâ chiuu na luaaˈ ñˈoom tsoom. 29 Ndoˈ ee na manquiuuyâ na Judas maleiñˈoom tjaⁿche na ñjom sˈom na cwiwilˈueeˈndyô̱, joˈ chii ntˈomndyo̱ jâ jlaˈtiuuyâ na ñeˈcatso Jesús nnoom na catseijnaaⁿ ljoˈtindyo na macaⁿnaˈ na nleilˈueeˈndyô̱ na waa xuee, oo quiaaⁿ cwantindyo nda̱a̱ ndyeñeeⁿˈ. 30 Ndoˈ jnda̱ na tcwaˈ Judas tyooˈñeeⁿ, mañoomˈ jlueeⁿˈeⁿ. Juu xjeⁿˈñeeⁿ jnda̱ teijaaⁿ.

Ñˈoom xco na matsa̱ˈntjomnaˈ

31 Jnda̱ na jluiˈ Judas quiiˈntaaⁿyâ, matso Jesús nda̱a̱yâ:

—Jeˈ ja na cwiluiindyo̱ tsˈaⁿ na jnaⁿ cañoomˈluee, manntseitˈmaaⁿˈñenaˈ ja. Ndoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ ljoˈ na manntjo̱ⁿya nntseitˈmaaⁿˈñenaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. 32 Ndoˈ xeⁿ nntseitˈmaaⁿˈñenaˈ jom cantyja na manntjo̱ⁿ, quia joˈ mati cantyja ˈnaaⁿˈ joˈ nntseitˈmaaⁿˈñê ja na cwiluiindyo̱ tsˈaⁿ na jnaⁿ cañoomˈluee, ndoˈ tyuaaˈ nntsˈaaⁿ na ljoˈ. 33 ˈO ntseindaaya na jeeⁿ wiˈ tsˈo̱o̱ⁿya, chjootindyo cwii mˈaaⁿya ñˈeⁿndyoˈ. Nlˈueˈyoˈ ja, ndoˈ chaˈxjeⁿ tsjo̱o̱ya nda̱a̱ ncˈiaaˈyoˈ nnˈaⁿ judíos, jeˈ mati matsjo̱o̱ nda̱a̱ˈ ˈo: ˈO xocanda̱a̱ nntsquieˈcañomˈyoˈ yuu na nncjo̱. 34 Cwii ñˈoom xco na matsa̱ˈntjomnaˈ mañequiaya nda̱a̱ˈyoˈ, na cˈomˈyoˈ na wiˈ nˈomˈyoˈ ncˈiaaˈyoˈ. Chaˈxjeⁿ na mˈaaⁿya na candyaˈ tsˈo̱o̱ⁿya ˈo, malaaˈtiˈ cˈomˈ ˈo na wiˈ nˈomˈ ncˈiaaˈyoˈ. 35 Na nlˈaˈyoˈ na ljoˈ nlaˈno̱ⁿˈ chaˈtsondye nnˈaⁿ na ˈo cwiluiindyoˈ nnˈaⁿ na cwilajomndyoˈ ñˈeⁿndyo̱, xeⁿ mˈaⁿˈyoˈ na wiˈ nˈomˈ ncˈiaaˈyoˈ.

Matso Jesús na nncwjiˈñe Pedro

36 Taxˈeeñe Simón Pedro nnoom. Matso:

—Ta, ¿yuu wjaˈyuˈ?

Tˈo̱ Jesús, matsoom nnom:

—Cantyja na nntjo̱ⁿ jeˈ ˈu xocanda̱a̱ nntseijomndyuˈ, sa̱a̱ mati ˈu nncueˈntyjo̱ nntjomˈ na ljoˈ.

37 Matso Pedro nnoom:

—Ta, ¿chiuu na xocanda̱a̱ nntseijomndyo̱ jeˈ ljoˈ na nntjomˈ? Tintsˈaa meiiⁿ quio joˈ cˈio̱.

38 Tˈo̱ Jesús, matsoom nnom: ˈU matseiˈtiuuˈ na nñequiaandyuˈ na nncˈioˈ cantyja ˈnaⁿya. Ñˈoom na mayuuˈcheⁿ matsjo̱o̱ njomˈ, cwii tjo̱o̱cheⁿ na nntseixuaa caxtijndyo na jaawixuee, sa̱a̱ ˈu jnda̱ ndyee ndiiˈ macwjiˈndyuˈ cantyja ˈnaⁿya.

Amuzgo de Guerrero (AMU)

Copyright © 1973, 1999 by La Liga Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes