A A A A A
Bible Book List

Lucas 1 Amuzgo de Guerrero (AMU)

Lucas

Seijndaaˈñe Lucas na seiljeiⁿ ñˈoom naya

Na mˈaaⁿˈ ˈu Teófilo, na jeeⁿ ya tsˈaⁿndyuˈ, matseiljeiya ñˈoommeiiⁿ. Majndye nnˈaⁿ jnda̱ jlaˈljeii ñˈoom cantyja ˈnaaⁿˈ Jesús chiuu waa na mayuuˈcheⁿ na jnda̱ tuii quiiˈntaaⁿyâ. Jlaˈljeiina ñˈoomˈñeeⁿ chaˈxjeⁿ ñˈoom na toˈño̱o̱ⁿyâ na tquia nnˈaⁿ na ntyˈiaanda̱a̱ chiuu waa na tuii xjeⁿ na jnaⁿcheⁿnaˈ. Jaachˈee xuee mañjom tsˈo̱o̱ⁿya chaˈtso na tuii. Jeˈ machˈeenaˈ tsˈo̱o̱ⁿ na mati ja nntseiljeitcuundyo̱ ñˈoomwaa na nntseiˈnaⁿˈ, cha catseiˈno̱ⁿˈ na mayuuˈ ñˈoom na jnda̱ tˈmo̱o̱ⁿ nnˈaⁿ njomˈ.

Seicandii ángel na nluiiñe Juan

Ncuee quia tyomˈaaⁿ Herodes tsaⁿmaⁿtsˈiaaⁿ tˈmaⁿ tsˈo̱ndaa Judea, tyomˈaaⁿ cwii tyee cwentaa nnˈaⁿ judíos na jndyu Zacarías. Jom tyocañˈeeⁿ ñˈeⁿ tmaaⁿˈ ntyee na seicajndyunaˈ Abías. Scoomˈm jndyu Elisabet, cwii tsˈaⁿ tsjaaⁿ Aarón. Wendye joona, tyolˈana na matyˈiomyanaˈ jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom. Meiⁿcwii na chaˈtso ñˈoom na matsa̱ˈntjom Ta Tyˈo̱o̱tsˈom tîcwiˈnomˈna, tyolaˈcanda̱na juunaˈ. Sa̱a̱ tjaaˈnaⁿ ndana ee Elisabet tîcˈoom jnaaⁿ. Ndoˈ jeeⁿ jnda̱ tquiendyena.

Quia na tueˈcañoomnaˈ tmaaⁿˈ ntyee na ñˈeⁿ Zacarías na nndyeˈntjomna jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom naquiiˈ watsˈom tˈmaⁿ, chaˈxjeⁿ na waa ñˈoom nda̱a̱ ntyee, tyoˈoona xˈiaa, ˈñeeⁿ nleijnoomˈ na nncjaaquieeˈ naquiiˈ watsˈom tˈmaⁿ cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. Zacarías teijnoomˈm na nncjaaqueⁿˈeⁿ na nntsˈaaⁿ tsioom suu. Quia joˈ tjaqueⁿˈeⁿ ndoˈ to̱o̱ⁿˈo̱ⁿ na matseicoom suu. 10 Yocheⁿ na machˈeeⁿ tsioom suu jndye nnˈaⁿ mˈaⁿ tachˈeeⁿˈ watsˈom tˈmaⁿ na cwilaˈneiⁿ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom. 11 Xjeⁿˈñeeⁿ teitquiooˈñe cwii ángel cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom nnoom. Meintyjeeˈ ángelˈñeeⁿ ntyjaaˈ tio ntyjaya yuu na cwico suu. 12 Seiñˈeeⁿˈnaˈ Zacarías quia na ntyˈiaaⁿˈaⁿ juu. Jeeⁿ seicatyˈuenaˈ jom. 13 Sa̱a̱ tso ángel nnoom:

—Tintyˈueˈ, Zacarías. Majnda̱ jndii Tyˈo̱o̱tsˈom ñˈoom na macaⁿˈ. Ndoˈ scuˈ Elisabet nntseincueⁿ yuˈndaa ndaˈyoˈ. Ndoˈ nntseicajndyuˈ juu Juan. 14 Cantyja ˈnaaⁿˈ juu nñequiaanaˈ na jeeⁿ neiⁿˈ ndoˈ nncjaaweeˈ tsˈomˈ. Mati jndye nnˈaⁿ nncˈomna na jeeⁿ neiiⁿna na nluiiñê. 15 Ee jom tˈmaⁿ nntseixmaaⁿ jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom. Tixocˈom winom meiⁿ nta na wjeeti. Ndoˈ chaˈwaa naquiiˈ tsˈoom nncˈoom Espíritu Santo meiiⁿ na ndi njoom tsˈom tsiaaˈ tsoñeeⁿ. 16 Cantyja ˈnaaⁿˈ jom jndyendye nnˈaⁿ tsjaaⁿ Israel nlcweˈ nˈomna jo nnom Ta Tyˈo̱o̱tsˈom cwentaana. 17 Jom nndyojñeeⁿ jo nnom Ta Jesucristo cwii tjo̱o̱cheⁿ na nndyo. Ndoˈ nndiˈntjoom nnom ñequio najndeii na ñejndiˈntjom Elías. Nntsˈaaⁿ na caljoya nˈom nnˈaⁿ ñˈeⁿ ndana cha nnˈaⁿ na cwilaˈquieˈ nˈom, nnquiooˈ nˈomna cantyja na jndo̱ˈ nˈom nnˈaⁿ na cwilˈa yuu na matyˈiomyanaˈ. Luaaˈ nntsˈaaⁿ cha nntseijndaaˈñeyanaˈ naquiiˈ nˈom nnˈaⁿ na nncˈom cwentaaˈ Ta Tyˈo̱o̱tsˈom.

18 Quia joˈ tso Zacarías nnom ángel:

—¿Chiuu nntsˈaayuunaˈ na luaaˈ nluii? Ee ja luaa jnda̱ tquiendyo̱ ndoˈ mati scuya jnda̱ tquieñê.

19 Tˈo̱ ángel nnoom, tso:

—Ja jndyuya Gabriel na mandiˈntjo̱ⁿya nnom Tyˈo̱o̱tsˈom. Jom jñoom ja na catseicandiiya ˈu ñˈoom nayameiiⁿ. 20 Sa̱a̱ queⁿˈ cwenta, jeˈ nnta̱ˈ na matseiˈneiⁿˈ jnaaⁿˈ na ticatseiyuˈ ñˈoom na matsjo̱o̱ njomˈ. Ndoˈ nnaaⁿnndaˈ na nntseineiⁿˈ juu xuee quia na nntseicanda̱a̱ˈñenaˈ ñˈoomwaaˈ.

21 Ndoˈ joo nnˈaⁿ na tyomeindooˈ Zacarías, jeeⁿ tyomˈaaⁿˈ nˈomna chiuu waa na jeeⁿ yo tjaqueⁿˈeⁿ naquiiˈ watsˈom tˈmaⁿ. 22 Sa̱a̱ quia na jlueeⁿˈeⁿ taleicatseineiiⁿ, joˈ na jlaˈno̱ⁿˈna na waa na tcoˈnaˈ ntyˈiaaⁿˈaⁿ naquiiˈ watsˈom. Cweˈ tyotsˈo̱o̱ lˈo̱o̱ⁿ nda̱a̱na. Ee jnda̱ ta̱ˈ na matseineiiⁿ.

23 Quia na jnda̱ jnda̱a̱ˈ xuee na mandiˈntjoom naquiiˈ watsˈom tˈmaⁿ, tjalcweeⁿˈeⁿ waⁿˈaⁿ. 24 Jnda̱nquia teitquiooˈ na jndeiiñe scoomˈm Elisabet. Tyomˈaaⁿcheⁿ tsaⁿˈñeeⁿ wˈaana cwii ˈom chiˈ. 25 Quia joˈ tso juu Elisabet: “Luaa naya machˈee Ta Tyˈo̱o̱tsˈom ñˈeⁿndyo̱. Seijndaaˈñê na cantycwii na cwicaluiˈjnaaⁿˈndyo̱ jo nda̱a̱ nnˈaⁿ na tjaaˈnaⁿ jndaaya.”

Seicandii ángel na nluiiñe Jesús

26 Joˈ joˈ chiˈ na jnda̱ yom na teitquiooˈñe ángel Gabriel nnom Zacarías, ndoˈ majñomnndaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom jom cwiicheⁿ tsjoom na jndyu Nazaret, tsˈo̱ndaa Galilea 27 na mˈaaⁿ cwii yuscundyua na jndyu María, tsaⁿˈñeeⁿ mawaa ñomcaaⁿˈaⁿ ñequio cwii tsaⁿsˈa na jndyu José tsjaaⁿ David. 28 Jnda̱ tjaquieeˈ ángel yuu na mˈaaⁿ, tso nnoom:

—Xmaⁿndyuˈ, ˈu na tˈmaⁿti naya na macandaˈ. Nquii Tyˈo̱o̱tsˈom mˈaaⁿñê ñˈeⁿndyuˈ. Quiiˈntaaⁿ chaˈtso ntyjelcuˈ, ˈu matioˈnaaⁿñetyeeⁿ.

29 Ndoˈ María quia na jñeeⁿ ñˈoommeiⁿˈ, jeeⁿ seiñˈeeⁿˈñenaˈ jom ndoˈ jeeⁿ tyomˈaaⁿˈ tsˈoom ljoˈ maˈmo̱ⁿ ñˈoommeiⁿˈ. 30 Quia joˈ tso ángel nnoom:

—María, tintyˈueˈ. Ee ˈu tˈmaⁿ naya jnda̱ teijnomˈ na macandaˈ jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom. 31 Luaa nluii, nndeiindyuˈ ndoˈ nntseincuiˈ cwii tyochjoo ndoˈ nntseicajndyuˈ juu Jesús. 32 Jom nluiitˈmaⁿñê. Nntseicajndyunaˈ jom Jnda nquii Tyˈo̱o̱tsˈom na mˈaaⁿ nandyeticheⁿ. Ndoˈ nñequiaaⁿ na nluiiñe rey chaˈxjeⁿ ñeseixmaⁿ David na tyotsa̱ˈntjom. 33 Maxjeⁿ nljotyeⁿ na nntsa̱ˈntjoom ntseindacantyjo Jacob, ndoˈ tijoom cantycwii cantyja na nntsa̱ˈntjoom.

34 Tso María nnom ángel:

—¿Chiuu nntsˈaayuunaˈ na nluii na luaaˈ? Ee tyoomˈaaⁿya ñˈeⁿ tsaⁿsˈa.

35 Quia joˈ tˈo̱ ángel nnoom, tso:

—Juu Espíritu Santo nntsˈaaⁿ cwii tsˈiaaⁿ tˈmaⁿ ñˈeⁿndyuˈ. Ndoˈ juu na jndeii na matseixmaⁿ nquii Tyˈo̱o̱tsˈom na mˈaaⁿ nandyeticheⁿ, nncˈoomnaˈ ñˈeⁿndyuˈ. Ee joˈ na nluiiñe yuˈndaa na ljuˈ tsˈom, ndoˈ nntseicajndyunaˈ juu Jnda nquii Tyˈo̱o̱tsˈom. 36 Ndoˈ queⁿˈ cwenta, mati nomnnˈaⁿˈ Elisabet meiiⁿ na jnda̱ tquieñê majndeiiñê cwii tyochjoo. Jeˈ chiˈ na jnda̱ yom na jndeiiñê. Ndoˈ jom tsˈaⁿ na cwilue nnˈaⁿ na tileicˈoom jnda. 37 Ee tjaaˈnaⁿ cwii nnom na xocanda̱a̱ nntsˈaa Tyˈo̱o̱tsˈom.

38 Ndoˈ tso María nnom ángel:

—Ja tsˈaⁿ mandiˈntjomtyeⁿ nnom Ta Tyˈo̱o̱tsˈom. Catsˈaanaˈ ñˈeⁿndyo̱ chaˈxjeⁿ ñˈoom na jnda̱ tsuˈ.

Quia joˈ mana jluiˈ ángel na mˈaaⁿ.

Wjaacandoˈ María xjoom Elisabet

39 Jnda̱ joˈ seijndaaˈñe María, seityuaaⁿˈaⁿ tjaaⁿ. Tjaaⁿ cwii tsjoom naquiiˈ ntsjo̱ tsˈo̱ndaa Judá. 40 Tueⁿˈeⁿ waaˈ Zacarías. Tjaqueⁿˈeⁿ ndoˈ tquiaaⁿ na xmaⁿñe Elisabet. 41 Jnda̱ na jndii Elisabet jndyeeˈ María na tquiaa na xmaⁿñê, quia joˈ seijndeii yuˈndaa tsˈom tsiaⁿˈaⁿ. Ndoˈ xjeⁿˈñeeⁿ tjaquieeˈ Espíritu Santo chaˈwaa naquiiˈ tsˈoom. 42 Ndoˈ jndeii seineiiⁿ, tsoom:

—Quiiˈntaaⁿ chaˈtsondye tyja̱a̱lcuuya, ˈu na matioˈnaaⁿñeti Tyˈo̱o̱tsˈom. Ndoˈ matioˈnaaⁿñê yuˈndaa na njom tsˈom tsiaˈ. 43 Sa̱a̱ ja, ¿ˈñeeⁿ cwiluiindyo̱ na jndaˈjom nncuˈ na cwiluiindyuˈ tsondyee quii Ta na matsa̱ˈntjom ja tyjeeˈcañoomˈ jndyocandoˈ ja? 44 Ee quia na jndiiya na matsuˈ na xmaⁿndyo̱, quia joˈ mantyjacheⁿ seijndeii yuˈndaa tsˈom tsiaya na neiiⁿˈeⁿ. 45 Matioˈnaaⁿñe Tyˈo̱o̱tsˈom ˈu. Ee matseiˈyuˈ na nntseicanda̱a̱ˈñenaˈ ñˈoom na seicañeeⁿ ˈu, na tso ángel njomˈ.

46 Quia joˈ tso María:
    Ñequio na xcweeˈ tsˈo̱o̱ⁿ matseitˈmaaⁿˈndyo̱ Ta Tyˈo̱o̱tsˈom,
47     ndoˈ neiiⁿˈ tsˈo̱o̱ⁿya jom, ee cwiluiiñê na macwjiˈnˈmaaⁿñê ja.
48     Ee tyˈoom na wiˈ tsˈoom ñˈeⁿndyo̱, meiiⁿ tsˈaⁿ na cweˈ cwantindyo ja na mandiˈntjo̱ⁿtya̱ⁿ nnoom.
    Ndoˈ jeˈ jeˈ, xuee na cwii wjaanaˈ, chaˈtsondye nnˈaⁿ tsjaaⁿ na wjaawicantyjooˈ nluena na matioˈnaaⁿñê ja.
49     Ee nqueⁿ na chaˈtso najndeii matseixmaaⁿ, tˈmaⁿ naya jnda̱ sˈaaⁿ ñˈeⁿndyo̱.
    Jom ljuˈ cwiluiiñê, ndoˈ maxjeⁿ joˈ joˈ xueⁿˈeⁿ.
50     Chaˈwaa na ndyowanaˈ, mˈaaⁿ na wiˈ tsˈoom chaˈtsoti nnˈaⁿ na cwii wjaawicantyjooˈ na cwilaˈtˈmaaⁿˈndye jom.
51     Ee cantyja na sˈaaⁿ, tˈmo̱ⁿnaˈ chiuu waa najndeii na matseixmaaⁿ.
    Sˈaaⁿ na tˈoomˈndye nnˈaⁿ na cwilaˈtˈmaaⁿˈndye cheⁿnquiee cantyja na cwilaˈtiuu.
52     Tyotseitˈmaaⁿˈñê nnˈaⁿ na cweˈ cwantindyo
    ndoˈ tjeiiⁿˈeⁿ nnˈaⁿ na waa najnda̱ na mˈaⁿ nˈiaaⁿ.
53     Teijneiⁿ nnˈaⁿ na nquiu na tjo̱o̱ndye jom.
    Sa̱a̱ nnˈaⁿ na nquiu na tjaa ljoˈ cotseitjo̱o̱naˈ joo, tîcateijneiⁿ naⁿˈñeeⁿ.
54     Tyoteijneiⁿ welooya, nnˈaⁿ Israel na tyondyeˈntjom nnoom,
    cha caˈmo̱ⁿnaˈ na mañjom tsˈoom na nntseicanda̱a̱ˈñê ñˈoom na tsoom nda̱a̱na na nntsˈaaⁿ.
55     Ee tsoom na tijoom cantycwii na wiˈ tsˈoom chaˈtsondye nnˈaⁿ tsjaaⁿ Israel,
    majuu Abraham ñequio nnˈaⁿ na tuiindye tsjaaⁿ tsaⁿˈñeeⁿ.

56 Ndoˈ ljooˈñe María chaˈna ndyee chiˈ ñequio Elisabet. Jnda̱ chii tjalcweeⁿˈeⁿ waⁿˈaⁿ.

Cantyja na tuiiñe Juan

57 Tueˈntyjo̱ xjeⁿ na nntseincuii Elisabet, quia joˈ seincueⁿ cwii tyochjoo. 58 Ndoˈ nnˈaaⁿˈaⁿ ñequio nnˈaⁿ na mˈaⁿ nndyooˈ jndyena na jeeⁿ wiˈ tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom jom. Joˈ chii tˈomna na neiiⁿna ñˈeⁿñê. 59 Xuee na jnda̱ ñeeⁿ na tuiiñe yuˈndaa, tjomndyena na nlaˈcanda̱a̱ˈndyena costumbre na waa jo nda̱a̱na na cwilˈana ñˈeⁿ yoˈndaa na naⁿnom. Ndoˈ tyolˈana na nlaˈcajndyuna jom xueeˈ tsotyeeⁿ, Zacarías. 60 Sa̱a̱ tˈo̱ tsoñeeⁿ, matso:

—Nchii joˈ, maxjeⁿ Juan njñoom.

61 Jluena nnoom:

—¿Chiuu na luaaˈ? ndoˈ tjaaˈnaⁿ cwii nnˈaⁿˈyoˈ na luaaˈ jndyu.

62 Quia joˈ sˈo̱o̱ lueena nnom tsotye yuˈndaa na cwitaxˈeena chiuu lˈue tsˈoom na njndyu jnaaⁿ. 63 Ndoˈ jom tcaaⁿ cwii tsom nda̱a̱na. Seiljeiⁿ nacjooˈnaˈ: “Juan xueeˈ yuˈndaamˈaaⁿˈ.” Ndoˈ chaˈtsondyena tjaweeˈ nˈomna. 64 Mañejuu xjeⁿˈñeeⁿ, jnaaⁿ na matseineiⁿ Zacarías, seitˈmaaⁿˈñê Tyˈo̱o̱tsˈom. 65 Jeeⁿ ndyaaˈ tyueneiiⁿ chaˈtsondye nnˈaⁿ na mˈaⁿ nndyooˈ ñˈeⁿndyena. Tˈom ñˈoom chaˈwaa naquiiˈ ntsjo̱ tsˈo̱ndaa Judea cantyja na nmeiiⁿˈ tuii. 66 Ndoˈ chaˈtso nnˈaⁿ na tyondye ñˈoommeiⁿˈ, jeeⁿ tyolaˈwena ñˈoomˈñeeⁿ naquiiˈ nˈomna. Jeeⁿ tyomˈaaⁿˈ nˈomna, tyotaˈxˈeena nda̱a̱ ntyjeena:

—¿Ljoˈto cwiluiiñe yuˈndaamˈaaⁿˈ?

Ee jlaˈno̱ⁿˈna na Tyˈo̱o̱tsˈom mˈaaⁿ tsˈo̱ nacjooˈ yuˈndaaˈñeeⁿ.

Matseitˈmaaⁿˈñe Zacarías Tyˈo̱o̱tsˈom

67 Ndoˈ Zacarías, tsotye yuˈndaa, tooˈ quiiˈ tsˈoom mˈaaⁿ Espíritu Santo. Tyoñequiaaⁿ ñˈoom na tquiaa Tyˈo̱o̱tsˈom naquiiˈ tsˈoom. Tsoom:
68     Catseitˈmaaⁿˈñenaˈ nquii Ta Tyˈo̱o̱tsˈom cwentaa jaa nnˈaⁿ Israel,
    ee jnda̱ jndyoteijneiⁿ jaa nnˈaaⁿˈaⁿ ndoˈ tiomlˈuaaⁿ jnaaⁿya.
69     Quiiˈntaaⁿ jaa jnda̱ tqueeⁿ nquii na tjacantyja cwiluiitˈmaⁿñe na macwjiˈnˈmaaⁿñe nnˈaⁿ.
    Cwiluiiñe tsjaaⁿ David na jndyowicantyjooˈ na ñejndiˈntjom nnoom.
70     Teiyo tsoom na luaaˈ nntsˈaaⁿ ñequio ñˈoom ndyuee profetas cwentaaⁿˈaⁿ na ljuˈ nˈom.
71     Na nncwjiiˈñê jaa luee nnˈaⁿ na jndoo jaa,
    ndoˈ ñequio luee nnˈaⁿ na ticueeˈ nˈom jaa.
72     Ndoˈ nncˈoom na wiˈ tsˈoom welooya na ñetˈom teiyo.
    Macañjom tsˈoom ñˈoomˈñeeⁿ na seijndaaˈñetyeeⁿ na ljuˈ tseixmaⁿnaˈ.
73     Juu ñˈoomˈñeeⁿ tsoom na nntsˈaaⁿ nnom welooya Abraham na ñetˈoom teiyoticheⁿ.
74     Joˈ na nntseicandyaañê jaa luee nnˈaⁿ na jndoo jaa
    cha nndya̱ˈntjo̱o̱ⁿya nnoom ñequio na tiˈmaaⁿˈ nˈo̱o̱ⁿya.
75     Ndoˈ chaˈwaati xuee na cwii mˈaaⁿtya̱a̱ya,
    nncˈo̱o̱ⁿya naquiiˈ na jnda̱ tqueⁿljoomˈm jaa.
    Nndya̱ˈntjo̱o̱ⁿya nnoom cantyja na matyˈiomyanaˈ.
76     Ndoˈ ˈu jndaaya, nluiindyuˈ profeta cwentaaˈ nquii Tyˈo̱o̱tsˈom na mˈaaⁿ nandyeticheⁿ.
    Ee ˈu nncjaˈjndyeeˈ jo nnom Ta na nncwjiˈyuuˈndyuˈ cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ chaˈcwijom tsˈaⁿ na matseijndaaˈñe nato,
    cha mamˈaⁿcˈeendye nnˈaⁿ quia nncueeˈcañoom.
77     ˈU nñequiaaˈ na nlaˈno̱ⁿˈ nnˈaⁿ na mˈaⁿ cwentaaⁿˈaⁿ na macwiluiˈnˈmaaⁿndyena ncˈe na matseitˈmaⁿ tsˈoom jnaaⁿna.
78     Ncˈe na tjacantyja na wiˈ tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom jaa,
    juu na nnaⁿ nandyeticheⁿ, njñoom juu na nntseixueeñe jo nda̱a̱ya.
79     Juu nntseixueeñe nda̱a̱ nnˈaⁿ na mˈaⁿ nacje ˈnaaⁿˈ najo̱o̱ⁿñe na manchjenaˈ joo na wiˈ na cwitjoom.
    Ndoˈ nncjaachom jaa nato na ya nncˈo̱o̱ⁿya jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom.

80 Tjawijndeii tyochjoo Juan. Tjawijndo̱ˈ tsˈoom cantyja najndeii na matseixmaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom. Ndoˈ quia na tueˈntyjo̱ na tsaⁿsˈa jom, tyomˈaaⁿ jo ndoˈ yuu tjaa nnˈaⁿ cˈoom hasta xjeⁿ na seicaˈmo̱ⁿñê nda̱a̱ nnˈaⁿ Israel.

Amuzgo de Guerrero (AMU)

Copyright © 1973, 1999 by La Liga Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes