A A A A A
Bible Book List

Lukas 19 Reimer 2001 (REIMER)

19 En Jesus kjeem bott Jieriko en jinkj doa derch.

Doa wea en Maun dee Sachaeaus heet, eena fonn dee faeaschte Takskollakjta, en hee wea rikj.

Hee wull Jesus seene, waea hee wea, oba kunn nich waeajen daut Follkj, dan hee wea mau kjleen jewosse.

Hee rand feropp en kroop opp en Mulbaeaboom enopp, so daut hee am wudd seene kjenne, dan Jesus sull doa boolt febie gone.

Aus hee bott doa kjeem, kjikjt Jesus nehecht en saed to am: "Sachaeaus, komm schwind rauf, dan fonndoag mott ekj bie die em Hus bliewe."

En hee kjeem schwind rauf, en neem am met Freid opp.

Oba aus dee aundre daut sage, murrde see en saede: "Hee es bie en Sinda enenn jegone aus Gaust."

En Sachaeaus stunt en saed: "Herr, kjikj; de halft fonn mien Hab en Goot jaew ekj de Oame, en wan ekj irjent waem onnrajcht beschuldicht ha, daut woa ekj feeha mol so fael trig tole."

Jesus saed to am: "Fonndoag es Heil no dit Hus jekome, sentamol hee uk Obraum sien Saen es.

10 Dan de Menschesaen es jekome daut felorne to seakje en rade."

11 Aus dee daut aules heade, jeef hee an bowenopp en Jlikjnes wiel hee dicht bie Jerusalem wea, en wiel see dochte daut Gott sien Rikj wudd soomeeha fuats kome.

12 Doaromm saed hee: "En Odelmaun reisd no en launt wiet auf, omm en Kjeenichrikj fa sikj selfst to kjriehe en dan trigtokome.

13 Aus hee eascht siene tean Sklowe no sikj jeroopt haud, jeef hee an tean Selwastakje en saed: 'Haundelt doamet bott ekj trig kom.'

14 Oba siene Birja hausste am en schekjte am Faeatraede hinjaraun en leete am weete: 'Wie wele nich daut dis Maun aewa onns harsche saul.'

15 Aus hee sien Rikj jekjraeaje haud en trig kjeem, felangd hee dee Sklowe no am to kome daen hee daut Jelt jejaeft haud, daut hee weete kunn waut en jiedre jemoakt haud derch haundle.

16 Dee easchta kjeem en saed: 'Herr, dien Jelt haft tean meeha fedeent.'

17 En de Herr saed to am: "Goot, gooda Sklow, wiel du met daut jeringste best tru jewast, jaew ekj die Follmacht aewa tean Staede.'

18 Dee tweeda kjeem en saed: 'Herr, dien Jelt haft fief meeha fedeent.'

19 Hee saed uk to am: 'En sie du aewa fief Staede.'

20 Dee aundra kjeem en saed: 'Herr, kjikj - hia es dien Jelt daut ekj enn en Schnuppelduak wajch jelacht haud;

21 dan ekj engst mie fa die, wiel du en hoada Maun best; du nemst opp waut du nich hanjelajcht hast, en deist arnte wua du nich jeseit hast.'

22 Hee saed to am: 'Ut dien eajnet Mul woa ekj die rechte, du beesa Sklow. Du wist daut ekj oppnaem wau ekj nich hanjelajcht hab, en doo arnte wua ekj nich jeseit ha?

23 Wuaromm laedst du dan nich mien Jelt enne Bank enenn? Wan ekj dan trig kjeem wudd ekj daut trig kjriehe met Entrast.'

24 Hee saed donn to daen, dee doa romm stunde: 'Naemt daut Jelt fonn am en jaeft daem daut dee tean Biete haft.'

25 [Dee saede to am: 'Herr, hee haft aul tean."]

26 Ekj saj ju daut waeaemma haft, daem woat jejaeft woare, en fonn daem dee nich haft woat sogoa daut wajchjenome woare waut hee haft.

27 Oba dee, miene Fiend, dee nich wulle ha daut ekj aewa an harsche sull, brinjt daen haea en moakt daen doot fer mie."

28 Aus hee dit jesajcht haud, jinkj hee feropp no Jerusalem.

29 En aus see dicht bie Betfaje en Betanien kjeeme, bie daen Eeljboajch, schekjt hee twee fonn siene Jinje en saed to daen:

30 "Got enn daut aundret Darp, en wan jie doa enenn kome woa jie en aunjebungnet Falm finje, opp woont noch kjeen Mensch jeemols jesaete haft; leest daut loos en brinjt daut haea.

31 En wan waea junt frajcht: 'Wuaromm lees jie daut loos?' dan sajcht: 'Wiel daem Herr faelt daut'".

32 Dee jeschekjt weare funge daut so aus hee an jesajcht haud.

33 Aus see daut Falm loss leesde saed dee Eajendeema to an: "Wuaromm lees jie daut Falm loss?"

34 See saede: "Wiel daem Herr faelt daut'.

35 Dee brochte daut no Jesus, en schmeete aeare Kjleede opp daut Falm enopp en sade Jesus doanopp.

36 En aus hee delengd reet, laede see aeare Kjleede oppem Wajch.

37 Aus hee nu dicht bie kjeem, fom Eeljboajch rauf, funk dee groote Jinjaschoa aun sikj to freihe en Gott to rieme met ne lude Stem fa aul dee majchtje Woakje dee see jeseene haude,

38 en saede: "Jesaeajent es dee, dee doa kjemt, de Kjeenich em Himel enn daem Herr sien Nome; Fraed em Himel, en Harlichkjeit em hechste."

39 Walkje fonn dee Farisaea em Follkj saede to am: "Leara, beschwicht doch diene Jinje!"

40 Oba hee auntwuad en saed: "Ekj saj ju, wan dise sulle stel senne, dan wudde dee Steene schriehe."

41 Aus hee dichtbie kjeem, sach hee dee Staut, en hield doa aewa,

42 en saed: "Wan du enn dis Dach wist, - jo du! waut fa die Fraed wea; oba nu eset fonn diene Uage festoake;

43 dan de Tiet woat opp die kome daut diene Fiend woare ne Waunt omm die romm buhe, en die runt omm aun aule Siede ommfange, en aun aule Siede prasse,

44 en woare die en diene Kjinje oppe Ead schmiete, en woare enn die nich een Steen oppem aundre lote, wiel du nich de Tiet kjansd aus de Herr die beseakje deed."

45 En hee jinkj em Tempel enenn en funk aun daen rut to schmiete de fekoffte,

46 en saed to an: "Daut steit jeschraewe: Mien Hus saul en Baedhus senne; oba jie ha doarut ne Reibaheel jemoakt."

47 En hee deed jieda Dach em Tempel unjarechte; oba dee Huagapriesta en Schreftjeleade, en dee faeaschte em Follkj proowde am ommtobrinje,

48 oba kunne nich utfinje woo daut auntogone, dan aul dee Mensche hunje am aun en horchte waut hee to saje haud.

Reimer 2001 (REIMER)

Copyright © 2001 by Elmer Reimer

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes