A A A A A
Bible Book List

Lukas 20 Reimer 2001 (REIMER)

20 Nu pasead daut een Dach aus hee em Tempel unjarechte deed, en daut Evanjeelium praedjd, daut dee Huagapriesta en Schreftjeleade kjeeme, met dee Aelteste toop,

en saede to am: "Saj onns, derch waut fonne Follmacht deist du dise Dinje? oda waea haft die dise Follmacht jejaeft?"

Hee auntwuad en saed: "Ekj woa ju uk ne Froag stalle, en sajcht mie:

Jehaun siene Taufe, wea dee fom Himel, oda fonn Mensche?"

See bedochte sikj daut soo bie sikj selfst: "Wan wie saje, fom Himel, dan woat hee saje: Wuaromm jleewd jie am dan nich?

En wan wie saje: fonn Mensche, dan wudd daut Follkj onns steenje, dan dee weare aula aewazeicht daut Jehaun en Profeet wea."

Aulsoo auntwuade see en saede: "Wie weete nich fonn wua hee wea."

En Jesus saed to an: "Dan saj ekj junt uk nich wua miene Follmacht haea kjemt."

Donn funk hee aun dee Mensche derch dit Jlikjnes to saje: "En jewessa Maun plaunt en Wiengoada en pakt daen ut aun Wiengoadna, en reisd wajch opp ne lange Tiet.

10 Auset Tiet wea schekjt hee sien Sklow no dee Wiengoadna daut dee am sulle fonn dee Frucht brinje; oba dee Wiengoadna fekjielde daem en schekjte am ladich wajch.

11 Donn schekjt hee noch een Sklow; oba daem fekjielde see uk, en beleidjde am en schekjte am ladich wajch.

12 En wada schekjt hee en dredda, oba daem deede see uk fewunnde en schmeete am rut.

13 Donn saed dee Herr dee daem Wiengoode eajend: 'Waut saul ekj doone? Ekj woa mien leefsta Saen schekje, feleicht woare see fa daem Respakjt jabe.'

14 Oba aus dee Wiengoadna daem sage, schluage see Rot unja sikj en saede: 'Dit es de Oaw, wel wie daem dootmoake daut daut Oawgoot onnst kaun senne'.

15 Aulso schmeete see am ut daem Wiengoode rut en muake am doot. Waut woat nu dan de Herr fom Wiengoade doone met daen?

16 Hee woat kome en dee Wiengoadna ommbrinje, en woat daen Wiengoade aundre aewajaewe." Aus dee daut heade saede see: "Mucht daut nich senne!"

17 Hee kjikjt an aun en saed: "Waut es dit dan daut jeschraewe steit: 'Dee Steen daen de Buelied auntsied jesat ha es dee Akjsteen jeworde?

18 Waea opp daen Steen felt woat to Biete jebroake woare, oba opp waem dee felt woat to Pulwa jekjwatscht woare."

19 Don proowde dee Huagapriesta en Schreftjeleade enn dee selwje Stund am enn aeare Henj to kjriehe, oba see aengste sikj fa daut Follkj, dan see wiste daut hee dit Jlikjnes jaeajen an jesajcht haud.

20 See pauste jeneiw opp en schekjte Spiejoone dee sikj sulle faeastale aus seeha From, omm am faust to kjriehe met waut hee saed, daut see am dan kunne aewajaewe aun daem Rejiera siene Follmacht.

21 Dee frauge am: "Leara, wie weete daut du rajcht leare en raede deist, en deist nich de Persoon aunseene, oba leascht enn Woarheit Gott sien Wajch.

22 Esset rajcht fa onns daem Kjeisa Taks to tole oda nich?"

23 Oba hee moakjt aeare Lest en saed to an:

24 "Wiest mie en Selwastekj; waems Jesecht en Ennschreft es daut?" See saede: "Daem Kjeisa sient."

25 Hee saed to an: "Dan jaeft daem Kjeisa waut daem Kjeisa sient es, en Gott waut Gott sient es."

26 En dee kunne am nich fer de Mensche jriepe met siene Wead, en fewunndada sikj aewa siene Auntwuate en weare stel.

27 Donn kjeeme walkje fonn dee Sadutsaea dee festriede daut de Doodes oppstone woare, en fruage am:

28 "Leara, Mooses schreef onns daut wan en Maun sien Brooda storf en hee kjeene Kjinje haud, daut hee sien Brooda siene Fru dan friehe sull en doaderch Soot to Welt brinje fa sien Brooda.

29 Nu weare doa saewen Breeda, en dee easchta neem ne Fru en storf oone Kjinje to ha,

30 en dee tweeda,

31 en dee dreda neeme aea, en soo bott aule saewen aea haude to Fru jehaut, oba hinjaleete kjeene Kjinje.

32 Tolatst storf dee Fru.

33 Wan nu dee Doodes oppstone, waems Fru woat see senne? Dan aule saewen haude aea to Fru."

34 Jesus saed to an: "De Kjinje fonn dise Welt friehe en befriehe sikj;

35 oba dee doa weat jefunge woare fom Doot opptostone, en enn dee aundre Welt to senne, friehe nich en befriehe sikj nich,

36 en kjenne uk nich meeha stoawe, dan dee sent soo aus dee Enjel, en sent Gott siene Kjinje wiel see fom Doot sent opppjestone.

37 Oba daut dee Doodes oppstone, sogoa Mooses saed aus hee bie daut brenendet Bossch wea, en nand daem Herr Obraum sien Gott, en Iesak sien Gott, en Joakopp sien Gott.

38 Aulsoo Gott es nich de Doodje aea Gott, oba aul dee laewendje aeare; dan enn am laew wie aule."

39 Donn auntwuade walkje fonn dee Schreftjeleade en saede: "Leara, du hast rajcht jesajcht."

40 Fonn don aun woagd sikj kjeene am irjent waut meeha to froage.

41 En hee saed to an: "Woo kjemt daut, daut see saje daut Christus Doft sien Saen es?

42 Dan Doft sajcht selfst enn dee Pslame: 'De Herr saed to mien Herr; set bie mie to miene rajchte Haunt

43 bott ekj diene Fiend die to ne Footbenk moak.'

44 Aulsoo Doft nant am 'Herr', woo kaun hee dan sien Saen senne?"

45 Donn saed hee to siene Jinje so daut aulet Follkj daut head:

46 "Pausst opp fa dee Schrefjeleade dee jearen romgone met lange Rakj, en wele jejreest senne enne Moakjte, en wele jearen de baste sette ha enne Sienagooge, en de baste Ruebenkj bie de Faste,

47 dee de Waetfruehes aeare Hiesa oppfraete, en met Heichle lange Jebaede moake; dee woare doafaea en jratret Jerecht erfoare.

Reimer 2001 (REIMER)

Copyright © 2001 by Elmer Reimer

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes