A A A A A
Bible Book List

Lukas 22 Reimer 2001 (REIMER)

22 Nu wea dee Tiet fa daut Seetbrootfast dicht bie, daut Pasafast jenant woat.

En dee Huagapriesta en Schreftjeleade sochte en Wajch woo see am kunne ommbrinje; dan see aengste sikj fa daut Follkj.

Donn fua dee Soton enn Judas enenn, dee Iescharijot heet, eena fonn dee Twalw;

en hee jinkj en raed met dee Huagapriesta en Tempelwajchta woo hee Jesus ferode kunn.

Dee freide sikj, en weljde enn am Jelt to jaewe.

En hee fespruak, en socht donn jelaeajenheit am to ferode wan doa nich fael Mensche romm weare.

Donn kjeem dee Seetbrootdach wan daut Pasalaum musst jeschlacht woare.

En hee schekjt Peeta en Jehaun enn saed: "Got en moakt daut Pasafast mol reed fa onns, daut wie daut aete kjenne."

See saede to am: "Wua west du ha daut wie daut sele reed moake?"

10 En hee saed to an: "Kjikjt, wan jie enne Staut enenn kome woa jie en Maun trafe dee ne Kruk met Wota drajcht. Got daem hinjaruan em Hus enenn wua hee enenn jeit;

11 en sajcht to daem Husmeista: 'De Leara sajcht, wua es dee Gauststow wua ekj met miene Jinje kaun daut Pasafast Mol aete?'

12 Dee woat ju ne groote Bowestow wiese, gauns utejpulstat; doa moakt reed."

13 See jinje en funge daut soo aus hee an jesajcht haud, en muake daut Pasafast Mol reed.

14 Aus dee Stund kjeem, sad hee sikj dol, en siene Jinje met am.

15 Donn saed hee to an: "Ekj ha en deepet felange jehaut dit Pasafast Mol met junt to aete eeha ekj liede mott.

16 Dan ekj saj ju daut ekj daut nich meeha aete woa bott daut enn Gott sien Rikj woat erfelt senne."

17 Donn neem hee daut Kuffel en dankt doafaea, en saed: "Naemt dit en deelt daut mank ju enn:

18 dan ekj saj ju, daut opp kjeen Wajch woa ekj fonn Wiendruwefrucht drinkje fonn nu aun bott Gott sien Rikj kjemt."

19 Aus hee daut Broot jenome haud en doafaea jedankt, bruak hee daut twei en jeef an daut en saed: "Dit es mien Lief dee fa junt jejaeft woat; doot dit mie tom jedenknes."

20 Jrod so daut Kuffel nom aete, en saed: "Dit Kuffel es daut niehet Bunnt enn mien Bloot daut fa junt fegote woat.

21 Oba kjikjt; mien Ferode siene Haunt es met mie oppem Desch.

22 Dan de Menschesaen woat bestemt gone so auset beschlote es, oba wee daem derch daem hee ferode woat."

23 Donn funge see sikj unjarenaunda to froage waea daut mucht senne dee soont bottem doone wea.

24 Dee streede sikj uk unjeranaunda woone fonn an daut jratste wudd senne.

25 Hee saed to an: "Dee Kjeenije enne Welt harsche aewa de Mensche, en dee, dee follmacht habe woare bejnodjende Harre jenant.

26 Oba jie sele nich soo senne, oba waea daut jratste es, lot am soo senne aus de Jingsta, en dee faeanaemsta aus en Deena.

27 Dan waea es jrata, dee aum Desch set, oda dee bedeent? esset nich dee, dee aum Desch set? Doch ekj sie mank junt aus dee doa deent.

28 Oba jie sent dee, dee mie bejestone ha enn miene Feseakjunje;

29 en ekj bestemm junt en Kjeenichrikj so aus mien Foda mie daut bestemt haft;

30 daut jie enn mien Kjeenichrikj met mie aum Desch aete en drinkje kjenne, en jie woare opp Troone sette en dee Twalf Staume Iesrael rechte.

31 Siemoon, Siemoon, Kjikj! dee Soton haft opp earenst jeprachat daut hee die derchsaewe mucht so aus Weit;

32 oba ekj ha fa die jebaet daut dien Gloowe nich woat oppheare; en wan du die ommjekjeat hast, dan stoakj diene Breeda."

33 En hee saed to am: "Herr, ekj see reed met die met to gone, beides em Jefenknes uk em Doot."

34 Oba Jesus saed: "Ekj saj die, Peeta, dee Hon woat fonndoag nich kjreihe bott du dree mol festriede woascht daut die mie jemols jekjant hast."

35 En hee saed to an: "Aus ekj ju rut schekjt oone Jeltausch oda Sak oda Schoo, faeld ju daut aun irjentwaut?" en see saede: 'Aun nusscht."

36 Donn saed hee to an: "Oba nu, waea en Sak haft, lot am daen naeme; uk ne Jeltausch; en waea nich haft, lot am sien Kjleet fekjeepe en kjeepe en Schweat.

37 Dan ekj saj ju, daut waut fonn mie jeschraewe steit mott en mie foadich jemoakt woare: 'Hee wort met dee Febraeakje met jeraeakjent'; dan werklich haft daut met mie en enj."

38 Donn saede see: "Herr kjikj; hia sent twee Schweata." En hee saed to an: "Daut es jenuach."

39 En hee jinkj erut, en soo aus jeweenlich jinkj hee nom Eeljboajch; en siene Jinja foljde am doahan.

40 Aus see bott doa weare, saed hee to an: "Baet, daut jie nich en Feseakjunk enenn jerode!"

41 En hee jinkj onnjefaea sofael wiede fonn an aus eena en Steen schmiete kaun, en kneed sikj han en baed.

42 En saed: "Foda, wan du west, dan nem dit Kuffel wajch fonn mie, doch nich waut ekj wel, oba soo aus du west."

43 Donn kjeem en Enjel fom Himel en stoakjt am.

44 Enn groote Angst baed hee noch earnsta; en sien Schweet wea so aus groote dreppe Bloot dee oppe Ead folle.

45 Aus hee oppstunt fom jebaed, en bott siene Jinje kjeem, funk hee daen waeajen aea Trua em Schlop,

46 en saed to an: "Wuaromm schlop jie? Stot opp en baet, daut jie nich enn Feseakjunk kome!"

47 En kjikj! waearent hee to an raed, kjeeme doa en groot deel Mensche; en eena fonn dee Twalw, Judas, jinkj feropp en kjeem no Jesus oppto am en Kuss to jaewe.

48 Oba Jesus saed to am: "Judas, ferotst du daen Menschesaen met en Kuss?"

49 Aus dee, dee romm am weare, daut sage, saede see: "Herr, sael wie metem Schweat schlone?"

50 En eena fonn an heiwd daen Huagapriesta sien Sklow sien rachtet Ua auf.

51 Jesus auntwuad en saed: "Lot an doone waut see wele." En hee neem daem sien Ua en heeld daut.

52 Donn saed Jesus to dee Huagapriesta en Tempel faeaschte en Aelteste dee no am jekome weare: "Se jie met Schweata en Kjneppels jekome so aus jaeajen en Reiba?

53 Aus ekj jieda Dach bie ju em Tempel wea, strakjt jie june Henj nich ut jaeajen mie; oba dit es june Tiet en dee Follmacht de Diestanes."

54 En aus see am haude faustjenome, leide see am wajch en brochte am no daem Huagapriesta sien Hus; en Peeta jinkj fonn wiet auf hinjaraun.

55 Aus see donn haude en Fia aunjestkjt en sikj toop dol jesat haude, sad Peeta sikj doa uk dol mank an.

56 Nu wea doa en jewesset Deenstmaeakje dee am sette sach dicht biem Licht, en dee kjikjt am jeneiw aun en saed: "Dis Maun wea uk bie am".

57 Oba hee festreet daut en saed: "Ekj kjan am nich."

58 En kjleen stoot lota sach noch waea am en saed: "Du best uk eena fonn an". Oba Peeta saed: "Maun, ekj sie nich!"

59 Onnjefaea eene Stund lota kjeem en aundra en saed oppdrekjlich: "Ekj sie secha daut disa met am wea, dan hee es en Galilaea!"

60 Oba Peeta saed: "Maun. ekj weet nich fonn waut du raetst." En platslich, wiel hee noch raed, kjreid de Hon.

61 En dee Herr dreid sikj en kjikjt no Peeta. Donn docht Peeta aun daem Herr sien Wuat, woo hee to am jesajcht haud: "Eeha de Hon fonndoag kjreihe woat, woascht du dree mol festriede daut du mie jekjant hast."

62 En hee jinkj rut en hield bettalich.

63 Dee Mana dee Jesus fausthilde, spotte am en schluage am;

64 en bunge am de Uage too en schluage am em Jesecht en fruage am: "Profetsei! waea haft die jeschloage?"

65 en saede fael aundre lastalije Dinje jaeajen am.

66 Auset nu Tsemorjenst wea, saumelde sikj aul dee Aelteste fonn beides de Huagapriesta en Schreftjeleade, en brochte am en aea huage rot enenn, en saede: "Wan du dee Christus best, dan saj onns." Hee saed to an: "Wan ekj junt uk noch wudd saje, wudd jie doch nich jleewe.

68 En wan ekj froag, woa jie mie goanich auntwuate.

69 Oba fonn nu aun woat dee Menschesaen to daut rajchte fonn Gott siene Krauft sette."

70 Donn saede see aule: "Best du dan werklich Gott sien Saen?" En hee saed: "Jie saje daut ekj sie."

71 En see saede: "Wuaromm bruck wie noch meeha Zeije? Wie selfst ha daut jeheat fonn sien eajnet Mul."

Reimer 2001 (REIMER)

Copyright © 2001 by Elmer Reimer

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes