A A A A A
Bible Book List

Rô-ma 10 Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

10 Thưa anh chị em, điều tôi mong mỏi hơn hết và lời khẩn nguyện của tôi với Thượng Đế là làm sao cho người Do-thái được cứu. Tôi có thể nói thế nầy về họ: Họ cố gắng đi theo Thượng Đế nhưng không biết cách. Vì họ không hiểu phương cách mà Thượng Đế dùng để làm cho con người hòa thuận lại với Ngài. Họ muốn hòa thuận theo cách của họ, nên họ không chịu chấp nhận đường lối giảng hòa của Thượng Đế. Đấng Cứu Thế đã chấm dứt [a] luật pháp, để hễ ai tin Ngài đều được hòa thuận lại với Thượng Đế.

Mô-se cũng viết về đường lối hòa thuận với Thượng Đế bằng cách tuân giữ luật pháp như sau, “Người nào vâng theo những điều nầy thì sẽ nhờ đó mà sống.” [b] Nhưng đây là điều Thánh Kinh dạy về việc hòa thuận với Thượng Đế qua đức tin, “Đừng tự nhủ, ‘Ai sẽ lên thiên đàng?’” Nói thế có nghĩa là, “Ai sẽ lên thiên đàng để mang Đấng Cứu Thế xuống?” “Cũng đừng nói, ‘Ai xuống chốn thẳm sâu dưới đất?’” Nói thế có nghĩa là, “Ai sẽ xuống đó để đem Đấng Cứu Thế sống lại từ kẻ chết?” Nhưng đây là lời Thánh Kinh nói, “Lời rất gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi.” [c] Đó là lời dạy dỗ về đức tin mà chúng tôi rao giảng. Nếu miệng bạn xưng rằng “Đức Giê-xu là Chúa,” và nếu lòng bạn tin rằng Thượng Đế đã khiến Chúa Giê-xu sống lại từ kẻ chết thì bạn sẽ được cứu. 10 Nhờ lòng tin mà được hòa thuận lại với Thượng Đế, còn nhờ môi miệng xác nhận mà được cứu. 11 Như Thánh Kinh nói, “Hễ ai tin Ngài thì chẳng bao giờ thất vọng.” [d] 12 Thánh Kinh nói, “hễ ai” có nghĩa là tất cả mọi người, bất luận Do-thái hay không Do-thái. Chúa là Chúa của mọi người. Ngài ban phúc lành cho bất cứ ai tin nơi Ngài, 13 như Thánh Kinh nói, “Ai kêu xin Chúa giúp sẽ được cứu.” [e]

14 Nhưng trước khi kêu xin Chúa cứu giúp, thì họ phải tin Ngài đã; mà trước khi tin thì phải được nghe về Ngài. Muốn cho người ta nghe đến Ngài thì phải có người rao giảng, 15 và trước khi có người rao giảng thì phải có người được sai đi. Như có viết, “Hình ảnh của người rao Tin Mừng thật là tuyệt diệu.” [f]

16 Không phải người Do-thái nào cũng đều chấp nhận tin mừng đâu. Nhà tiên tri Ê-sai đã nói, “Lạy Chúa, ai tin điều chúng tôi rao giảng?” [g] 17 Cho nên niềm tin có được là do người ta nghe Tin Mừng, và người ta được nghe Tin Mừng là khi có người rao giảng Chúa Cứu Thế cho họ.

18 Nhưng tôi hỏi: Có phải họ đã nghe Tin Mừng rồi sao? Phải, họ đã nghe rồi—như Thánh Kinh viết:

“Tiếng nói của họ vang khắp thế giới;
    lời của họ đi quanh trái đất.”

19 Tôi muốn hỏi thêm: Có phải dân Ít-ra-en đã hiểu rồi sao? Phải, họ đã hiểu. Trước hết, Mô-se viết:

“Ta sẽ dùng những người chưa trở thành dân tộc
    khiến các ngươi ganh tị.
Ta sẽ dùng một dân tộc chưa hiểu biết
    khiến các ngươi tức giận.”

20 Nhà tiên tri Ê-sai cũng đã nói:

“Người không tìm thì đã gặp được ta.
Ta tỏ mình ta ra cho kẻ không hỏi đến ta.”

21 Nhưng về dân Ít-ra-en thì Thượng Đế phán,

“Suốt ngày ta đứng chờ tiếp nhận một dân ương ngạnh, không vâng lời ta.”

Footnotes:

 1. Rô-ma 10:4 chấm dứt Hay “hoàn tất.”
 2. Rô-ma 10:5 Người nào … mà sống Lê-vi 18:5.
 3. Rô-ma 10:8 Ai xuống … lòng ngươi Phục 30:12–14.
 4. Rô-ma 10:11 Hễ ai … thất vọng Ê-sai 28:16.
 5. Rô-ma 10:13 Ai kêu … được cứu Giô-ên 2:32.
 6. Rô-ma 10:15 Hình ảnh … tuyệt diệu Ê-sai 52:7.
 7. Rô-ma 10:16 Lạy Chúa … rao giảng Ê-sai 53:1.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Rô-ma 10 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Người Do-thái Cần Tin Nhận Sự Công Chính Bởi Ðức Tin

10 Thưa anh chị em, sự ao ước trong lòng tôi và điều tôi cầu xin Ðức Chúa Trời cho dân I-sơ-ra-ên[a] là họ được cứu. Tôi có thể làm chứng rằng họ rất nhiệt thành đối với Ðức Chúa Trời, nhưng lòng nhiệt thành ấy không đặt nền tảng trên tri thức. Vì không biết cách Ðức Chúa Trời làm cho người ta được xưng công chính và muốn cậy sức riêng mình để đạt đến sự công chính, họ đã không chịu phục dưới cách làm cho được xưng công chính của Ðức Chúa Trời. Vì Ðấng Christ chính là cứu cánh của Luật Pháp, để ai tin Ngài sẽ được xưng công chính.

Ơn Cứu Rỗi Cho Mọi Người

Môi-se viết về sự công chính đến bởi Luật Pháp rằng,

“Hễ ai làm theo những điều ấy sẽ được sống.”Lê 18:5

Nhưng về sự công chính đến bởi đức tin, ông nói,

“Ngươi đừng tự nhủ trong lòng rằng, ‘Ai sẽ lên trời?’”Phục 9:4

(Ngụ ý: để đem Ðấng Christ xuống), hoặc

‘Ai sẽ xuống vực thẳm?’

(Ngụ ý: để đem Ðấng Christ từ cõi chết lên). Nhưng điều ấy nói gì?

“Lời[b] ở gần ngươi, trong miệng ngươi, và trong lòng ngươi.”(10:6-8) Phục 30:12-14

(Ðó là lời đức tin chúng tôi rao giảng). Vì nếu miệng bạn xưng nhận Ðức Chúa Jesus là Chúa, và lòng bạn tin rằng Ðức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại từ cõi chết, bạn sẽ được cứu. 10 Vì ai tin trong lòng sẽ được xưng công chính, và ai xưng nhận bằng môi miệng sẽ được cứu, 11 vì Kinh Thánh dạy,

“Ai tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn.”Ê-sai 28:16 LXX

12 Thế thì không có sự phân biệt giữa người Do-thái và người Hy-lạp, vì họ có cùng một Chúa; Ngài là Chúa chung của mọi người, và Ngài ban phước dồi dào cho những ai kêu cầu Ngài, 13 

“Ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu.”Giô-ên 12:32

14 Nhưng làm sao họ có thể kêu cầu Ðấng họ chưa tin? Làm sao họ có thể tin Ðấng họ chưa nghe? Làm sao họ có thể nghe nếu không ai rao giảng? 15 Làm sao họ có thể rao giảng nếu họ không được sai đi? Như có chép rằng,

“Bàn chân của những người rao truyền Tin Mừng đẹp biết bao!”Ê-sai 52:7

16 Nhưng không phải mọi người sẽ vâng theo Tin Mừng, vì Ê-sai nói,

“Lạy Chúa, ai tin những gì chúng con rao báo?”Ê-sai 53:1 LXX

17 Như vậy đức tin đến bởi những gì người ta nghe, và những gì người ta cần nghe là lời[c] của Ðấng Christ[d] được rao giảng.

18 Nhưng tôi xin hỏi, họ đã được nghe chưa?

Họ đã được nghe rồi, vì

“Âm thanh chúng đã lan truyền khắp đất,
Và lời chúng đã vang đến cùng tận địa cầu.”Thi 19:4 LXX

19 Nhưng tôi xin hỏi thêm, có phải người I-sơ-ra-ên không hiểu chăng?

Trước hết xin nghe Môi-se kể lại,[e]

“Ta sẽ làm cho các ngươi ganh tị với một dân không đáng gọi là một dân;
Bởi một dân khờ khạo, Ta sẽ làm cho các ngươi tức giận.”Phục 32:21

20 Ê-sai đã rất bạo dạn thuật lại,[f]

“Những kẻ chẳng tìm kiếm Ta đã tìm được Ta;
Ta đã tỏ Ta ra cho những kẻ chẳng cầu hỏi Ta.”Ê-sai 65:1 LXX

21 Nhưng đối với dân I-sơ-ra-ên, Ngài phán,

“Suốt ngày Ta dang hai tay ra hướng về một dân không vâng lời và chống nghịch.”Ê-sai 65:2 LXX

Footnotes:

 1. Rô-ma 10:1 nt: cho họ
 2. Rô-ma 10:8 Greek: Rhema
 3. Rô-ma 10:17 Greek: rhema
 4. Rô-ma 10:17 Bản Byzantine chép, "Ðức Chúa Trời"
 5. Rô-ma 10:19 nt: xin nghe Môi-se nói
 6. Rô-ma 10:20 nt: Ê-sai nói
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Viewing of
Cross references
Footnotes