A A A A A
Bible Book List

Reema 16 Reimer 2001 (REIMER)

16 Nu laj ekj en goodet Wuat enn fa onnse Sesta Pheebe, dee en Deena es enn dee Jemeent en Kenchrea,

so daut jie aea aunnaeme em Herr soo auset dee Heilje tookjemt, en aea biestone enn wautemme aea faele mucht; dan see holp faele, mie uk.

Jreest Prisila en Akwila, miene metoabeide em Herr Jesus;

dee sade aea Laewe opp Spel fa mie, daen nich bloos ekj dank doafaea, oba uk aul dee Heide Jemeente.

Jreest uk dee Kjoakj dee sikj enn aea Hus fesaumelt. Jreest mien leefsta Frint Epeneetus, dee de easchte Frucht wea fa Christus enn Asien.

Jreest Marie, dee fa ju seeha jeoabeit haft.

Jreest mien Frintschofft Andronikus en Junias, dee uk met mie toop jefange weare, dee uk beriemt weare mank dee Apsotel, en eare enn Christus weare aus ek.

Jreest Ampliatus, daem ekj em Herr leef ha.

Jreest Urbanus, onns Metoabeide enn Christus, en uk mien leewa Frint Stachis.

10 Jreest Apeles dee enn Christus en goode Nome haft. Jreest dee Aristobulus Famielje.

11 Jreest Herodian, mien Frintschofft. Jreest dee, dee fonn Narsissus siene Famielje sent, dee em Herr sent.

12 Jreest Trifena en Trifosa, dee fa daem Herr oabeide. Jreest dee leefste Persis, dee seeha fa daem Herr jeoabeit haft.

13 Jreest Rufus, daem de Herr jewaelt haft, uk siene en miene Mutta;

14 Jreest Asenkretus, Flegon, Hermas, Patrobas, Hermes, en dee Breeda met an;

15 Jreest Fililogus, en Julia, Nereus en siene Sesta, en Olimpas en aul dee Heilje met an.

16 Jreest eena daem aundra met en heilje Kuss.

17 Nu pracha ekj ju, Breeda, seet ju faea fa dee, dee Tranunja en Schkendaul moake, en jaeajen dee Lea gone dee jie jeleat ha, en blieft fonn soone wajch;

18 Wiel soone deene nich onns Herr Jesus Christus, oba aea eajana Buck, en derch seete Wead en Schmeichelraed fefeare see eefache Hoate.

19 Jun Jehuarsaum es aulewaeaje bekaunt jeworde. Ekj frei mie doaromm aewa junt; en ekj wensch mie daut jie Weis wudde senne fa daut Goodet, oba eefach fa daut Beeset.

20 En dee Fraedensgott woat daen Soton boolt unja june Feet fekjnedre. Mucht onns Herr Jesus Christus siene Jnod met ju senne. Amen.

21 Timotaeus mien Metoabeide jreest ju, uk Lusius, Jason, en Sosipater mien Frintschofft.

22 Ekj, Tertius, dee dis Breef schrift, jrees ju em Herr.

23 Gajus, dee mie, en dee gaunse Jemeent oppneem, jreest ju. Erastus, dee Stauts Kausefeare, en onns Brooda Kwartus jreese junt.

24 Mucht onns Herr Jesus Christus siene Jnod met ju aule senne.

25 Daem oba, dee junt stoakje kaun no mien Evanjeelium en Praedicht fonn Jesus Christus, no dee Oppenboarunk fonn dit Jeheemnes, daut fonn Eewichkjeit es Jeheem jewast,

26 oba nu jeoppenboat es, en derch dee Profeete Schreft no daem Eewje Gott sien Jeboot bekaunt jemoakt es mank aule Felkje tom Jehuarsaum em Gloowe;

27 to daem eensje, weise Gott saul Harlichkjeit senne derch Jesus Christus fa aule Eewichkjeit. Amen

Reimer 2001 (REIMER)

Copyright © 2001 by Elmer Reimer

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes