A A A A A
Bible Book List

SAN LUCAS 2 Mam de Todos Santos Chuchumatán (MVJ)

Tej titzˈj Jesús

Tejtzen mitknaˈx titzˈj Jesús, ja tzunj xin cawel tibaj cykil twitz txˈotxˈ, Augusto tbixin, e tkbaxin tuˈn tjaw jun tumel te tajlal jteˈ xjal at twitz txˈotxˈ. Ja jun tneel censo e bint juˈwa, bix tej tjaw censo, tocx jxin Cirenio cawel tuj Siria. Iltzen tiˈj e pjaˈj ke xjal tuj cytanem ke cyiyˈjil te ootxa, tuˈntzen cykˈonte cyumel te jaaˈke.

Bix najltzen José tuj tnom te Nazaret tuj departamento te Galilea. Pero tiyˈjil Davidxin, bix jatztzen ttanem David Belén tuj departamento te Judea. Juˈ tzunj il tiˈj e xiˈ José tuj Belén, te tzˈibl tiibxin. Bix kˈiˈn María tuˈnxin, cuma t‑xuˈtlxin. Bix chˈitk talentxin.

Tejtzen cypon José tuya María tuj Belén, bix e pon tumel tuˈn ttzaj itzˈj taltxin. Bix itzˈj taltxin. Tneel taltxin, bix xinak. Itzˈj taltxin tuj cyja alimaj, cuma mintiiˈ cyposada e cnet tuj tnom. Bix e jaw tboˈtzˈentxin neeˈ tuj buˈs̈, bix e cuˈx tcotzˈbaˈntxin neeˈ tuj tcublel cywa alimaj.

Ke tsanjel Dios bix ke cylel

Ttxaˈnxitzen tnom te Belén attzen cab cylel najlke cyiˈ cycarnel. Nchi cˈojlan cycarnel te koniyan. Tisen tiiˈ tej tpon jlet jun tsanjel Dios tuj cyaˈj cywitz, bix tspiˈyemal Dios e cub txakpaj cyibaj, bix e jaw seyˈpajke. 10 Bix e tkba ángel cye cylel:

―Miˈn tzaj ttz̈i cyiˈja, cuma kˈiˈn jun tpocbalel jun tzalajebl wuˈna te cykil xjal. 11 Tuj ja koniyan lu, bix tuj ja tnom lu, ttanem jxin cyiyˈjila David, ma tzˈitzˈj Clol cyey, jxin scyˈoˈn tuˈn Dios te cawel. 12 Ka cxeˈl cycyeˈxa neeˈ, ojtzen tcnet jun neeˈ cyuˈna boˈtzˈen tuj buˈs̈ bix tcuˈx tuj tcublel cywa alimaj, qˈueleltzen cyniˈya tiˈj ja tzunja―tz̈i ángel cye cylel.

13 Tej tbaj tkbaˈn ángel kej yol lu, nukxix tisen tiiˈ tjaw jlet mas nim cybaj ángel te tuj cyaˈj ttxlaj ángel e pon nejl. Nimxsen e jaw cynimsaˈn tbi Dios, bix e xiˈ cykbaˈn:

14 ―¡Jawnex tbi Dios tuj cyaˈj! Ma tzaj tkˈoˈn jun xtalbil twitz txˈotxˈ tuˈn cyten xjal tuj ttz̈yal tuya Dios―tz̈i ke ángel.

15 Tej cyaaj meltzˈaj ke tsanjel Dios tuj cyaˈj, bix akˈ ke cylel yolel cyxolx:

―Koˈne cyeyˈlte jneeˈ ma tzˈitzˈj tuj Belén, jatzen neeˈja ma kˈumj tuˈn Dios―tz̈i ke cylel.

16 Bix e xiˈkexin tuj ajkelbil te cyeyˈlte, bix e cnet María tuya José cyuˈnxin tuyax niˈ ẍlak. Xukaqˈuex tuj tcublel cywa alimaj. 17 Tejtzen cylontexin neeˈ tuj tcublel cywa alimaj, bix akˈkexin kbalte cye xjal ti otk tkba ángel cyexin tiˈ neeˈ. 18 E jaw kleeˈ kej xjal e cybi cyyol kej cylel. 19 Yaltzen te María, minteyˈ akˈtxin, sino nuk e jaw bisentxin tiˈj cykilca otk baj.

20 Bix aj meltzˈaj ke cylel jaaˈ eteˈ cycarnelxin, bix e jaw cynimsaˈnxin tbi Dios. E xiˈ cykˈoˈnxin chjonte te Dios tiˈj cykilca otk cybixin bix otk cyilxin, bix jax eˈla tuj cywitzxin tiˈj e tkba ángel.

Tej tpon kˈiˈn Jesús tuj tja Dios

21 Tetzen twajxakan kˈij titzˈjlen tal María, jatzen tumelj tuˈn toc techel tiˈ ttzˈalbil taltxin judíotzen neeˈ. Te xsunj kˈij lu tej toc tbi te Jesús, jaxj tbi e tkba ángel Gabriel te María tej mitknaˈx toc jlet taltxin.

22 Mas yaj, e xiˈ José tuya María tuj Jerusalén, cuma tzin tkbaˈn tley Moisés, oj talen jun xuuj, il tiˈj tuˈn t‑xiˈ oyet jun alimaj, tuˈntzen tcyaj sak xuuj twitz Dios. Juˈ tzunj, tej tpon tumel, e xiˈkexin tuj tja Dios tuj Jerusalén. Bix tex kˈij tej t‑xiˈ oyet jneeˈ Jesús tuj tkˈab Dios. 23 E binttzen cyuˈn juˈwa tuˈntzen cynimante tley Dios. Tzin tkbaˈn cyjulu: “Jaca juun tneel xinak qˈuitzˈjel t‑xol tal jun xuuj, ckˈojel tuj tkˈab Dios,” tz̈i tley Dios. 24 Bix tuˈn cycuyante tuˈnj tley Dios tiˈj txˈajbilte xuuj, e xiˈ cyoyen María tuya José alimaj te Dios, cuma tzin tkbaˈn tley Dios: “Tuya jun moj cucuˈ bix ka jun moj palomas il tiˈj cxeˈl oyet,” tz̈i tley Dios.

25 Attzen junxin xjal tuj tnom te Jerusalén Simeón tbixin. Jatzen jun xinj kˈiˈnxix tyol Dios tuˈnxin. El tniyˈ Simeón tiˈj tuˈn ttzaj tkˈoˈn Dios jun jawnex Cawel cye Israel laˈ alcye jun kˈij te clolcye, bix nayon tzunxin tiˈj. Tuˈn Espíritu Santo eˈla tniyˈxin. 26 E tkba Espíritu Santo texin tuˈn miˈn cyimxin hasta ojxe toc tcyeˈyenxin jxjal ayonke Israel tiˈj. 27 Tpontzen tumel, e xiˈ kˈiˈnxin tuˈn Espíritu Santo tuj tja Dios. Te tzunj kˈij tej tpon cyiiˈn tman Jesús ja Jesús tuj tja Dios tuˈn tyecˈj te Dios, tisen tzin tkbaˈn ley. 28 Tej toc tcyeˈyen Simeón neeˈ, bix e xiˈxin chleljawte, bix e jaw tnimsaˈnxin tbi Dios tiˈj, bix e xiˈ tkbaˈnxin:

29 ―Taat, baˈntzen tuˈn ncyima tuj ttz̈yal, inayenja ma chin ajbena tey, cuma ma japan baja tiˈ tyola. 30 Ma tzaj tkˈoˈna tuˈn toc ncyeˈyena Jclol keya ma tzul. 31 O tsicyˈa ja tuˈn toc Clol cye cykilca xjal twitz txˈotxˈ. 32 Cˈajbel tisen jun spiˈyen cyxol xjal yaaˈn judío, tuˈntzen tel cyniyˈ tiˈj. Bix cˈoquel te jun xjal mas jawnex cyxol t‑xjala, kej Israel―tz̈i Simeón te Dios.

33 Tejtzen cybinte José tuya ttxu Jesús tyol Simeón tiˈ cycwal, e jaw kleeˈke. 34 Bix e xiˈ tkanen Simeón te Dios tuˈn ttzaj tkˈoˈn Dios xtalbil te cye, bix e xiˈ tkbaˈnxin te María, ttxu neeˈ:

―Ebiˈnc nyola. Ja tala lu cˈoquel te kbalte tiˈj ti pjel te jaca juun aj Israel, ka tuˈn t‑xiˈ tuj castiwa, bix ka tuˈn tel baˈn. Nim cbinel tuˈn, tuˈntzen tel cyniyˈ xjal tiˈj ja Clol cye, pero nim xjal qˈuelel iiqˈuente. 35 Tuˈnj qˈuelel cyiiqˈuen, cchicˈajaxeltzen kaˈxsen cynaabl. Pero kej n‑oc ke cycˈuˈj tiˈjxin, oj tbint cyuˈn juˈwa, cchicˈajaxeltzen baˈn cynaabl. Yal tey, cˈoquex tuj tanema jun nintzaj bisbajil tiˈj tala, tisencˈa cˈoquex twiˈ spada tuj tanema―tz̈i Simeón te María.

36 At junxuj xuuj at tuj tja Dios, Ana tbixuj. Tmeel Fanuelxuj bix tiyˈjil Aserxuj. Kbal tyol Diosxuj. Niˈ tijtl xsunxuj. E majexuj wuuk tyem, 37 bix e tentlxuj viuda ochenticuatro jnabkˈi. Jaca kˈij ocxxuj tuj tja Dios. Cykil kˈij bix cykil akˈbil e naˈnxuj Dios, bix nim maj e cub tpaˈnxuj weyaj tuˈn tnimanxuj Dios. 38 Texsen hora nyolen Simeón tej tpon Ana jaaˈ tocxe María tuya José, bix akˈxuj kˈolx chjonte te Dios tiˈj ti otk bint tuˈn Dios. Bix e xiˈ tkbaˈnxuj cye aj Jerusalén, kej otk tzˈoc ke cycˈuˈj tiˈ tulel Clol cye:

―Ja tzunj ẍlak lu Clol ke―tz̈ixuj.

Tej cyajtz meltzˈaj José tuya María tuˈn cypon tuj Nazaret

39 Tej cyniman María bix José alcyej tzin tkbaˈn tley Dios tiˈj ti tten oj nitzˈj jun neeˈ, bixsen aj meltzˈajkexin jaaˈ najlekexin tuj tnom te Nazaret, tuj departamento te Galilea. 40 Bix tz̈ˈiyne e tz̈ˈiy neeˈ, bix ocx kˈoˈn tipen, bix tnaabl tuˈn tel tniyˈ tiˈj, bix chicˈaj el baˈn twitz Dios.

Tej tpon Jesús tuj tja Dios matk cwal

41 Bix jaca tyem ncheˈx tman Jesús tuj Jerusalén te iyˈsalte jninkˈij te Pascua. 42 Tej tjapan Jesús cablaaj tyem titzˈjlen, e xiˈkexin juntl maj tuj Jerusalén te iyˈsal jninkˈij, tisex tten. 43 Bix tej tbaj ninkˈij, bix ajke María tuya José cyjaxin. Pero bix e cyaj Jesús tuj Jerusalén, bix min el cyniyˈ José bix ttxu tiˈj ka otk cyaj. 44 Tuj cywitzxin tocx Jesús cyxol kej xjal junen cyuya tuˈn cypon Galilea. Tejtzen cykax tuˈn cyweˈxin, bix akˈkexin jyolte Jesús cyxol ke cyuyaxin bix ke te cyjaxin. 45 Pero min‑al e cnet. Bixsen aj meltzˈajkexin te jyolte tuj Jerusalén. 46 Te toxen kˈij tcyajlen tiiˈn tiib Jesús tej tcnet tuj tja Dios cyuˈnxin. Kˈuklecx cyxol ke txˈolbalte tleyel tyol Dios. Toc ebilte cyyolxin bix toc kanlte tyol Dios cyexin. 47 Bix e jaw kleeˈ niyˈtl xjal oc ebinte tyol Jesús, cuma nimxsen tyol Dios ttzkiˈn Jesús, bix tuya nim baˈn tuˈn e xiˈ ttzakˈbeˈn cye txˈolbal ley. 48 Tej tocx cycyeˈyen María bix José tocx Jesús cyxol txˈolbal ley, e jawxsen kleeˈke. Bix e xiˈ tkbaˈn ttxu te:

―Wal, ¿tuˈn tikentzen e cyjaˈy tzalu bix mintiiˈ e tkbay keya? Nimxsen ma ko jyona tiˈja tuya tmana, pero yaj ma cneta kuˈna, bix nim ma ko ajkela tiˈja―tz̈i ttxu.

49 Pero e xiˈ tkbaˈn Jesús cye tman:

―¿Titzen min el cyniˈya tiˈj ka jatzen ntiiniya tzalu tuj tja Dios? ¿Mimpatzen tzˈel cyniˈya tiˈj il tiˈj tuˈn ntena tuj taakˈen Nmana?―tz̈i Jesús cye tman. 50 Pero María bix José min el cyniyˈ tiˈj ti e tkba Jesús juˈwa.

51 Bix e tcuyakˈa tuˈn tajkˈa cyuya tmankˈa tuˈn cyponxin Nazaret. Bix e tnima tzunkˈa cykilca cyyol tmankˈa.

Yaltzen te María, nuk e bisenxuj tiˈj cykilca otk baj.

52 Yaltzen te Jesús, tz̈ˈiyne ttz̈ˈiy tnaabl, bix ocxin ma xjal, bix masxse elxin baˈn tuj twitz Dios bix tuj cywitz xjal.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes