A A A A A
Bible Book List

Rô-ma 10:11-21 Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

11 Như Thánh Kinh nói, “Hễ ai tin Ngài thì chẳng bao giờ thất vọng.” [a] 12 Thánh Kinh nói, “hễ ai” có nghĩa là tất cả mọi người, bất luận Do-thái hay không Do-thái. Chúa là Chúa của mọi người. Ngài ban phúc lành cho bất cứ ai tin nơi Ngài, 13 như Thánh Kinh nói, “Ai kêu xin Chúa giúp sẽ được cứu.” [b]

14 Nhưng trước khi kêu xin Chúa cứu giúp, thì họ phải tin Ngài đã; mà trước khi tin thì phải được nghe về Ngài. Muốn cho người ta nghe đến Ngài thì phải có người rao giảng, 15 và trước khi có người rao giảng thì phải có người được sai đi. Như có viết, “Hình ảnh của người rao Tin Mừng thật là tuyệt diệu.” [c]

16 Không phải người Do-thái nào cũng đều chấp nhận tin mừng đâu. Nhà tiên tri Ê-sai đã nói, “Lạy Chúa, ai tin điều chúng tôi rao giảng?” [d] 17 Cho nên niềm tin có được là do người ta nghe Tin Mừng, và người ta được nghe Tin Mừng là khi có người rao giảng Chúa Cứu Thế cho họ.

18 Nhưng tôi hỏi: Có phải họ đã nghe Tin Mừng rồi sao? Phải, họ đã nghe rồi—như Thánh Kinh viết:

“Tiếng nói của họ vang khắp thế giới;
    lời của họ đi quanh trái đất.”

19 Tôi muốn hỏi thêm: Có phải dân Ít-ra-en đã hiểu rồi sao? Phải, họ đã hiểu. Trước hết, Mô-se viết:

“Ta sẽ dùng những người chưa trở thành dân tộc
    khiến các ngươi ganh tị.
Ta sẽ dùng một dân tộc chưa hiểu biết
    khiến các ngươi tức giận.”

20 Nhà tiên tri Ê-sai cũng đã nói:

“Người không tìm thì đã gặp được ta.
Ta tỏ mình ta ra cho kẻ không hỏi đến ta.”

21 Nhưng về dân Ít-ra-en thì Thượng Đế phán,

“Suốt ngày ta đứng chờ tiếp nhận một dân ương ngạnh, không vâng lời ta.”

Footnotes:

  1. Rô-ma 10:11 Hễ ai … thất vọng Ê-sai 28:16.
  2. Rô-ma 10:13 Ai kêu … được cứu Giô-ên 2:32.
  3. Rô-ma 10:15 Hình ảnh … tuyệt diệu Ê-sai 52:7.
  4. Rô-ma 10:16 Lạy Chúa … rao giảng Ê-sai 53:1.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Rô-ma 10:11-21 Bản Dịch 2011 (BD2011)

11 vì Kinh Thánh dạy,

“Ai tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn.”Ê-sai 28:16 LXX

12 Thế thì không có sự phân biệt giữa người Do-thái và người Hy-lạp, vì họ có cùng một Chúa; Ngài là Chúa chung của mọi người, và Ngài ban phước dồi dào cho những ai kêu cầu Ngài, 13 

“Ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu.”Giô-ên 12:32

14 Nhưng làm sao họ có thể kêu cầu Ðấng họ chưa tin? Làm sao họ có thể tin Ðấng họ chưa nghe? Làm sao họ có thể nghe nếu không ai rao giảng? 15 Làm sao họ có thể rao giảng nếu họ không được sai đi? Như có chép rằng,

“Bàn chân của những người rao truyền Tin Mừng đẹp biết bao!”Ê-sai 52:7

16 Nhưng không phải mọi người sẽ vâng theo Tin Mừng, vì Ê-sai nói,

“Lạy Chúa, ai tin những gì chúng con rao báo?”Ê-sai 53:1 LXX

17 Như vậy đức tin đến bởi những gì người ta nghe, và những gì người ta cần nghe là lời[a] của Ðấng Christ[b] được rao giảng.

18 Nhưng tôi xin hỏi, họ đã được nghe chưa?

Họ đã được nghe rồi, vì

“Âm thanh chúng đã lan truyền khắp đất,
Và lời chúng đã vang đến cùng tận địa cầu.”Thi 19:4 LXX

19 Nhưng tôi xin hỏi thêm, có phải người I-sơ-ra-ên không hiểu chăng?

Trước hết xin nghe Môi-se kể lại,[c]

“Ta sẽ làm cho các ngươi ganh tị với một dân không đáng gọi là một dân;
Bởi một dân khờ khạo, Ta sẽ làm cho các ngươi tức giận.”Phục 32:21

20 Ê-sai đã rất bạo dạn thuật lại,[d]

“Những kẻ chẳng tìm kiếm Ta đã tìm được Ta;
Ta đã tỏ Ta ra cho những kẻ chẳng cầu hỏi Ta.”Ê-sai 65:1 LXX

21 Nhưng đối với dân I-sơ-ra-ên, Ngài phán,

“Suốt ngày Ta dang hai tay ra hướng về một dân không vâng lời và chống nghịch.”Ê-sai 65:2 LXX

Footnotes:

  1. Rô-ma 10:17 Greek: rhema
  2. Rô-ma 10:17 Bản Byzantine chép, "Ðức Chúa Trời"
  3. Rô-ma 10:19 nt: xin nghe Môi-se nói
  4. Rô-ma 10:20 nt: Ê-sai nói
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 10:11-21 New Vietnamese Bible (NVB)

11 Kinh Thánh nói rằng: Bất cứ ai tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn. Không có sự phân biệt giữa người Do Thái và người Hy Lạp. 12 Vì Ngài là Chúa của tất cả, ban ơn dồi dào cho mọi người kêu cầu Ngài. 13 Tất cả người nào kêu cầu danh Chúa đều được cứu.

14 Nhưng làm sao họ có thể kêu cầu cùng Đấng họ chưa tin? Làm sao họ có thể tin Đấng họ chưa nghe? Làm sao họ có thể nghe khi không có người truyền giảng? 15 Làm sao họ có thể truyền giảng nếu họ không được sai đi? Như Kinh Thánh có chép:

“Bàn chân của người truyền giảng Phúc Âm xinh đẹp biết bao!”[a]

16 Nhưng không phải tất cả mọi người đều vâng theo Phúc Âm. Vì I-sa có nói: “Lạy Chúa! Ai chịu tin lời rao truyền của chúng con?”[b] 17 Vậy, có đức tin là do nghe, và nghe là khi Lời Chúa Cứu Thế được truyền giảng.

18 Nhưng tôi xin hỏi: Họ chưa nghe sao? Không, họ đã nghe rồi, như Kinh Thánh có nói:

“Tiếng chúng vang ra khắp đất
    Và lời chúng vang đến tận cùng trần gian.”[c]

19 Tôi lại hỏi: Người Y-sơ-ra-ên chưa biết sao? Trước hết Môi-se có nói:

“Ta sẽ làm các ngươi ghen với một dân không phải là dân,
    Ta sẽ làm ngươi tức giận một dân ngu dốt.”[d]

20 I-sa đã mạnh dạn nói rằng:

“Những kẻ không tìm kiếm Ta thì Ta cho gặp,
    Ta tỏ mình ra cho những kẻ chẳng cầu hỏi Ta.”[e]

21 Nhưng về dân Y-sơ-ra-ên thì ông nói:

“Suốt cả ngày Ta giang tay
    Hướng về một dân bất tuân và chống nghịch.”[f]

New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)

Viewing of
Cross references
Footnotes