A A A A A
Bible Book List

Hesekiel 38 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Gogs fälttåg

38 Herrens ord kom till mig:

”Människobarn, vänd ditt ansikte mot Gog i Magogs land[a], mot storfursten över Meshek och Tubal[b], och profetera mot honom och säg: Så säger Herren Gud: Se, jag är emot dig Gog, du storfurste över Meshek och Tubal. Jag ska föra dig omkring och sätta krokar i dina käftar[c]. Jag ska föra dig ut med hela din här, hästar och ryttare, alla klädda i full rustning, en enorm skara, beväpnade med stora och små sköldar, och alla med svärd i hand. Perser, nubier och puteer[d] är med dem, alla med sköld och hjälm, Gomer[e] och alla dess härar, Togarmas folk[f] längst upp i norr[g] och alla dess härar – många folk har du med dig.

Rusta dig och gör dig redo med alla de skaror som har samlats hos dig och ta befäl över dem. Efter lång tid ska du kallas till tjänst. I kommande år ska du tåga in i ett land som har fått ro från svärdet. De som bor där har samlats från många folk upp till Israels berg som länge legat öde. De har förts ut från folken, och alla bor där nu i trygghet. Dit ska du dra upp. Du ska komma som ett oväder och vara som ett moln som täcker landet, du med alla dina härar och med de många folk som följer dig.

10 Så säger Herren Gud: Den dagen ska tankar komma upp i ditt hjärta, och du ska tänka ut onda planer. 11 Du ska säga: ’Jag ska dra upp mot det obefästa landet, jag ska angripa dem som bor där i trygghet, alla som bor där utan murar, bommar eller portar.’ 12  Du vill plundra och röva och vända din hand mot ödelagda platser som nu är bebodda igen, och mot ett folk som har samlats från hednafolken och nu har boskap och ägodelar där de bor i landets mitt.

13 Då ska Saba och Dedan[h] och Tarshishs köpmän och alla furstarna fråga dig: ’Har du kommit för att röva? Har du samlat dina skaror för att plundra, för att hämta silver och guld, för att ta boskap och gods, för att ta stort byte?’

14 Profetera därför, du människobarn, och säg till Gog: Så säger Herren Gud: På den tiden, när mitt folk Israel åter bor i trygghet, ska du veta det. 15 Du ska komma från ditt land längst upp i norr, du själv och många folk med dig, alla ridande på hästar – en stor skara, en talrik här. 16 Du ska dra upp mot mitt folk Israel som ett moln för att täcka landet. I kommande dagar ska det ske. Jag ska låta dig komma över mitt land, för att hednafolken ska lära känna mig när jag inför deras ögon visar mig helig på dig, Gog.

17  Så säger Herren Gud: Är du inte den som jag talade om i forna tider genom mina tjänare, Israels profeter? År efter år profeterade de att jag skulle låta dig komma över dem.

18 Men på den dag då Gog kommer över Israels land, säger Herren Gud, då ska jag släppa lös min ­vrede. 19  I min lidelse och min vredes eld försäkrar jag: På den dagen ska det bli en stor jordbävning i Israels land. 20 Då ska de bäva för mig, havets fiskar, himlens fåglar, markens djur och alla kräldjur som rör sig på jorden, och alla människor på jordens yta. Bergen ska slås ner, klipporna störta omkull och alla murar falla till ­jorden.

21  Jag ska kalla på svärdet mot honom på alla mina berg, säger Herren Gud. Den enes svärd ska vara vänt mot den andres. 22  Jag ska gå till doms med honom med pest och blod. Slagregn och hagelstenar, eld och svavel ska jag låta regna över honom och hans härar och de många folk som följer honom. 23 Så ska jag visa min storhet och helighet och göra mig känd inför många hednafolks ögon. Och de ska inse att jag är Herren.

Footnotes:

  1. 38:2 Gog i Magogs land   Assyriska källor talar om en kung Gugu i Mat-Gugu (Gugus land) som regerade i Lydien (västra Turkiet) i början av 600-talet f Kr. Bibelns Gog är dock en framtida fiende till gudsfolket (jfr Upp 20:8). Magog låg enligt Josefus norr om Svarta havet (jfr 1 Mos 10:2).
  2. 38:2 storfursten över Meshek och Tubal   Annan översättning: ”fursten över Rosh, Meshek och Tubal” (rosh betyder ”huvud”). Även i 38:3, 39:1. Meshek och Tubal var riken i östra delen av nuvarande Turkiet (se 1 Mos 10:2).
  3. 38:4 krokar i dina käftar   Så ledde assyrierna sina fångar med våld (jfr Jes 37:29).
  4. 38:5 Perser, nubier och puteer   Folk från nuvarande Iran, Sudan och Libyen.
  5. 38:6 Gomer   Troligen kimmerierna norr och öster om Svarta havet. Se 1 Mos 10:2.
  6. 38:6 Togarmas folk   Kanske staden Tegarama vid Gürün i centrala Turkiet, omnämnd i assyriska kilskriftsdokument. Se 1 Mos 10:3.
  7. 38:6 längst upp i norr   Samma uttryck används om Sions berg (se Ps 48:3 med not).
  8. 38:13 Saba och Dedan   Nuvarande Jemen och västra Saudiarabien.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Hesekiel 38 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Profetia över Gog och Magog

38 Herrens ord kom till mig: ”Du människa, vänd dig mot Gog i Magogs land, storfursten[a] över Meshek och Tuval, och profetera mot honom. Säg: ’Så säger Herren, Herren: Jag är emot dig, Gog, storfursten över Meshek och Tuval. Jag ska dra dig bort med krokar i dina käftar och föra dig ut med hela din armé, dina hästar, dina fullt beväpnade ryttare och hela din här med stora och små sköldar och svärd i sin hand. Folk från Persien, Kush och Put finns med dem, alla med sköld och hjälm. Gomer med alla sina trupper, och Bet Togarma långt norrifrån, med alla sina trupper – många folk finns med dig.

Gör dig redo! Var beredd, du och alla dina trupper som har samlats hos dig, och ta befälet över dem! Långt fram i tiden kommer du att bli uppmanad att handla. I en avlägsen framtid ska du invadera ett land, som har återhämtat sig från svärdets förödelse, vars invånare har samlats från många folk på Israels berg som länge legat öde. De har förts ut från andra folk och bor nu där alla i trygghet. Du ska dra dit upp, komma som en storm och vara som ett moln som täcker landet, du och dina trupper, de många folken som är med dig.

10 Så säger Herren, Herren: På den tiden ska tankar slå rot i ditt sinne, och du ska lägga upp en ond plan. 11 Du ska säga: ”Jag ska dra upp mot ett oskyddat land, anfalla dem som lever i fred och trygghet, alla som bor där utan murar, bommar och portar. 12 Du vill ta byte och plundra, gå till angrepp mot de åter bebodda ruinerna och mot dem som har samlats från folken, som är rika på boskap och egendom och bor mitt i landet.” 13 Saba och Dedan och affärsmän från Tarshish med alla dess byar[b] ska fråga dig: ”Kommer du för att ta byte? Har du samlat dina trupper för att plundra, för att föra bort silver och guld, ta boskap och gods, ta ett stort byte?” ’

14 Profetera därför, människa, och säg till Gog: ’Så säger Herren, Herren: På den tiden, när mitt folk Israel åter bor i trygghet i sitt land, ska du veta det. 15 Du ska komma från din plats långt borta i norr, du och många folk med dig, alla till häst, en stor skara och en väldig armé. 16 Du ska dra upp mot mitt folk Israel som ett moln som täcker landet. I kommande dagar ska det ske. Jag ska låta dig, Gog, anfalla mitt land, så att folk ska inse att jag genom dig visar min helighet inför dem.

17 Så säger Herren, Herren: Är du inte den som jag i gångna tider talade om genom mina tjänare Israels profeter, som då profeterade att jag skulle låta dig anfalla dem? 18 Den dag då Gog anfaller Israels land ska min glödande vrede uppväckas, säger Herren, Herren. 19 I min svartsjuka och flammande vrede säger jag att det på den tiden ska bli en stor jordbävning i Israels land. 20 Inför mig ska alla bäva den dagen, såväl fiskarna i havet som himlens fåglar, markens djur och kräldjur som rör sig på marken, och alla människor på jorden. Bergen ska slås ner, klipporna störta omkull och murarna falla till marken.

21 Jag ska samla svärd mot Gog på alla mina berg, säger Herren, Herren. Var och en ska vända sitt svärd mot sin nästa. 22 Jag ska verkställa en dom mot honom med pest och blod och vräka ner slagregn, hagel, eld och svavel över honom, hans trupper och de många folk som är med honom. 23 Så ska jag uppenbara min storhet och min helighet och göra mig känd inför många folk. Då ska de inse att jag är Herren.’

Footnotes:

  1. 38:2,3 En alternativ översättning skulle kunna vara fursten över Rosh, Meshek och Tuval, om det hebreiska ordet rosh (huvud) tolkas som namn, vilket dock är mindre sannolikt.
  2. 38:13 Egentligen lejon; översättningen här följer bl.a. Septuaginta.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes