A A A A A
Bible Book List

4 Moseboken 32:33-42 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

33  Mose gav åt dem, åt Gads barn och Rubens barn och ena hälften av Manasse, Josefs sons, stam: amoreernas kung Sichons rike, och Bashans kung Ogs rike. Han gav dem landet med städer och områdena kring städerna. 34 Gads barn byggde upp Dibon, Atarot, Aroer, 35 Atrot-Shofan, Jaeser, Jogbeha, 36 Bet-Nimra och Bet-Haran, befästa städer med inhägnader för boskap. 37 Rubens barn byggde upp Heshbon, Eleale, Kirjatajim, 38 Nebo och Baal-Meon, vilkas namn har ändrats, och Sibma. Och de gav namn åt städerna som de byggde upp.

39  Makirs, Manasses sons, barn drog bort till Gilead och intog det och fördrev amoreerna som bodde där. 40 Mose gav Gilead åt Makir, Manasses son, och han bosatte sig där. 41  Och Jair, Manasses son, drog ut och intog deras byar och kallade dem Jairs byar. 42 Noba drog ut och intog Kenat med dess underlydande orter och kallade det Noba efter sitt eget namn.

Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Josua 12 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Kungar som besegrades av Mose

12 Dessa är de kungar i landet som Israels barn besegrade och vilkas land de tog i besittning på andra sidan Jordan, på östra sidan, landet från floden Arnon till berget Hermon, liksom hela Hedmarken på östra sidan: Sichon, amoreernas kung, som bodde i Heshbon och regerade över landet från Aroer vid floden Arnons strand och från dalens mitt samt över ena hälften av Gilead till floden Jabbok, som är ammoniternas gräns. Han regerade också över Hedmarken upp till Kinneretsjön, på östra sidan, och ner till Hedmarkshavet, Döda havet, på östra sidan, åt Bet-Hajeshimot till, och längre söderut till trakten nedanför Pisgas sluttningar.

Vidare intog de Ogs[a] område. Han var kung i Bashan och en av de sista rafaeerna[b], och bodde i Ashtarot och Edrei. Han regerade över Hermons bergsbygd och över Salka och hela Bashan till geshureernas och maakateernas område, likaså över andra hälften av Gilead, till kung Sichons område i Heshbon.

Herrens tjänare Mose och Israels barn besegrade dem, och Herrens tjänare Mose gav landet till besittning åt rubeniterna, gaditerna och ena hälften av Manasse stam.

Kungar som besegrades av Josua

Dessa är de kungar i landet som Josua och Israels barn besegrade på andra sidan Jordan, på västra sidan, från Baal-Gad i Libanondalen ända till Halakberget som höjer sig mot Seir. Josua gav detta land till besittning åt Israels stammar efter deras avdelningar: Bergsbygden, Låglandet, Hedmarken och Bergssluttningarna, Öknen och Negev, hetiternas, amoreernas, kananeernas, perisseernas, hiveernas och jebusiternas land. Kungarna var:

Kungen i Jeriko en,

kungen i Ai vid Betel en,

10 kungen i Jerusalem en,

kungen i Hebron en,

11 kungen i Jarmut en,

kungen i Lakish en,

12 kungen i Eglon en,

kungen i Gezer en,

13 kungen i Debir en,

kungen i Geder en,

14 kungen i Horma en,

kungen i Arad en,

15 kungen i Libna en,

kungen i Adullam en,

16 kungen i Mackeda en,

kungen i Betel en,

17 kungen i Tappua en,

kungen i Hefer en,

18 kungen i Afek en,

kungen över Saron en,

19 kungen i Madon en,

kungen i Hasor en,

20 kungen i Shimron-Meron en,

kungen i Aksaf en,

21 kungen i Taanak en,

kungen i Megiddo en,

22 kungen i Kedesh en,

kungen i Jokneam vid Karmel en,

23 kungen i Dor över Nafat-Dor en,

kungen över Gojim vid Gilgal en,

24 kungen i Tirsa en

– tillsammans trettioen kungar.

Footnotes:

  1. 12:2f Sichon ... Og   Se skildringen i 4 Mos 21:21f.
  2. 12:4 rafaeerna   Högväxt forntida folk (se 5 Mos 3:11).
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Josua 13:8-33 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Landet öster om Jordan fördelas

Tillsammans med Manasse hade också rubeniterna och gaditerna fått sin arvedel, den som Mose gav dem[a] på andra sidan Jordan, på östra sidan, just så som Herrens tjänare Mose gav den åt dem: landet från Aroer, vid floden Arnons strand, och från staden i dalens mitt, likaså hela Medebaslätten ända till Dibon, 10 tillsammans med alla andra städer som hade tillhört Sichon, amoreernas kung som regerade i Heshbon, ända till ammoniternas område, 11 vidare Gilead och geshureernas och maakateernas område och hela Hermons bergsbygd och hela Bashan ända till Salka, 12  hela Ogs rike i Bashan, Og som regerade i Ashtarot och Edrei och som levde kvar som en av de sista rafaeerna, sedan Mose hade slagit och fördrivit dem. 13 Men Israels barn fördrev inte geshureerna och maakateerna. Därför bodde också geshureer och maakateer kvar bland Israels barn, som de gör än i dag.

14  Men åt Levi stam gav han inte någon arvedel. Eldsoffren[b] åt Herren, Israels Gud, är hans arvedel, som han hade sagt honom.

Rubens stams område

15 Detta är vad Mose gav åt Rubens barns stam, efter deras släkter. 16 De fick området från Aroer, vid floden Arnons strand, och från staden i dalens mitt, liksom hela slätten vid Medeba, 17 Heshbon med alla dess lydstäder på slätten, Dibon, Bamot-Baal, Bet-Baal-Meon, 18 Jahas, Kedemot, Mefaat, 19 Kirjatajim, Sibma,Seret-Hashahar på Dalberget, 20 Bet-Peor samt Pisgas sluttningar och Bet-Hajeshimot, 21  alla städerna på slätten, hela riket efter amoreernas kung Sichon som regerade i Heshbon. Denne och de midjanitiska furstarna Evi, Rekem, Sur, Hur och Reba, Sichons lydfurstar, som bodde där i landet, hade blivit slagna av Mose. 22  Spåmannen Bileam,[c] Beors son, dödades också med svärd av Israels barn tillsammans med andra som blev slagna av dem. 23 Gränsen för Rubens barn var Jordan, som utgjorde gränslinje. Detta är Rubens barns arvedel efter deras släkter, städerna med sina byar.

Gads stams område

24 Detta är vad Mose gav åt Gads stam, åt Gads barn, efter deras släkter. 25 De fick som sitt område Jazer och alla städer i Gilead och hälften av ammoniternas land, till det Aroer som ligger mitt emot Rabba, 26 vidare landet från Heshbon till Ramat-Hammispe och Betonim, och från Mahanajim till Debirs område, 27 samt i dalen följande: Bet-Haram, Bet-Nimra, Suckot och Safon, resten av riket från kung Sichon i Heshbon intill Jordan, som utgjorde gränsen, upp till änden av Kinneretsjön, landet på andra sidan Jordan, på östra sidan. 28 Detta är Gads barns arvedel efter deras släkter, städerna med sina byar.

Halva Manasse stams område

29 Detta är vad Mose gav åt ena hälften av Manasse stam, så att denna hälft av Manasse barns stam fick land efter sina släkter. 30  Deras område utgjordes av landet från Mahanajim, hela Bashan, hela riket efter Og som var kung i Bashan, med alla Jairs byar i Bashan, sextio städer, 31  och halva Gilead med Ashtarot och Edrei, Ogs huvudstäder i Bashan. Detta fick barnen till Makir, Manasses son, nämligen ena hälften av Makirs barn efter deras släkter.

32 Dessa var de arvslotter som Mose utskiftade på Moabs hedar, på andra sidan Jordan mitt emot Jeriko, på östra sidan. 33 Men åt Levi stam gav Mose inte någon arvedel. Herren, Israels Gud, är deras arvedel, så som han har sagt dem.

Footnotes:

  1. 13:8 arvedel ... som Mose gav dem   Se 4 Mos 32:1f.
  2. 13:14 eldsoffren   Ordet saknas i Septuaginta (jfr vers 33).
  3. 13:22 spåmannen Bileam   Hednisk profet som hyrdes för att förbanna israeliterna (4 Mos 22:5f) och som förledde dem till otrohet mot Herren (4 Mos 31:16, Upp 2:14).
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes